double arrow

Основна. Завдання для самостійної роботи

Рекомендована література

Питання для самоконтролю.

Завдання для самостійної роботи

Реферати

Семінар № 1. Кореспонденція

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 8. Лист як специфічна форма публіцистичного виступу

Епістолярна аналітика. Експресивно-суб’єктивний виклад проблеми. Визначення листа як жанру аналітичного спектру. Його місце і роль в системі аналітичних жанрів. Походження та еволюція епістолярної публіцистики. Предмет, зміст і призначення епістолярії в журналістиці і літературі. Особливості форми епістолярної журналістики. Види листів, характерні риси кожного з них. Жанрові вимоги, специфіка, функції.

Позитивні та негативні характеристики листів з точки зору дотримання жанрової форми. Методика роботи щодо організації та підготовки публікацій у жанрі відкритого листа. Мовностилістичні та композиційні характеристики листа. Організація та підготовка до друку авторського листа. Критерії ефективності виступу в жанрі листа. Соціологічний аналіз дієвості матеріалу. Тематика, проблемність, рубрикація, обсяг листів. Знайомство з практикою сучасних ЗМІ по використанню листів. Специфіка функціонування жанру в газеті, на радіо і телебаченні.

Студенти визначають тему кореспонденції, систематизують, аналізують зібраний напередодні фактологічний матеріал, відпрацьовують план, пишуть текст кореспонденції. Після написання здійснюють літературну правку тексту.

Проводиться ділова гра – редакційна літучка. Студенти оцінюють якість підготовленого матеріалу в жанрі кореспонденції (відбувається взаємне рецензування робіт, обговорення недоліків і позитивних рис авторських текстів, пропозицій щодо вдосконалення розглянутих матеріалів, посилення їхньої актуальності та ефективності).

Ключові поняття, терміни, словосполучення: локальна аналітика, аналітичний аспект, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, кореспонденція, концепція, проблематика, масштабність, суспільно заангажований суб’єктивізм, прихований і відкритий полемізм, апелювання до певних осіб або інстанцій, архітектоніка матеріалу, тема, фактологічна база, типовий факт, процес переходу подій у явище, анатомія явища, індивідуальна інтерпретація, виведення тенденції, експозиція, постановка проблеми, аргументація, рекомендація, узагальнена оцінка, літературне опрацювання тексту, архівація, досьє, заголовочний комплекс, рубрикація, мовностилістичні засоби.

1. Проблемно-тематична характеристика кореспонденцій щотижневої газети “Дзеркало тижня” (обрати для вивчення певний період – наприклад, один місяць або квартал).

2. Проблемно-тематична характеристика кореспонденцій щотижневої газети “2000” (обрати для вивчення певний період – наприклад, один місяць або квартал).

3. Жанрово-стильові особливості кореспонденцій газети “Факти”.

4. Жанрово-стильові особливості кореспонденцій газети “Сегодня”.

5. Функціонування жанру кореспонденції на сторінках аналітичного журналу “Український тиждень”.

1. Виріжте з поточної української преси зразки кількох кореспонденцій, проаналізуйте їх з точки зору дотримання жанрових вимог і закладіть у жанрове досьє.

2. В одному з аналітичних видань визначте імена журналістів – авторів кореспонденцій, які відзначаються високим рівнем професіоналізму. Відрецензуйте ці твори.

3. Напишіть власну кореспонденцію на актуальну, суспільно важливу тему. Обґрунтуйте свою концепцію.

1. Що означає “локальна аналітика”?

2. Дайте повне визначення жанру кореспонденції.

3. Які види кореспонденцій ви знаєте?

4. У яких виданнях можна знайти зразки жанру кореспонденції?

5. Як журналісти – автори кореспонденцій використовують метод індукції?

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 236 с.

2. Вартанов Г.І. Система жанрів журналістики: Посібник для студентів. – К.: МІЛП, 1997. – 55 с.

3. Кривошея Г.П. Довідник журналіста: Навчальний посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2006. – 74 с.

4. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці: Для студентів факультетів та відділень журналістики університетів / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.

5. Кривошея Г.П. Журналістика: поняття, терміни / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2004. – 202 с

6. Кривошея Г.П. Соціологія журналістики. Навчальний посібник. – К.: МІЛП, 2000. – 94 с.

7. Кривошея Г.П. Теорія і практика журналістики: Навч. посібник / Г.П. Кривошея; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2007. – 218 с.

8. Стилистика газетных жанров. Под ред. Д.Э. Розенталя. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 312 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: