double arrow

Основна

Рекомендована література

Питання для самоконтролю.

Завдання для самостійної роботи

Реферати

Семінар № 2. Стаття

Додаткова

1. Ворошилов В.В. Журналистика: Базовый курс: Учебник. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 640 с. – (Библиотека профессионального журналиста)

2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: Учеб. пособие. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 274 с. – (Практическая журналистика)

3. Жанры международной журналистики. – М.: МГИМО, 1995. – 108 с.

4. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Л.: Паіс, 2000. – 180 с.

5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320 с.

6. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М: Аспект-Пресс, 2001. – 240 с.

Студенти визначають тему статті, систематизують, аналізують зібраний напередодні фактологічний матеріал, відпрацьовують план, пишуть текст статті. Після написання здійснюють літературну правку тексту.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Студенти оцінюють якість підготовленого матеріалу в жанрі статті (відбувається взаємне рецензування робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

Ключові поняття, терміни, словосполучення: панорамна аналітика, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, стаття, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, типовий факт, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, дедуктивний метод відтворення думки, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.

1. Проблемно-тематична характеристика статей щотижневої газети “Дзеркало тижня” (обрати для вивчення певний період – наприклад, один місяць або квартал).

2. Проблемно-тематична характеристика статей щотижневої газети “2000” (обрати для вивчення певний період – наприклад, один місяць або квартал).

3. Жанрово-стильові особливості статей газети “День”.

4. Жанрово-стильові особливості статей газети “Известия”.

5. Функціонування жанру статті на сторінках аналітичного журналу “Український тиждень”.

1. Виріжте з поточної української преси зразки кількох статей, проаналізуйте їх з точки зору дотримання жанрових вимог і закладіть у жанрове досьє.

2. В одному з аналітичних видань визначте імена журналістів – авторів статей, які відзначаються високим рівнем професіоналізму. Відрецензуйте ці твори.

3. Напишіть власну статтю на актуальну, суспільно важливу тему. Обґрунтуйте свою концепцію.

1. Що означає “панорамна аналітика”?

2. Дайте повне визначення жанру статті.

3. Які різновиди статей ви знаєте?

4. У яких виданнях можна знайти зразки жанру статті?

5. Як журналісти – автори статей використовують метод дедукції?

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

8. Стилистика газетных жанров. Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: