double arrow

Мiндеттi

ЛИФТIЛЕРДIҢ ҚАЖЕТТI САНЫ, ОЛАРДЫҢ Ж¬К КҒТЕРIМДIЛIГI ЖӘНЕ ЖЫЛДАМДЫҒЫ

ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР

Балкон – жазғы уақытта демалуға арналған, қабырға қасбеті жазықтығына шығып тұратын қоршалған алаңша.

Бөліктелген тұрғын ­й – Әрқайсысының пӘтер маңындағы бөлiмшелерге тікелей шығаберісі бар екі жӘне одан көп пӘтерлерден тұратын пӘтерлік типтегі ғимарат.

ДӘліз – ғимаратқа қосылып немесе оған жапсарластырылып салынған, Әйнектелген жылытылмайтын бөлме.

Бөлікті типті тұрғын ғимарат – бір немесе бірнеше бөліктерден тұратын ғимарат.

Галереялы типті тұрғын ғимарат – пӘтерлерінің (немесе жатақхана бөлмелерінің) жалпы галерея арқылы екі баспалдақтан кем емес шығаберістері бар ғимарат.

Дәліз типті тұрғын ғимарат – пӘтерлерінің (немесе жатақхана бөлмелерінің) жалпы дӘліз арқылы екі баспалдақтан кем емес шығаберістері бар ғимарат.

Жатақхананың шағын тұрғын орыны – жалпы пайдаланылатын қосалқы бөлмелермен біріктірілген тұрғын бөлмелердің тобы.

Баспалдақты-лифтілі торап – тік коммуникацияларды – баспалдақ торлары жӘне лифтілерді – орналастыруға арналған бөлме.

Лифт холлы – лифтке кірер алдындағы бөлме.

Лоджия – жазғы уақытта демалуға жӘне к­н көзінен қорғануға қызмет ететін, жоспарында ­ш жағынан жабылған жӘне қоршалған сыртқы кеңістікке ашылған бөлме.

Қолайсыз жағдайлар – балкон, лоджия жӘне терассаларды жобалау ­шін қолайсыз жағдайлар:

I жӘне II климаттық аудандарда – шілдедегі ауаның орташа айлық температурасы жӘне желдің орташа айлық жылдамдығы мынандай кездерде: 40 С-тан төмен кез – желдің кез келген жылдамдығында; 4-80 С жӘне желдің жылдамдығы 4 м/с-қа дейін; 8-120 С жӘне желдің жылдамдығы 4-5 м/с; 12-160 С жӘне желдің жылдамдығы 5 м/с-тан көп кезде;

тұрғын ­йдің қасбетінен 2 м арақашықтықта транспорттық магистральдардың немесе өндірістік аумақтардың шуы 75 дБА жӘне одан көп болғанда;

ауадағы шоғырланған 1,5 мг/м3 жӘне одан көп шаң-тозаң 15 к­н бойы жӘне жаздың ­ш айынан көп тұрған кезінде.

Пәтердің жалпы ауданы – пӘтердің лоджиялар, балкондар, дӘліздер, қолайлы ашық алаңдар ескерілген тұрғын жӘне қосалқы бөлмелерінің жиынтық ауданы (міндетті 2-қосымшаны қараңыз).

Жердің жоспарлау белгісі – ернеулік шекарасындағы жердің деңгейі.

Жер қойма – азық-т­лікті жыл бойы сақтауға арналған жерге қазылып салынған имарат, ол тұрғын ғимарат, шаруашылық бөлмелері астында орналасқан, бөлек тұрған болуы м­мкін.

Пәтер жанындағы бөлімше – ­йге (пӘтерге) оған тікелей шығаберіспен т­йіскен тұрған жер бөлiмшесі.

Мәңгілік тоң қабаттағы желдетілетін еденасты – топырақ беті жӘне бірінші (шығыңқы іргелік, техникалық) қабатының аражабыны арасындағы ашық кеңістік.

Жарық қалтасы – дӘлізге т­йіскен жӘне оның жарық болуына қызмет ететін табиғи т­рде жарықтанатын бөлме. Жарық беру қалтасының рөлін дӘлізден ені 1,2 м-ден кем емес Әйнек есіктерімен оқшауланған баспалдақ торлары атқара алады. Бұл жағдайда жарық беру қалтасы ретінде баспалдақ торларына өту ойығы ені алынады.

Жарық к­нтартары – баспалдақ торы немесе ішкі аулаға жарық беруге арналған төбежабынның Әйнектелген құрылымы.

Тұрғын ғимараттың бөлігі – бір баспалдақ торына тікелей немесе дӘліз арқылы шығаберісі бар жӘне ғимараттың басқа бөлмелерінен бітеу қабырғамен бөлінген ғимараттың, пӘтердің бір бөлігі. Шет жағында жарықтары жоқ жӘне баспалдақ торына т­йісетін дӘліздердің ұзындығы 12 м-ден аспауы қажет. Қабаттағы бөліктердегі пӘтерлерінің жалпы ауданы 500 м2-тан аспауы керек.

Тамбур – төбесі бар ғимаратқа баспалдақ торына немесе басқа бөлмелерге кірерде суық ауаның, т­тіннің жӘне иістің кіруінен қорғайтын есіктер арасындағы өткел кеңістіктер.

Қолайлы ашық алаң – төбесі бар, ғимаратқа демалыс алаңшасы ретінде қосып салынған қоршалған ашық құрылыс; жерде немесе төмен орналасқан қабаттың ­стіне салынады.

Суық қойма – пӘтердің жылытылмайтын көлемінде орналасатын ауданы 2 м2-қа дейінгі қойма.

Шатыр – төбежабындар (төбелер), сыртқы қабырғалар беттері жӘне жоғарғы қабаттың аражабындары аралығындағы кеңістік.

Желдетуге арналған шахта – ғимараттың барлық бойына тартылған, желдеткіш тор көздермен қорғалған, көлденең кесіндісі қабаттардағы барлық желдетілетін пӘтерлердің жалпы ауданынан 1/30 мөлшерінен кем емес қуыс тік кеңістік.

Эркер – бөлменің қасбет жазығынан шығыңқы тұратын, оның жарықтығын жӘне инсоляциясын жақсарту ­шін ішінара немесе толық Әйнектелген бөлігі.

* Мансардалы қабат (мансарда) – шатырлы кеңістіктегі, қасбеті көлбеу жӘне тік құлама төбенің бетінде (беттерінде) толық жӘне ішінара салынған қабат, бұл жағдайда шатыр мен қасбет жазықтықтарының қиысу сызығы мансардалық қабат едені деңгейінен 1,5 м-ден көп емес жоғары биікте болуы керек.

Жерү­стілік қабат – бөлменің еден белгісі жоспарланған жердің белгісінен төмен емес қабат.

¬үйастылық қабат – бөлме еденінің белгісі жоспарланған жер белгісінен бөлменің биіктігінің жартысынан көп төмен қабат.

Техникалық қабат – инженерлік құрал-жабдықтарды орналастыруға жӘне коммуникациялық құрылғыларды төсеуге арналған қабат; ғимараттың төменгі (техникалық еденасты), жоғарғы (техникалық шатыр) немесе ортадағы бөліктерінде орналасуы м­мкін.

Шығыңқы іргелік қабат – бөлменің еден белгісі жоспарланған жер белгісінен бөлменің биіктігінің жартысынан көп емес төмен қабат.

2-қосымша

Міндетті

¬ЙЛЕР МЕН ЖАТАҚХАНАЛАРДАҒЫ ПӘТЕРЛЕР АУДАНДАРЫН, ЖАТАҚХАНАЛАРДЫҢ ТҰРҒЫН АУДАНДАРЫН, ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАРДЫҢ, БҒЛМЕЛЕРДIҢ, ҚҰРЫЛЫСТЫҚ КҒЛЕМНIҢ АУДАНДАРЫН, ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ АУДАНДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАРДЫҢ ҚАБАТ САНЫН

ЕСЕПТЕУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

1. ПӘтерлер аудандарын, лоджияларды, балкондарды, дӘліздерді, қолайлы ашық алаңдарды жӘне суық қоймаларды, тамбурлерді қоспай, тұрғын бөлмелер мен қосалқы бөлмелердің аудандарының жиынтығы ретінде анықтау керек.

2. ПӘтерлердің жалпы олардың ауданы тұрғын бөлмелерінің аудандары, қосып жасалған шкафтар, сондай-ақ лоджиялар, балкондар, дӘліздер, қолайлы ашық алаңдар жӘне салқын қоймалар жиынтығының жалпы ауданы ретінде алынып, мынандай төмендетілген коэффициенттермен есептелінеді: лоджиялар ­шін – 0,5, балкондар жӘне қолайлы ашық алаңдар ­шін – 0,3, дӘліздер мен суық қоймалар ­шін – 1,0.

Пеш тұрған орын бөлменің ауданына кіргізілмейді. ПӘтер ішіндегі баспалдақ белдеуі астындағы аудан еденнен шығыңқы құрылымның төменіне дейінгі биіктік 1,6 м жӘне одан көп мөлшерде болғанда, баспалдақ орналасқан орын бөлме ауданына кіргізіледі.

3. Жатақханалар бөлмелерінің жалпы ауданын тұрғын бөлмелер, қосалқы бөлмелер, қоғамдық мақсаттағы бөлмелер, сондай-ақ 2-т. нұсқауына сӘйкес есептеліп алынған лоджиялар, балкондар жӘне дӘліздер аудандары жиынтығы ретінде анықтау қажет.

4. Тұрғын ғимараттардың пӘтерлерінің жалпы ауданын осы ғимараттың 2 т. сӘйкес анықталған пӘтерлерінің жалпы аудандары жиынтығы ретінде қарастыру керек; тұрғын ­йлерге қосып салынған қоғамдық мақсаттағы бөлмелердің жалпы ауданы ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001-ге сӘйкес жеке өлшеммен есептелінеді.

МӘңгі тоң топырақтағы құрылысқа арналып жобаланған ғимараттарды желдетуге арналған еденастының, шатырдың, техникалық еденастының (техникалық шатырдың), пӘтерден тыс коммуникациялардың, сондай-ақ баспалдақ торлары, ж­к көтергіштер жӘне басқа да шахталар тамбурларының, діңмаңдайша, ­й қанаты, сыртқа ашық баспалдақтардың аудандары ғимараттың жалпы ауданына кіргізілмейді.

5. Тұрғын ғимараттың ауданын ғимараттың қабаттарының сыртқы қабырғалардың ішкі беттері шегінде өлшенген аудандарының, сондай-ақ балкондар мен лоджиялар аудандарының жиынтығы ретінде анықтау керек.

Баспалдақ торларының, лифтілік жӘне өзге де шахталардың аудандары белгілі бір қабатқа сол қабаттағы дӘрежесі ауданымен кіргізіледі.

Шатырлардың жӘне шаруашылықтың еденасты ауданы ғимараттың ауданына кіргізілмейді.

6.* Тұрғын ғимараттардың бөлмелерінің ауданына, олардың еден деңгейінде (ернеулік есепке алынбай) қабырғалар мен арақабырғалардың жекеленген беттерімен өлшенген өлшемдері арқылы анықтау керек. Мансардалық қабаттың бөлмесінің ауданы олардың анықтау кезінде бұл бөлменің көкжиекке – 300-тағы – 1,5 м-ге дейінгі биіктікті көлбеуліктегі ауданы ескеріледі; 450-та – 1,1 м, 600 жӘне онан көп кезде – 0,5 м. Аралықты мӘндерде биіктік интерполяция жолымен анықталады. Шағын биіктікті бөлменің ауданы жалпы ауданда 0,7 коэффициентпен қарастырылады, бұл кезде қабырғаның минималь биіктігі шатырдың 300 көлбеулігі жағдайында –1,2 м, 450 - 600-та – 0,8 м болуы керек. 600 жӘне онан көп көлбеулік жағдайында шектелмейді.

7. Тұрғын ғимараттың құрылыстық көлемі ұ 0,000 жоғарғы белгісінен (жер­сті бөлігі) жоғары жӘне бұл белгіден (жерасты бөлігі) төмен құрылыстық көлемінің жиынтығы ретінде анықталады.

Ғимараттың жер­стілік жӘне жерастылық бөліктерінің құрылыстық көлемі, шығыңқы сӘулеттік бөлшектер мен құрылымдық элементтерді, еденасты каналдарын, діңмаңдайшаларды, қолайлы ашық алаңдарды, балкондарды, тіректегі ғимараттар астындағы өткелдер мен кеңістіктерді (таза қалыптағы), сондай-ақ мӘңгілік тоң топырақ құрылысы ­шін жобаланған ғимараттардың астыңғы желдетілетін еденастыларын қоспай, ғимараттың Әр бөлігінің таза еден белгісінен басталатын қоршау құрылымдары, жарық к­нтартарлары жӘне т. б. кіретін шектеулі беттер шегімен анықталады.

8. Ғимараттың құрылыс ауданы ғимараттың шығыңқы бөліктерді қоса, шығыңқы ірге деңгейінде алынған сыртқы пішінінің көлденең қимасы ауданы ретінде анықталады. Ғимарат астындағы тіреулер орналасқан аудан жӘне ғимарат астындағы өту жолдары құрылыс ауданына кіргізіледі.

9. Ғимараттың жер ­стілік бөлігінің қабат санын анықтау кезінде қабаттар санына, егерде аражабындары жердің орташа жоспарлау белгісінен 2 м-ден кем емес биік болса, онда барлық жер ­стілік, соның ішінде техникалық, мансардалық жӘне шығыңқы іргелік қабаттар ескеріледі.

МӘңгілік тоң топырақтар құрылысы ­шін жобаланған, ғимарат астын желдетуге арналған еденасты жер ­стілік қабатқа кіргізілмейді.

Ғимараттың Әр т­рлі бөлігінде қабаттардың Әр т­рлі саны жағдайында, сондай-ақ, ғимарат еңіс жерде салынғанда, еңіс есебінен қабат саны көбейгенде, қабат саны ­йдің Әр бөлігі ­шін жекелей анықталады.

Жоғарғы қабаттың ­стінде орналасқан техникалық қабат ғимараттың қабат санын анықтау кезінде есепке алынбайды.

3-қосымша

Міндетті

Тұрғын ғимараттар Қабат саны Лифтілер саны Ж­к көтерімділік, кг; жылдамдық, м/с ПӘтерлердің Әр қабаттық ең ­лкен аудандары, м2 *
  ПӘтер типті 10-ға дейін   400; 1,0 (0,71)  
11-12   400; 1,0 630; 1,0  
13-17   400; 1,0 (1,4; 1,6*) 630; 1,0 (1,4; 1,6*)  
18-19   400; 1,6 400; 1,6 630; 1,6  
20-25   400; 1,6 400; 1,6 630; 1,6  
20-25   400; 1,6 400; 1,6 630; 1,6 630; 1,6  
Қарттарға арналған 3-5   630; 1,0  
6-9   400; 1,0 630; 1,0  
М­гедекті отбасыларына 2-3   630; 1,0  
4-5   630; 1,0  

* Бөліктік типтік ғимараттар ­шін – бөліктік пӘтерлердің Әр қабаттық ауданы; галереялы типтілер ­шін – қабаттағы пӘтерлердің жалпы ауданы алынған.

** 1,6 м/с мӘнімен 17 қабатты ғимараттардағы лифттердің жылдамдығы көрсетілген.

Ескерту: 1. Тиісті техникалық-экономикалық негіздер жасалған жағдайда ж­к көтерімділігі 400 жӘне 630 кг лифтілерді ж­к көтерімділігі 320 жӘне 500 кг лифтілермен ауыстыруға болады.

2. 630 кг ж­к көтерімділікті лифтілер кабиналарының габариттері (ені мен тереңдігі) 1100х2100 немесе 2100х1100 мм м, ал қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерінде 1110х2100 мм болуы керек.

3. 17 қабатты жӘне онан да биік ­йлерде (ғимараттарда), сондай-ақ қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерінде 630 кг ж­к көтерімділікті лифттер өрт сөндіруші бөлімшелерді тасымалдауды қамтамасыз етуі керек жӘне отқа төзімділік шегі 2 с. шахтада орналастырылуы тиіс.

4. Қабаттағы пӘтӘрлердің ауданы осы қосымшада көрсетілгендерден ­лкенірек болған жағдайда, сондай-ақ кез-келген қабатты санды жатақханалар ғимаратында лифтілердің ж­к көтерімділігі жӘне жылдамдығы есеппен анықталады.

4-қосымша

ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАРДЫҢ БҒЛМЕЛЕРIНДЕГI АУАНЫҢ ЖӘНЕ АУА АЛМАСУ ЕСЕЛIГIНIҢ


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: