Основні задачі ремонтних служб підприємства та їх структура

Питання

Тема 1 Організація ремонтних, служб підприємства

Значення ремонту і обслуговування обладнання

Витрати на ремонт і обслуговування обладнання

Ремонтне виробництво за чисельністю працюючих посідає значне місце серед інших галузей господарства.

У ремонтному виробництві відсоток ручної праці складає 75-80 % порів­няно до 30 % у виробничій сфері машинобудування. Одиничний характер ремо­нтних робіт зумовлює підвищені витрати матеріальних і трудових ресурсів, зна­чну тривалість ремонтів та їх високу вартість. Для зниження ремонтних витрат, скорочення терміну та підвищення якості ремонту створюються типові техноло­гічні процеси ремонту обладнання, запроваджуються уніфіковане і стандартизо­ване оснащення та інструмент.

Практика провідних підприємств свідчить про доцільність та необхід­ність централізації технічного керівництва процесами ремонту. Для цього ство­рюються спеціалізовані підприємства, які озброюються необхідним обладнан­ням, оснащенням, інструментом. Ремонт обладнання на таких підприємствах виконується за єдиною технологією досвідченими майстрами. Створення спеці­алізованих підприємств в умовах централізованого технічного управлыння до­зволяє підвищити якість ремонту і скоротити його тривалість.

Скорочення простоїв обладнання залежить від умов його експлуатації, своєчасності та якості ремонту. Для підвищення ефективності роботи обладнання необхідно забезпечити сучасну матеріальну базу ремонтних цехів підприємс­тва, повніше використовувати передові методи відновлення деталей і механізмів верстатів, впроваджувати типові технологічні процеси ремонту, сучасне осна­щення та інструмент, підвищувати кваліфіка­цію працівників ремонтних служб, у тому числі безпосередніх виконавців – слюсарів ремонтників.

Такий комплекс заходів дозволить виконувати ремонтні роботи з висо­кою якістю і мінімальними матеріальними та трудовими витратами.

1. Основні задачі ремонтних служб підприємства та їх структура

2. Види організації ремонтного господарства

3. Системи технічного обслуговування і ремонту обладнання

4. Види ремонту

5. Структура і періодичність планових робіт з технічного обслуговування і ремонту

6. Планування простоїв обладнання

7. Вузловий метод ремонту обладнання

Основним завданням ремонтної служби підприємства є підтримання об­ладнання основних і допоміжних цехів у працездатному стані. Головний механік заводу здійснює керівництво ремонтними службами і несе персональну відпові­дальність за стан усього обладнання підприємства. Головному механіку підпо­рядкований ремонтно-механічний цех, а на невеликих підприємствах - ремонт­но-будівельний та енергетичний цехи, через які здійснюється керівництво ремо­нтними роботами. Функції ремонтно-механічного цеху полягають у виконанні капітальних ремонтів. Вставка стор 4 У великих ремонтно-механічних цехах організується ще вiддiлення, яке здійснює відновлення деталей та підвищує їх зносостійкість, з ділянками металізації, хромування, цементації, термічної обробки та іншими способами обробки деталей, складальних одиниць устаткування, що ремонтується.

Структура служби ремонту у відділі головного механіка залежить від того, чи є на заводі самостійний відділ головного енергетика. Якщо такий відділ є, то в його функції входить забезпечення правильної експлуатації всього енергоустаткування і його плановий ремонт. Самостійний відділ головного енергетика зазвичай створюється на великих підприємствах, які мають велику кількість обладнання та значне енергогосподарство. На заводах з малим споживанням електроенергії і незначними енергоустановками організується об'єднаний відділ головного механіка та енергетика, що має в своєму складі бюро енергетика, що відповідає за роботу електроцеху і теплосилового цеху. Природно, що експлуатацією та ремонтом енергетичного обладнання повністю займається цей об'єднаний відділ.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: