double arrow

Лифтілер

Тұрғын емес қабаттар

Шығарылсын.

Шығарылсын.

Абат саны жӘне отқа төзімділік дӘрежесі

Жарықтандыру жӘне к­н сӘулесімен емдеу

ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ

Енгізілген к­ні – 01.03.2002 ж.

ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАР

Р ҚНжЕ 3.02-01-2001

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ НОРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕРI

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

1. ЖАСАҒАНДАР: СӘулетмемкомның Тұрғын ­й ОҒЗЭЖИ-i, СӘулетмемкомның Азаматтықауыл-құрылыс ОҒЗЭЖИ-i, СӘулетмемкомның Инженерлiк жабдықтар ОҒЗЭЖИ-i, СӘулетмемкомның БСҚТҒЗИ-i.

2. ӘЗIРЛЕГЕН: «KAZGOR” Жобалау академиясы сӘулет, қала құрылысы жӘне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтердің қайта өңделіп, жасалуына жӘне мемлекеттік тілге аударылуына байланысты Әзірледі.

3. ҰСЫНҒАН: Қазақстан Республикасының Экономика жӘне сауда министрлігінің (ҚР ЭжСМ) Құрылыс істері жөніндегі комитетінің Техникалық нормалау жӘне жаңа технологиялар басқармасы.

4. ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ІСКЕ ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ: ҚР ЭжСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 2002 жылғы 28 ақпандағы

№ 44 бұйрығымен 2002 жылдың 1 наурызынан бастап енгізілді.

5. Осы ҚР ҚНжЕ Қазақстан Республикасының аумағында ҚР ЭжСМ-ның Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 2000 жылғы 10 тамыздағы №162 бұйрығымен 01.07.2000 жылдан бастап, № 1, 2, 3 өзгерістерімен енгізілген орыс тіліндегі «Тұрғын ғимараттар» ҚР ҚНжЕ 2.08.01-89-дың теңт­пнұсқалық мӘтіні жӘне мемлекеттік тілдегі аудармасы болып табылады.

6. ОРНЫНА: ҚР ҚНжЕ 2.08.01-89 жӘне 1, 2, 3-өзгерістермен.

1. Жалпы нұсқаулар

Санитарлық-гигиеналық талаптар, жарықтандыру жӘне к­н сӘулесімен емдеу

Қабат саны және отқа төзімділік дӘрежесі

Көшіру жолдары

Биіктігі 28 м-ден жоғары қабатты ғимараттарға арналған қосымша талаптар

Тұрғын емес қабаттар

Лифтілер

Қоқыс шығару

2. Тұрғын ғимараттардың негізгі элементтеріне қойылатын талаптар

ПӘтерлер жӘне жатақханалардың шағын тұрғын орындары

Тұрғын ­йлердің мамандандырылған типтерінің қоғамдық мақсаттағы бөлмелері

Шаруашылық құрылыстары жӘне бөлмелері

3. Инженерлік құрал-жабдық

Сумен жабдықтау жӘне канализация тарту

Ауаны жылыту, желдету жӘне баптау

Электротехникалық құрылғылар

1-қосымша. Міндетті. Терминдер жӘне анықтамалар

2-қосымша. Міндетті. ¬йлер мен жатақханалардағы пӘтер аудандарын,

жатақханалардың тұрғын ауданы, тұрғын ғимараттардың

аудандарын, бөлмелердің аудандарын, құрылыстық көлемді,

құрылыстардың аудандарын жӘне тұрғын ғимараттардың

қабат санын есептеу туралы Ереже

3-қосымша. Міндетті. Лифтілердiң қажетті саны, олардың ж­к көтерімділігі

жӘне жылдамдығы

4-қосымша. Міндетті. Тұрғын ғимараттардың бөлмелеріндегі ауаның жӘне

ауа алмасу еселігінің есептік параметрлері

* Осы нормалар мен ережелер биіктігі 25 қабатты қоса тұрғын ғимараттарды (пӘтерлі ­йлерді, қарттар мен орындық-арбаларда қозғалатын м­гедектері бар отбасыларға арналған пӘтерлі ­йлерді) қоса алғанда, жобалауға (мӘтінде онан Әрі – м­гедекті отбасылар, сондай-ақ жатақхана делінеді) жобалауға қолданылады.

Халықтың

Ресми басылым
м­гедектер мен өзге де аз Әрекетті топтарын өмір с­ру қабілетін қамтамасыз ету жөнін-дегі нақты шараларды жергілікті шарттарды жӘне ВҚН-62-91* қосымша талаптарын қарастыру керек.

Осы нормалар мен ережелер тұрғын ғимарат-тарға қоныстандыру, сондай-ақ құрал-жабдықты жӘне жедел Әрекетті ғимараттарды жобалау жағдай-ларына қолданылмайды. Қоныстандыру жағдайлары тұрғын ­й заңнамасына жӘне тиісті нормативтік жӘне Әдістемелік құжаттарға сӘйкес белгіленеді.

Терминдерді анықтау міндетті 1-қосымшада, ­йлер мен жатақхананың тұрғындары ауданын, тұрғын ғимарат, мекеме бөлмесiнің аудандары, салынған бөлмелердің құрылыстық көлемі, ауданы жӘне тұрғын ғимараттардың қабат саны – міндетті 2-қосымшада келтірілген.

Санитарлық-гигиеналық талаптар,

1.1*. Тұрғын бөлмелердің еденінен ­й төбесіне дейінгі биіктігі 2,5 м-ден кем емес, IА, IБ, IГ, IД, IIА климаттық қосалқы аудандарында – 2,7 м-ден кем болмауы керек.

Әлеуметтік мақсатқа арналған тұрғын ­йлердің қабатының биіктігін еденінен еденіне дейін 2,8 м-ден жоғары емес 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 11А климаттық қосалқы аудандары ­шін – 3,0 м-ден жоғары емес мөлшерде жасау ұсынылады.

ПӘтерішілік дӘліздердің биіктігі 2,1 м-ден кем болмауы тиіс.

Мансардалық қабатта орналасқан тұрғын бөлмесі мен ас ­йінде тік бөлменің жалпы ауданының 50%-тен аспайтын көлемдегі нормаланған ауданға салыстырмалы алғанда, кіші биіктік жасауға жол беріледі.

1.2. ҚР ҚНжЕ 2.07-01-89*-ға сӘйкес к­н сӘулесімен емдеу ұзақтылығы мынандай көлемде қамтамасыз етілуі керек; бір, екі жӘне ­ш бөлмелік пӘтерлерде – кемінде бір бөлмеден кем емес, төрт, бес-, алты бөлмелік пӘтерлерде – кемінде екі бөлмеден кем емес көлемде. Жатақханаларда тұрғын бөлмелерді к­н сӘулесімен емдеу 60%-тен кем болмауы керек.

1.3*. Табиғи жарықтандыруды дӘліз типті ғимараттардағы тұрғын бөлмелер, ас ­йлер, канал тартылмаған дӘретханалар, кіреберіс тамбурлар (тікелей пӘтерге кіретіннен өзгесі), баспалдақ торлары, ортақ дӘліздер, сондай-ақ жатақханалардағы жӘне қарттар мен м­гедектері бар отбасылардың тұрғын ­йлеріндегі қоғамдық мақсаттағы бөлмелер иеленуі тиіс. Табиғи жарықтануды ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2001-дің талаптарына сӘйкес қабылдау керек. Мұндай жағдайда барлық тұрғын бөлмелер жӘне ас ­й пӘтерінің жӘне жатақханалардың жарық өтетін аудандарының бұл бөлмелердің едендеріне қатынасы, қағида бойынша, 1:5,5-тен артпауы тиіс. Мансардалық қабат ­шін минималь қатынас 1:8-ден кем емес, мансардалық терезелерді қолданған кезде 1:10 қатынасын қабылдауға рұқсат етіледі. Сыртқы қабырға жақтағы жарық ойықтары арқылы жарықтандырылғанда дӘліздің жалпы ұзындығы бір шетжақта 24 м-ден, екі шетжақта 48 м-ден аспауы тиіс. ДӘліздер аса ұзын болған жағдайда жарық қалталары арқылы қосымша табиғи жарықтандыру ұйымдастыру қажет. Екі жарық қалташасының арасы 24 м-ден, екі ал жарық қалтасы мен дӘліздің шетжағындағы жарық көздері аралығы – 30 м-ден жоғары болмауы тиіс. Жарық қалтасының ені оның тереңдігінің жартысынан кем бол-мауы керек (іргелес дӘліздің ені есепке алынбайды). Жарық қалтасы қызметін атқаратын баспалдақ торы арқылы оның екі жағына орналасқан 12 м-ге дейінгі дӘлізді жарықтандыруға жол беріледі.

Ескерту: Жатақханалардың шағын тұрғын орында-рындағы (екі бөлмеден көп емес) жӘне оларды электрплиталармен IА типті бір бөлмелі пӘтерлердегі (5-кестені қараңыз) ас ­йлерді оларды электрплиталармен жӘне жасанды сору желдету мен жарақтандырылғанда, табиғи жарықтандырусыз жобалауға рұқсат етіледі.

1.4*. II жӘне III климаттық аудандар ­шін жобаланған ­йлерде табиғи жарық т­сетін бөлмелер фрамугтер терезенің ашпа көздері жӘне өзге де қондырғылар арқылы тік желдетумен қамтамасыз етіледі. Мұндай жағдайда, III климаттық аудандар ­шін жобаланған пӘтерлерді өтпе немесе бұрыштық желдету-мен қамтамасыз етілуі тиіс, сондай-ақ (шахта арқылы) тік желдетуге жол беріледі. III климаттық аудандар ­шін жобаланған бөлiктiк ­йлерде бір бетте жапсарлас орналасқан бір жӘне екі бөлмелік пӘтерлерді баспалдақ торы арқылы немесе пӘтерден тыс желдететін орындарды желдетуге рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда бұл пӘтерлер қабатта екеуден артық болмауы тиіс. ДӘліз типті ­йлерде бір жӘне екі бөлмелік пӘтерлерді ұзындығы 24 м-ден аспайтын, тікелей табиғи жарықтандыратын жӘне өтпелі немесе бұрыш-тық желдетпесі бар жалпы дӘліз арқылы желдетуге жол беріледі.

1.5**. I жӘне II дӘрежелі отқа төзімді, бес қабатты жӘне онан биік ­йлердің сыртқы к­нқағарларын жанбайтын материалдардан жасау қажет. Бір, екі қабатты ғимараттарда к­нқағарларды көгалдандыру құралдарымен қамтамасыз етуге рұқсат етіледі.

1.6.* Баспалдақ торлары Әр қабаттың сыртқы қабырғаларындағы терезелер арқылы, тек ҚР ҚНжЕ 2.01-01-2001-дің 6.39-тармағында көрсетілген жағдайлардан өзге сӘттерде жарықтандырылады.

- Баспалдақ торлары желдетуді Әр қабатта ашылу ауданы 1,2 м2-тан кем болмайтын ашылатын Әйнекті саңылау арқылы қамтамасыз етуге болады.

1.7.** ¬ш қабатты жӘне онан биік ғимараттардың лоджиялары мен балкондарының қоршауларын жанбайтын материалдардан жасау керек.

Балкондар мен лоджияларды ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 6.13 жӘне 6.20-тармақтарына сӘйкес қойылатын сыртқы баспалдақтар мен бітеу қабырғаларды орналастыруға арналған т­тінденбейтін баспалдақ торларында, аралас бөлiктердегі өтпелерде Әуелік аймақ арқылы өтпежол ретінде пайдаланғанда, сондай-ақ ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2001-дің талаптарына сӘйкес көрсетілген балкондар жӘне лоджиялар т­йісетін бөлмелер жеткіліксіз жарықтандырылса, шынылауға жол берілмейді.

1.8. Тұрғын ғимараттарға арналған рұқсат етілетін шу деңгейлерінің нормаларын ҚНжЕ II-12-77-ге сӘйкес қабылдау керек.

1.9.* Ғимараттардың өртке қарсы қорғанысын ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің осы нормалардағы кейбір ескертілгендерді есептемегендегі талаптарына сӘй-кес қамтамасыз ету қажет.

Тұрғын ғимараттардың қызметтік өрт қауіпсіздігі жіктеуін ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001 бойынша алу керек:

Ф 1.2 – жатақханалар;

Ф 1.3 – көппӘтерлік ­йлер, оның ішінде м­гедектері бар отбасылар ­шін.

Ғимараттың қабат саны жӘне ұзындығы құрылыс жобасымен белгіленеді. Сейсмикалық аудандарда тұрғын анықтау ­шін ҚР ҚНжЕ 2.03-04-2001, ҚР ҚНжЕ 3.01-01-2001 жӘне ҚН 429*-71 талаптарын орындау керек. Қарттарға арналған пӘтерлі ­йлерді тоғыз қабаттан артық емес, м­гедекті отбасылар ­шін – бес қабаттан артық емес етіп жобалау керек. Ғзге типті тұрғын ғимараттарда м­гедекті отбасы-лардың пӘтерлерін бірінші қабатта орналастыру қажет.

1.10. Ғимараттардағы өтпе аралықтардың ені беттер арасына шаққанда 3,5 м-ден, биіктігі 4,25 м-ден кем болмауы тиіс. Ғимараттың баспалдақ торлары арқылы өтетін өтпе жолдар бір-бірінен 100 м-ден артық емес жерде орналасуы тиіс.

1.11.* Ф 1.3 класты ғимараттардың өртке қарсы қабырғалар арасындағы өрттік бөлік қабатының ауданы ғимараттың отқа төзімділігі дӘрежесіне, құрылымдық өрт қауiптілікті класына жӘне ғимараттың биіктігі анықталады (ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001) байланысты 1-кестеде көрсетілгеннен артық болмауы тиіс.

Ғимараттың биіктігі жоғарғы техникалық қабатты есепке алмай, жоғарғы қабаттың (мансардыны қоса алғанда) орналасу биіктігімен анықталады, ал қабаттың орналасу биіктігі өрт сөндіру машиналары ­шін кіреберістің ­стінің Әрт­рлiлігімен жӘне сыртқы қабырғадағы ашылатын ойықтың (терезенің) төменгі шегімен анықталады.

I, II жӘне III дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда, ғимараттың көтергіш элементтерінің отқа төзімділігінің қажетті шегін қамтамасыз ету ­шін тек құрылымдық өрттен қорғауды қолдануға рұқсат етіледі.

I, II жӘне III дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда бөлікаралық қабырғалар жӘне арақабырғалар, сондай-ақ басқа бөлмелерден жалпы дӘліздерді бөліп тұратын арақабырғаларда отқа төзімділік шегі Е 45–тен кем емес, IV дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда – Е 15-тен кем емес болуы қажет.

I, II жӘне III дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда пӘтераралық көтергіш емес қабырғалар жӘне арақабырғаларда отқа төзімділік шегі Е 30-дан кем емес жӘне өрт қауіпсіздік класы К0, IV дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда – отқа төзімділік шегі Е 15-тен кем емес жӘне өрт қауіпсіздік класы – КI-ден төмен емес болуы қажет.

Бөлмеаралық (оның ішінде шкафтық, жиналмалы-бұзылмалы, есіктің ойықтарымен жӘне жылжымалы) өрт қауіпсіздігінің арақабырғалары нормаланбайды.

IV дӘрежелі отқа төзімді екіқабатты ғимараттардың көтергіш элементтері R 30-дан кем емес отқа төзімділік шегі болуы қажет.

1-кесте.

Ғимараттың отқа төзімділік дӘрежесі Ғимараттардың құрылымдық өртке қауіпсіздігінің класы Ғимараттың ең көп рұқсат етілетін биіктігі, м Қабаттың өрттік бөлігінің ең көп рұқсат етілетін ауданы, м2
I С0    
II С0 С1    
III С0 С1    
  IV С0 С1 С2    
V Нормаланбайды Нормаланбайды    

1.12.* Жатақхана ғимараттарында (ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001 бойынша Ф1.2 класы) өртке қарсы қабырғалары арасындағы қабат алаңының жӘне ғима-раттың ең ­лкен биіктігін отқа төзімділік дӘрежесіне жӘне құрылымдық өрт қауіптілігі класына байланысты былай алу керек: бөліктік типтегі тұрғын ғимараттарда орналасқан жатақханалар ­шін – 1-кесте бойынша, ал дӘліздік типтегі жатақханалар ­шін – 1а-кестесі бойынша.

IV жӘне V дӘрежелі отқа төзімді жатақхана ғимараттарының өрттік бөліктерін екі өрт бөліктерінен көп емес бөліктеу кезінде 2-типтік бітеу өртке қарсы қабырғаларымен бөлуге жол беріледі.

1а-кестесі.

Ғимараттың отқа төзімділік дӘрежесі Ғимараттардың құрылымдық өртке қауіпсіздігінің класы Ғимараттың ең көп рұқсат етілетін биіктігі, м Қабаттың ең көп рұқсат етілетін ауданы, м2
I С0    
II С0 С1    
III С0 С1    
IV, V Нормаланбайды    

1.13.* Ғимараттың 1-кестеде белгіленген, бірақ 75 м-ден биік емес орналасқан биіктігіне тӘуелсіз R45-тен кем емес отқа төзімділік шегі жӘне К0 өртке қауіпті класы бар I, II жӘне III дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарды көтергіш элементтері бар бір мансар-далық қабатпен салуға жол беріледі. Бұл мансардалардың қоршағыш құрылымдары ­стіге салынатын ғимараттар құрылымдарына қойылатын талаптарға жауап беруі қажет.

Ағаш құрылымдарын қолдану кезінде көрсетілген талаптарды қамтамасыз ететін құрылымдық өрттен қорғауды қарастыру керек.

1.14. Жылытылмайтын бастырма, құрылыстары бар ғимараттарда отқа төзімділік дӘрежесін ғимараттың жылу берілетін бөлігінің отқа төзімділік дӘрежесі бойынша қабылдау қажет.

1.15. Галереялы ­йлердегі галереялы құрылым-дарға арналған отқа төзімділік шегі жӘне өрт қауіпі класы аражабын ­шін алынған мӘндерге сӘйкес болуы қажет.

Көшіру жолдары

1.16. Ғимараттарға кіреберістегі бөлменің еден белгісі кіреберіс алдындағы жаяужол белгісіне қарағанда 0,15 м-ден кем емес жоғарыда болуы қажет.

1.17. Бір баспалдақ белдеуіндегі немесе деңгей-лердің құламасындағы көтерілме саны 3-тен кем емес жӘне 18-ден көп емес болуы керек.

Баспалдақтың белдеулері жӘне алаңшалар тұтқалы қоршаулар, қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерінде – қосымша қабырғалық тұтқалар болуы қажет.

1.19. Баспалдақ торларында баспалдақ алаңшаларынан жӘне белдеулерінен өту аралықтарының нормативті енін кішірейтпей, жылыту құрал-жабдықтарын, қоқыс құбырларын, қабаттардағы біріктірілген электрқалқандары жӘне пошта жӘшіктерін орналастыруға рұқсат етіледі.

Т­тінденбейтін баспалдақ торларында тек қана жылыту құралдарын орналастыруға рұқсат етіледі.

1.20. Баспалдақ торлары жӘне лифтілiк холлдар қандай да бір мақсаттағы бөлмелерден жӘне есіктермен, тығыз жабқыштармен жабдықталған Әр қабаттық дӘліздерден бөлініп тұруы қажет.

Әйнектелген есіктер, бұл жағдайда биіктігі төрт қабат жӘне одан көп ғимараттарда арматураланған ғимараттар Әйнек қарастыруға рұқсат етіледі.

1.21*. Жатақханалардың пӘтерлері жӘне бөлмелері жӘне есіктерінен баспалдақ белдеулеріне дейінгі ең ­лкен арақашықтықты немесе сыртқа шығаберісті 2-кесте бойынша қабылдау қажет.

Тұрғын ғимарат бөлігінде шетжағында табиғи жарығы жоқ холлға пӘтерден шығу кезінде, ең шеткі пӘтердің есігінен тікелей баспалдақ торларына дейін шығу арақашықтығы 12 м-ден аспауы қажет; табиғи жарық бар болған кезде бұл арақашықтықты тұйық дӘліз сияқты 2-кесте бойынша рұқсат етіледі.

1.22. Тұрғын ғимараттардағы баспалдақтар немесе дӘліз шетжағы жӘне баспалдақтар арасындағы дӘліз ені мыналардан кем болмауы қажет, м: 40 м-ге дейінгі ұзындықта – 1,4, 40 м-ден артқанда – 1,6; галерея ені – 1,2 м-ден кем емес болуы керек. ДӘліздерді жапқыштармен жабдықталған жӘне бір-бірінен жӘне дӘліздің шетжақтарынан 30 м-ден көп емес арақашықтықта орнатылған есіктері бар арақабырғалармен бөлу керек.

2-кесте.

Ғимараттың отқа төзімділік дӘрежесі   Ғимараттың құрылымдық өрт қауіпсіздігінің класы Жатақханалардағы бөлмелер немесе пӘтерлер есіктерінен шығаберіске дейінгі ең ­лкен арақашықтық, м
Баспалдақ торлары немесе сыртқа шығаберіс арасында орналастыру кезінде Тұйық дӘліз немесе галереяға шыға-берісте
  С0    
II С1    
III С0 С1    
IV С0 С1, С2    
V Нормаланбайды    

1.23. Қарттар мен м­гедектері бар отбасылар пӘтерлі ­йлерінде, сондай-ақ м­гедектері бар отбасылары пӘтерлерін бірінші қабатқа орналастырғанда, ­йге кіреберістегі дӘліздерде лифтілерге жӘне қоқысқұбырына жақын жерде баспалдақтар мен табалдырықтар болмауы керек. Мұндай жағдайда ені 1,2 м-ден кем емес, құламалылығы 1:20-дан көп емес көлбеушені қарастыру қажет. ПӘтерден тыс дӘліздердің ені 1,8 м-ден кем емес, есіктердікі – 0,9 м-ден кем емес болуы қажет.

1.24. Баспалдақ белдеулерінің ең аз енін жӘне аса ­лкен еңкіштігін 3-кестеге сӘйкес алу керек.

3-кесте.

Белдеулер атаулары Ең аз ені, м Ең көп еңістігі
Ғимараттың тұрғын қабаттарына апаратын баспалдақ белдеулері: бөліктік:    
екі қабаттылықты 1,05 1:1,5
­ш қабаттылықты жӘне одан көп 1,05 1:1,75
дӘліздік 1,2 1:1,75
¬йастылық жӘне шығыңқы іргелік қабаттарға апаратын баспалдақтардың, сондай-ақ, пӘтер ішіндегі баспалдақтардың белдеулері   0,9   1:1,25

Ескерту: Белдеу енін қоршаулар арасындағы ара- қашықтықпен немесе қабырға жӘне қоршаулар арасындағы арақашықтықпен анықтау қажет. ПӘтерішілік баспалдақ-тарды ағашпен салуға болады.

1.25.* Бөлікті типтегі тұрғын ғимараттарда ауданы 500 м2-қа дейінгі бөліктерде қосымша бөлік қабатынан бір баспалдақ торына шығу қарастыруға рұқсат етіледі. Бұл кезде 15 м-ден көп биіктікте орналасқан Әр пӘтерде ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 6.20 т. а), б) немесе в) осы тармақшалары бойынша апаттық шығулар қарастыру керек.

Екі қабатта (деңгейде) орналасқан пӘтер ­шін осы пӘтердің Әр қабаттан баспалдақ торына шығуын пӘтер бөлмелері 6-қабаттан жоғары емес орналасса жӘне баспалдақ торына тікелей шығуы жоқ пӘтер қабаты осы тармақтың талаптарына сӘйкес қосымша шығулармен қамтамасыз етілген жағдайда қарастырмауға жол беріледі.

1.26.* ДӘлізді (галереялы) типтегі биіктігі 28 м-ге дейінгі тұрғын ғимараттарда, пӘтерлердің жалпы ауданы 500 м2 жӘне онан көп жағдайын қоса алғанда, жалпы дӘліздер (галереялар) кемінде 1-типті екі кӘдімгі баспалдақ торларына шығаберіс иеленуі керек. Жалпы аудан 500 м2-тан кем болған жағдайда 1-типті бір кӘдімгі баспалдақ торына шығаберіс қарастырылады.

КӘдімгі баспалдақ торларын ғимараттың шетжағында орналастыру кезінде 2-кестедегі талаптарды ескере отырып, 3-типті бір саты баспалдақты дӘліздің (галереяның) қарама-қарсы шет жағына орнатуға рұқсат етіледі.

1.27.* IV климаттық ауданның жӘне III Б климаттық аудандарға арналған биіктігі 28 м-ден көп емес тұрғын ғимараттарда баспалдақ торларының отқа төзімділік шегі 1 сағ. кем емес жанбайтын материал-дардан сыртқы ашық баспалдақтар құрылғысын орнатуға жол беріледі.

1.28. I-III климаттық аудандарда тұрғын ғимараттардың барлық сыртқы кіреберістерінде тереңдігі 1,2 м-ден кем емес, қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерінде – тереңдігі 1,5 м-ден жӘне ені 2,2 м-ден кем емес мөлшерде тамбурлар қарастыру керек. Тұрғын ғимараттардың кіреберісіндегі қосарлы тамбурларды 4-кестеге сӘйкес құрылыстың қабат санына жӘне ауданына байланысты жобалау керек.

4-кесте.

Неғұрлым суық беск­ндіктің орташа температурасы, 0С Ғимараттардағы қабат саны келтірілген қосарлы тамбурлар
Минус 20 жӘне одан жоғары 16 жӘне одан көп
Минус 20-дан төмен минус 25-ті қоса алғанда 12 “ ”
“ ” 25 “ ” 35 ” 10 “ ”
“ ” 35 “ ” 45 ” 4 “ ”
Минус 40-тан төмен 1 “ ”
Ескерту: Бір қабатты жӘне бөліктелген ­йлерге тікелей кіреберісте қосарлы тамбурды неғұрлым суық беск­ндік минус 35 0С жӘне одан да төмен болғанда жобалау керек.

Биіктігі 28 м-ден жоғары ғимараттарға арналған қосымша талаптар

1.29.* Биіктігі 28 м-ден жоғары бөлікті типтегі тұрғын ғимараттарда, қабаттағы пӘтерлердің жалпы ауданы 500 м2-қа дейінгі жағдайда, Н1 типті баспалдақ торын қарастыруға болады. Мұндай жағдайда, жалпыға бірдей пайдаланылатын жатақхананың 15 м-ден көп биіктікте орналасқан барлық пӘтерлері жӘне бөлмелері ­шін апаттық шығаберістерді ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 6.20-т. а), б) немесе в) тармақшалары бойынша қарастыру керек.

ДӘліздік типтегі биіктігі 28 м-ден артық тұрғын ғимараттарда, пӘтерлердің жалпы ауданы 500 м2-қа дейінгі жағдайында дӘліздің шет жақтарында екінші қабаттың еден белгісіне дейін Әкелетін 3-типті сыртқы баспалдақтарға шығаберістері қарастырылған жағдайда, Н1 типті бір т­тіндемейтін шығу баспалдақ торын қарастыруға болады.

Көрсетілген ­йлерде, пӘтерлердің жалпы ауданы 500 м2-тан көп болған кезінде екіден кем емес т­тіндемейтін баспалдақ торын қарастыру керек: олардың 50%-тен кем емесі Н1 типті болуы қажет; бірінші қабат шегіндегі т­тіндемейтін баспалдақ торларының тікелей сыртқа шығаберістері болуы қажет.

1.31.* Бөлікті ­йлерде 1-типті т­тіндемейтін баспалдақ торынан сыртқа шығу т­йіскен дӘліздерден 1-типті өртке қарсы арақабырғалармен бөлінген вестибюль арқылы орнатуға рұқсат етіледі. Бұл кезде баспалдақ торының вестибюльмен қатынасын басқа қабаттарға осыған ұқсас ауа аймағы арқылы орнату керек. Бірінші қабаттағы ауа аймағындағы ойықтарды металл тормен толтыруға рұқсат етіледі.

ПӘтерден баспалдақ торына дейінгі аралықта екіден кем емес (пӘтердегі есіктерді есептемегенде) бірінен кейін бірі орналасқан өздері жабылатын есіктер болуы қажет.

1.32. Т­тіндемейтін баспалдақ торы бар ғимараттардағы қабаттық дӘліздерден т­тінді шығаруды Әр қабатта дӘліздің 30 м ұзындығына бір шахта есебінен орнатылатын арнайы сорғыш шахталары жӘне клапандарымен қарастыру қажет.

Т­тін шығару шахтасының Әр қайсысына дербес бөлінген желдеткіш қарастыру қажет. Т­тін шығару шахталары жанбайтын материалдардан болуы қажет жӘне отқа төзімділігі 1 сағаттан кем болмауы керек.

1.33.* Лифті шахталарында өрт кезінде сыртқы ауаны бөлек каналдан лифтінің жоғарғы бөлігіне беруді қамтамасыз ету қажет.

Мұндай жағдайда лифті шахтасындағы қысым артықшылығын ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001-ге сӘйкес есеппен алу қажет.

1.34. Ауаны еселеудің жӘне т­тін шығарудың желдеткіш қондырғылары 1-типті өртке қарсы аралыққабырғалармен қоршалған бөлек желдету камераларында орналастырылуы қажет. Клапандарды ашу жӘне желдеткіштерді қосу пӘтерлердің кіреберісінде, жатақхана бөлмелерінде жӘне мӘдени-тұрмыстық қызмет көрсету бөлмелерінде орнатылған өрт қаупін хабарлайтын автоматты сигналдауын қарастыру, сондай-ақ Әр қабатта өрт крандары қораптарында орнатылатын арақашықты тиектер арқылы ж­зеге асырылу керек.

1.35. Тұрғын ғимараттарда орналасқан қоғамдық мақсаттағы бөлмелер биіктігін, жабдықтар орналастыру шартына сай биіктік 3 м-ден кем болмауы тиіс бөлмелерді қоспағанда, тұрғын бөлмелер биіктігімен бірдей болу қарастырылады.

1.36.* Тұрғын ғимараттардың бірінші, екінші жӘне шығыңқы іргелік қабаттарында жалпы ауданының көлемі 700 м2-тан артық емес бөлшек сауда д­кендері, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету, байланыс бөлімшелері, жалпы ауданының көлемі 150 м2-қа дейін жететін жинақ банкілерінің, баспасөз д­кендері мен д­ңгіршектері, Әйелдер кеңестері, с­тхананың тарату орындары, заң кеңестері жӘне нотариалдық кеңселер, некеге тіркеу орындарын, кітапхана бөлімшілерін, көрме залдарын, тұрғын ­й-пайдалану ұйымдары кеңселері, денешынықтыру – сауықтыру сабақтары, халыққа мӘдени-көпшілік жұмыстар ж­ргізуге арналған бөлмелерді, сондай-ақ, мектеп жасына дейінгі жастағы балалар топтарына арналған бөлмелерді (шығыңқы іргелік қабаттардан өзгелері) орналастыруға рұқсат етіледі, тек мыналарды орналастыруға болмайды:

50 орыннан көп қоғамдық тамақтандыру кӘсіпорындары (жатақханалардан басқалары) жӘне бір к­нде 500-ден көп т­скі ас Әзірлеу өнімділігі бар ­йлер;

ыдыстар қабылдау орындары, сондай-ақ жиынтық сауда алаңы 1000 м2-тан асатын д­кендер;

пайдалануы аумақтың жӘне құрылыстардың ауасының ластануына Әкеп соқтыратын құрылыс москательді-химиялық жӘне басқа заттардың маман-дандырылған д­кендері, жарылғыш-өрттік қауіпті заттары жӘне материалдары бар д­кендер, мамандандырылған балық жӘне жеміс-жидек д­кендері;

тез жанғыш заттар қолданылатын тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері (300 м2-қа дейінгі нормаланған аудан көлеміндегі сағат жөндеу шеберханаларын, шаштараздарды есептемегенде);

100 м2-тан жоғары ауданға белгіленген тұрмыс машиналарын жӘне аспаптарын жөндейтін аяқ-киім жөндеу шеберханалары;

монша, сауна, кір жуғыш жӘне химиялық жолмен тазартқыш орындар (қабылдау жӘне бір кезекте 75 кг өнімділік киіммен өзіне өзі қызмет көрсету кір жуғыш орындарынан басқалары);

жалпы 100 м2-тан астам аудан көлеміндегі тұрғын ғимараттарды телефонмен жабдықтауға арналған автоматты телефон станциялар;

қоғамдық дӘретханалар;

жерлеу бюросы.

Жоғары қабатта суретшілер жӘне сӘулетшілер шығармашылық шеберханаларын орналастыруға болады, бұл кезде қабаттың баспалдақ торымен қатынасын тамбур арқылы қарастыруға болады.

Жалпы биіктігі 28 м-ден аспайтын II дӘрежелі отқа төзімді ­стіге салынатын мансардалы қабатта жергілікті өкімет органдарының келісімімен 1.38-тармағының талаптарын ескере отырып, кеңселік типтегі бөлмелерді орналастыруға болады.

Жоғарғы қабатта суретшілердің жӘне сӘулетшілердің шығармашылық шеберханаларын орналастыруға рұқсат етіледі, бұл кезде қабаттың баспалдақ торымен қатынауын тамбур арқылы қарастыру керек.

Жалпы биіктігі 9 қабаттан (ірі жӘне ірілендірілген қалаларға арналған бөліктік типті 10 қабатты ғимарат) көп емес отқа төзімділігі II дӘрежелі ғимараттардың ­стіге салынатын мансардалық қабатта жергілікті органдарының келісімімен 1.38-тармақтың талаптарын орындауды ескере отырып, кеңсе типті бөлмелерді орналастыруға рұқсат етіледі.

1.37.* Тұрғын ­йлердің ­йастылық жӘне шығыңқы іргелік қабаттарында жеңіл автомобильге арналған қосып жӘне қосып-жалғастырылып тұрғызылатын тұрақтардың құрылғысын автомобильдерге қызмет ету жөніндегі кӘсіпорындарға арналған талаптарын сақтай отырып жасауға рұқсат етіледі.

1.38.* Қоғамдық қызметке арналған бөлмелердің, жатақханадағы қоғамдық қызмет бөлмелерін жӘне қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерін есептемегенде, тұрғын ­йден оқшау бөлінген кіреберісі жӘне шығаберісі болуы керек.

¬стіге салынатын мансардалы қабатта кеңселік типтегі бөлмені орналастырған кезде екінші көшіруші шығаберіс ретінде ғимараттың тұрғын бөліміндегі баспалдақ торын қабылдауға болады, бұл кезде қабаттың баспалдақ торларымен қатынасын тамбур арқылы өрткеқарсы есіктерімен қарастыру қажет. Тамбурдегі баспалдақ торына шығатын есік бөлменің тек ішінен ашылуы қарастырылуы керек.

Оларды тұрғын ғимараттың терезе жӘне пӘтерге кіреберісі орналасқан аула жағынан ж­ктемелеуге жол берілмейді.

Тұрғын ғимараттарға қосып салынған қоғамдық қызметтік мақсаттағы бөлмелерді ж­ктемелеуді мына жақтардан орындау керек: тұрғын ғимараттардың терезелері жоқ шетжағынан; жерасты тоннельдерінен; арнайы тиейтін бөлмелері болғанда ғана магистраль жақтан.

Көрсетілген ж­ктелетін бөлмелерді 150 м2 ауданға дейінгі көлемінде іргелес тұрғызылған қоғам бөлмелерінде жобалауға жол берілмейді.

1.39.* Қосып-жалғастырылып салынған бөліктердің төбежабынының көтергіш құрылымдарының отқа төзімділігі R45 жӘне өрт қауіпсіздік класы К0-ден кем емес болуы керек. Тұрғын ­йде ғимараттың қосып-жалғастырылып салынған бөлігіне қараған терезелері бар болса, жабын деңгейі, ғимараттың жалпы бөлігінің жоғарыда орналасқан тұрғын бөлмелерінің еден белгісінен аспауы қажет. Жабындағы жылытқыш материал жанбайтын болуы тиіс. Жабынның к­н қызуынан қорғайтын сақтау қабаты болуы керек.

1.40. Тұрғын бөлігінен өтетін қоғамдық қызметтік мақсаттағы бөлмелердің немесе жалғастырылып салынған бөлмелер (суқұбырларынан жӘне темір құбырларымен жылынатын ж­йелерден өзге) арқылы өтетін тұрғын бөліктің инженерлік коммуникациялары 3.7-тармағында атап көрсетілген бөлмелерді қоспай санағанда, өртке қарсы қоршаулары бар жеке шахталарда орналастырылуы керек.

1.41. ¬йасты жӘне іргелік бөлмелердің, сондай-ақ техникалық еденастылардың еден деңгейінен аражабын тақтасының төменгі бөлігіне дейінгі биіктігі 1,8 м-ден кем болмау керек, азаматтарға қарасты автокөлік жӘне мотоциклдердің тұрақтарын орналастырған кезде – 2 м-ден кем болмауы керек, 1.1-тармағына сӘйкес – қоғамдық бөлмелерде, жеке жылу орындарында – 2,2 м-ден кем емес болуы керек.

1.42. Техникалық қабаттардың биіктігі Әрбір жеке жағдайда техникалық қабат көлемінде орналасқан жабдықтардың жӘне коммуникацияның т­ріне байланысты, оларды пайдалану талаптары есепке алына отырып анықталады.

Шатырларда, техникалықты қоса алғанда, ғимарат бойлығына биіктігі 1,6 м-ден кем емес, ені 1,2 м-ден кем емес аралық өткел қарастырылуы қажет; кейбір ұзындығы 2 м бөлімшелерде өткел биіктігін 1,2 м-ге ал енін – 0,9 м-ге дейін кішірейтуге болады. Техникалық еденастын, ­йасты жӘне шығыңқы iргелiк қабаттарда ғимарат бойлығына биіктігі 1,8 м-ден кем емес (таза қалыпта) аралық өткел қарастырылуы қажет; жекеленген бөлімшелері кейбір ұзындығы 1 м-ден көп емес бөлімшелерде, өткелдің биіктігін 1,6 м-ге дейін (таза қалыпта) кішірейтуге рұқсат етіледі.

Iріпанельді ғимараттардың ­йасты жӘне техникалық еденастыларының көлденең қабырғаларында биіктігі 1,6 м ойық құрылғысын орнатуға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда табалдырық биіктігі 0,3 м-ден аспауы керек.

Техникалық еденасты бөлмесінің биіктігі 2 м-ден аспауы тиіс.

1.43. Тұрғын ғимараттың ­йасты жӘне шығыңқы іргелік қабаттарында тұрғын бөлмелерді орналастыруға жол берілмейді.

1.44. Азаматтық қорғаныстың имараттарын орналастыру сұлбасы бойынша анықталатын кейбір тұрғын ғимараттарда ҚР ҚНжЕ В. 1.2-9-99 «Азаматтық қорғаныстық қорғау имараттары. Жобалау нормалары» нұсқауларына сӘйкес екі бағытта қызмет атқаруға арналған бөлмелерді жобалау қажет.

1.45.* Биіктігі ­ш қабатты жӘне онан көп ғимараттарда ­йастылық, шығыңқы іргелік қабаттардан жӘне техникалық еденастыларынан сыртқа шығаберіс ғимараттың тұрғын бөлімінің баспалдақ торымен қатынаспауы жӘне 100 м-ден жақын емес орналасуы керек. Техникалық еденастынан сыртқы шығаберіс ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 6.12-тармағына сӘйкес орналастырылуы керек. ¬йасты жӘне шығыңқы іргелік қабаттардан шығаберістерді тікелей сыртқа шығаруды қарастыру қажет. Бес қабатқа дейінгі ғимараттарда бұл шығаберістерді қосымша, тұрғын бөлімнің бірінші қабат мөлшерінде өртке қарсы 1-типті өртке қарсы арақабырғалармен бөлінген баспалдақ торы арқылы орнатуға рұқсат етіледі.

Ауданы 500 м2-тан көп емес бөлікті емес тұрғын ­йлерде техникалық ­йасты, шығыңқы іргелік қабаттарды жӘне шатырларды 1-типтік өртке қарсы арақабырғалармен бөліктерге, ал бөліктерде – бөліктерге бөлу қажет. ¬йасты жӘне шығыңқы іргелікті қабаттардан көшіру шығаберістерін ҚНжЕ 21-01-97-нің 6.12-тармағына сӘйкес қарастыру керек. ¬йасты жӘне шығыңқы іргелік қабаттардың Әр бөлімі немесе бөлігінде өлшемі 0,9х1,2 м екіден кем емес терезе (қақпақ) болуы керек. Шатырға шығу Әр баспалдақ торынан қарастырылуы қажет. Шатырдың Әрбір бөлігінен ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 8.4-тармағы бойынша жабынға шығу қарастырылуы қажет. Техникалық қабаттарда жӘне шатырларда өртке қарсы арақабырғалардағы есіктер Г1 жӘне Г2 жанғыш топтарының материалдарынан орындалуы м­мкін.

Ғимараттың орта бөлімінде жӘне техникалық шатырларда орналасқан техникалық қабаттардан ҚР ҚНжЕ 2.02-01-2001-дің 6.21-тармақ нұсқауларына сӘйкес орындалған екі шығаберістерді қарастырған жөн. Көрсетілген қабаттарға кіреберістер жалпы баспалдақ торлары арқылы ж­зеге асырылуы қажет.

II дӘрежелі отқа төзімді биіктігі бес қабатқа дейінгі ғимараттардағы, сондай-ақ III жӘне IV дӘрежелі отқа төзімді ғимараттардағы ­йасты жӘне шығыңқы іргелік қабаттардағы қоймалар арасындағы арақабырғаларды мөлшерленбеген отқа төзімдікті жӘне өрт қауіпсіздікті кластары шектеулерімен жобалауға рұқсат етіледі. ¬йасты жӘне өрт қауіпсіздікті кластары іргелік қабаттардың техникалық дӘлізді басқа бөлмелерден бөлетін арақабырғалары өртке қарсы 1-типті болуы қажет.

Шатыр төбежабындарының жабындарын, итарқаларын жӘне торламаларын жанғыш материалдардан орындауға рұқсат етіледі. Шатырлары бар ғимараттарда (отқа төзімділігі V дӘрежелі ғимараттарды қоспағанда) жанғыш материалдардан итарқаларды жӘне торламаларды құру кезінде жабынды жанғыш материалдардан қолдануға жол берілмейді, ал итарқа мен торламаның өрттен қорғау баптамасын жасау керек.

1.46.** Тұрғын ғимараттарда орналасқан қоғамдық мақсаттағы бір пӘтерлі жӘне бөліктелген ­йлерден басқа бөлмелер, тұрғын бөлім бөлмелерінен 1-типті арақабырғаларымен жӘне 3-типті ойықсыз аражабындармен, ал отқа төзімділігі I дӘрежелі ­йлерде 2-типті аражабындармен бөлу қажет.

Жеке 2–3 қабаттық тұрғын ­йдің бірінші қабатында орналасқан Әр т­рлі мақсаттық бөлмелерді ғимараттың жоғарыда жатқан қабаттарының, шығыңқы іргелік немесе ­йасты қабаттық бөлігінің тұрғын бөлмелерімен жанбайтын тамбур арқылы байланыстырылуы м­мкін.

1.47. Әр арақабырғада жӘне техникалық еденастының ішкі қабырғасында, өртке қарсы қалқаларды есептемегенде, төбе астынан Әрбірінің аудан көлемі 0,02 м2-тан кем емес саңылаулар қарастыру қажет.

Сорғыш желдеткіші жоқ ­й асты жӘне техникалық еденасты сыртқы қабырғаларында техникалық еденасты, ­йасты қабатының еденінің ауданының 1/400-ден кем емес, сыртқы қабырғалардың периметрі бойынша тең орналасқан, жалпы ауданы ауа өткізу саңылауларын қарастыру қажет. Бір ауа өткізу саңылауының ауданы 0,05 м2-тан кем болмауы тиіс.

1.48. Суық шатырды желдету ­шін ғимараттардың Әр жағынан сыртқы қабырғалардан жиынтық ауданы шатыр аражабынның ауданынан 1/500-ден кем емес, ал III жӘне IV климатты аудандарда -1/50-ден кем емес тесіктер қарастыру қажет.

1.49.* Төбелерді, қағида бойынша, ұйымдастырылған суағарымен жобалау керек. 1-2 қабатты ғимараттардың төбелерінен, міндетті т­рде кіреберісте ­стінен к­нқағар құрылғысы бар ұйымдастырылмаған суағардың қарастырылуына рұқсат етіледі.

1.50.* Жоспарланған жер белгісі деңгейінен жоғарғы қабаттың еден белгісіне дейін 14 м жӘне онан да көп тұрғын ғимараттарда лифтілер қарастыру керек. Теңіз деңгейінен 1000 м жӘне одан көп биіктікте орналасқан IА, IБ, IГ, IД жӘне IVА климаттық қосалқы аудандарда жӘне жергілікті жерлерде жоғарғы қабаттың еден белгісі 12 м жӘне онан көп ғимараттарда лифтілер қарастыру қажет.

IА, IБ, IГ, IД жӘне IVА климаттық қосалқы аудандарда, 2000 ж. дейінгі құрылыстарға жататын ғимараттар ­шін жоспарланған жер белгісінен жоғарғы қабаттың едені белгісіне дейін 13,5 м жӘне одан кем жағдайда лифтілер құрылғыларын қарастырмауға болады.

Қарттар мен м­гедектері бар отбасылар тұрғын ­йлерінде жоғарғы қабаттың еден белгісіне дейін 8 м жӘне онан көп, сондай-ақ, 5 м жӘне одан көп болса, лифтілерді қарастыру қажет.

Әрт­рлі қабаттылық саны бар тұрғын ғимараттарда, қажетті лифтілер санын, олардың ж­к көтерімділігін жӘне жылдамдығын міндетті 3-қосымшаға сӘйкес алу қажет.

5 қабатты тұрғын ғимараттар ­стінен мансардалық қабатпен салынса, ­стіге салынатын қабаттың белгісі 16 м-ден көп емес кезінде, лифтілерді қарастырмауға рұқсат етіледі.

1.51. Лифтілер алдындағы алаңша ені м, мыналардан кем болмауы керек: жолаушыларға арналған ж­к көтерімділігі 400 кг лифтілер ­шін –1,2; 630 кг, ені 2100 жӘне тереңдігі 1100 мм кабиналы –1,6; ені 1100 жӘне тереңдігі 2100 мм кабиналы – 2,1. Лифтілердің машиналық бөлмелерін тікелей тұрғын бөлмелері ­стіне, сондай-ақ олармен қосып салуға болмайды. Лифтілер шахталары тұрғын бөлмелерімен шектес орналаспауы керек.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: