double arrow

Міндетті

Шығарылсын.

Электртехникалық құрылғылар

Ауаны жылыту, желдету жӘне баптау

Сумен жабдықтау жӘне канализация

Шаруашылық қҰрылыстары жӘне бӨлмелері

Тұрғын ­йлердің мамандандырылған типтерінің қоғамдық мақсаттағы бөлмелері

ПӘтерлер жӘне жатақханалардың шағын тұрғын орындары

ЭЛЕМЕНТТЕРIНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

ТҰРҒЫН ҒИМАРАТТАРДЫҢ НЕГIЗГI

Оқыс шығару

1.52.** Қоқыс құбырларын мына орындарда қарастыру қажет:

жоғарғы қабаттың еден белгісі жоспарланған жер белгісі деңгейінен 11,2 м жӘне одан көп тұрғын ғимараттарда, тиісінше 8 м жӘне одан көп жӘне 3 м жӘне одан көп қарттар жӘне м­гедекті отбасылардың тұрғын ­йлерінде.

ПӘтердің немесе жатақхана бөлмесі есіктерінен қоқыс құбырларының жақын тиеу клапандарына дейінгі арақашықтық 25 м-ден аспауы керек.

Қолда бар қоқыс шығару ж­йесін мансардалы қабатты ғимарат ­стіне қосып салғанда сақтауға рұқсат етіледі.

1.53. Қоқыс құбырының бағанасы ауа өтпейтін, құрылыс құрылымдарынан дыбыстық оқшауланған болуы керек жӘне тұрғын бөлмелерге т­йіспеуі қажет.

1.54.* Қоқыс жинайтын камераны тікелей қоқысқұбыры бағанасы астына, ыстық жӘне суық сулар жеткізіп орналастыру қажет. Қоқыс жинайтын камераларды тұрғын бөлмелер астына немесе олармен шектес орналастыруға жол берілмейді. Камералар биіктігі беттер арасында 1,95 м-ден кем болмауы керек.

Қоқыс жинайтын камераның ­йдің кіреберісінен бітеу қабырғамен (қалқанмен) оқшауланған жеке сыртқа өздігінен ашылатын есіктері болуы керек жӘне отқа төзімділік шегі REI 60-тан кем емес жӘне К0 өрт қауіпсіздік класты шекті арақабырғалар жӘне аражабындармен ерекшеленуі керек.

2.1. Тұрғын ғимараттардағы пӘтерлерді оларға бір отбасынан жайғастыру есебімен жобалау қажет.

2.2.* ПӘтерлерде тұрғын бөлмелер жӘне қосалқы бөлмелер: ас ­й, кіреберіс дӘліз, ванна немесе сусебезгі бөлмесін, дӘретхана, қойма бөлмесін (немесе жапсарлас салынған шаруашылық шкафтарын) қарастыру керек. Шаруашылық жұмыстарына арналған, ­стіңгі жӘне аяқкиімдерге арналған кептіретін шкафпен желдетілетін салқын кілет (немесе шкаф) бөлмелерін тұрғызуға рұқсат етіледі.

Балкон, лоджия, терассаларды III жӘне IV климаттық аудандарда, ал қолайсыз жағдайлар жоқ болғанда I жӘне II климаттық аудандарда да құруға рұқсат етіледі.

Қолайсыз жағдайлар орын алған жағдайда лоджиялар пӘтерлерінде тек апаттық шығаберістермен қамтамасыз ету ­шін рұқсат етіледі.

Ауылдық жердегі тұрғын ­йлерде дӘліз жӘне террасаларды құру барлық климаттық аудандарда рұқсат етіледі.

Қарттар мен м­гедектері бар отбасылар пӘтерлерде лоджия жӘне балкон құрылғысы міндетті т­рде болуы қажет. М­гедектері бар отбасылардың пӘтерлерінде олардың тереңдігі 1,4 м-ден кем болмауы қажет.

2.3.* Әлеуметтік мақсаттағы тұрғын ­й қоры ­йлерінде пӘтерлердің типтерін бөлмелер саны жӘне олардың ауданына қарай (балкондар, терассалар, дӘліздер, лоджиялар, суық қоймалар жӘне пӘтер жанындағы тамбурлар аудандарын есепке алмағанда) 5-кесте бойынша қабылдау ұсынылады.

2.4.* Бір бөлмелі пӘтердегі қонақ бөлмесінің (жалпы бөлменің) ауданы 14 м2-тан кем емес, 2 бөлмелі жӘне онан көп пӘтерлерде – 16 м2-тан кем емес, басқа тұрғын бөлмелерде жӘне асханада – 8 м2-тан кем емес болуы қажет. Қала ­йлеріндегі 1А типті бір бөлмелі пӘтерлерде жӘне 2А типті екі бөлмелерде 5 м2-тан кем емес асханалар, асхана-қуыстар жобалауға рұқсат етіледі.

Екі жӘне онан көп бөлмелі пӘтерлердің ­стіне, жалпы бөлме 16 м2-тан кем емес жағдайда алынған мансардалы қабаттағы пӘтерлерде, тұрғын ұйықтайтын бөлмені жӘне асхананың ауданын 7 м2-тан кем емес етіп салуға рұқсат етіледі.

2.5. Бір бөлмелі пӘтерлерде біріктірілген санитарлық тораптар құруға болады. ДӘретхана, ванна жӘне біріктірілген санитарлық тораптың есіктері сыртқа ашылулары керек.

2.6. ДӘретшанақпен жабдықталған бөлмеге тікелей асхана жӘне тұрғын бөлмелерінен кіреберіс жасауға (м­гедектері бар отбасыларына тұрғын бөлмелерінен басқаларында) жол берілмейді.

Тұрғын бөлмелері жӘне асхананың ішетін бөлменің тікелей ­стінен дӘретхана жӘне ванна (немесе сусебезгі) орналастыруға жол берілмейді. ДӘретхана жӘне ваннаны (немесе сусебезгіні) асхананың ­стінен орналастыруға тек екі деңгейде орналасқан пӘтерлерде ғана рұқсат етіледі. ПӘтераралық қабырғаларға жӘне тұрғын бөлмелердің қоршау арақабырғаларына аспаптарды жӘне құбырларды бекітуге жол берілмейді.

2.7. ПӘтерлердегі қосалқы бөлмелердің ені мыналардан кем болмауы керек, м: асханада – 1,7, кіреберіс дӘлізде – 1,4, пӘтерiшілік дӘлізде – 0,85, дӘретханада – 0,8 (ең аз тереңдігі –1,2).

М­гедектері бар отбасылардың пӘтерлерінде қосалқы бөлмелердің ені мыналардан кем болмауы керек, м: асханада – 2,2, кіреберіс дӘлізде – 1,6 (орындық-арбаны сақтау м­мкіндігімен), пӘтерішілік дӘлізде – 1,15, ванна жӘне біріктірілген санитарлық тораптың өлшемдері (ені х тереңдігі) – 2,2х2,2, қолжуғышы бар дӘретханада – 1,6х2,2.

5-кесте.

Мекендер типтері Бөлмелер (пӘтерлер типтері) саны келтірілген пӘтерлер (­лкен жӘне кіші) аудандарының жоғарғы шегі, м2.
           
А Б А Б А Б А Б А Б А Б
Қала, кент                        
Ауыл                        

Ескерту*: Нақты аймақтар жӘне қалаларға арналған пӘтерлер типтерінің бөлмелер саны жӘне аудан бойынша қатынасы жергілікті Әкімшілікпен демографиялық талаптар, халықты тұрғын ­ймен қамтамасыз етуде қол жеткізген деңгейі жӘне тұрғын ­й құрылысының ресурстық қамтамасыз етушілігі ескеріле отырып белгіленеді.

2.8. Бір бөлмелі жӘне бөліктелген ғимараттардың Әрбір пӘтерінен, ал көп пӘтерлі ғимараттардың бірінші қабат пӘтерлерінен пӘтер маңындағы бөлімшелерге шығаберіс қарастыру керек.

2.9. Жатақханалардың тұрғын бөлмелерін Әр тұрушысына 6,0 м2 ауданнан келетін, ­ш адамнан көп жайғастыратын есеппен жобалау қажет. Бөлмелері өтпейтін ені 2,2 м-ден кем емес болуы қажет, оларды Әр тұрғынға ауданы 0,5 м2-тан кем емес жапсарлай қойылған шкафтармен жабдықтау қажет.

2.10. Жатақхананың тұрғын бөлмелерін, қағида бойынша, қосалқы бөлмелермен (асханалармен немесе асханалар-қуыстармен, кіреберіс дӘліздермен, санитарлық-гигиеналық бөлмелермен) сыйымдылығы 12 адамнан аспайтын шағын тұрғын бөлмелерінен жӘне жекебастылар ­шін (жұмысшыларға, Әскери қызметшілерге, студенттерге) жӘне 3 адамнан аспайтын отбасылы жастар ­шін топтастыру қажет.

Жатақханадағы шағын тұрғын бөлмелерін кӘсіптік-техникалық жӘне арнайы орта білім беретін оқу орындарының оқушылары ­шін, қағида бойынша, 50 адамнан аспайтын көлемде жобалау керек жӘне асхананың орнына кубтерді қарастыру қажет. Олардың құрамына мынандай қосымша қоғамдық мақсаттағы бөлмелерді кіргізу қажет: жиынтық көлемі бір адамға 1,5 м2-тан көп емес келетін тӘрбиешілерге, демалуға, оқу сабақтарына, киімді жуып, кептіріп жӘне ­тіктеуге арналған бөлмелер. Бұл шағын тұрғын орындары екі көшіру шығаберісін иеленуі қажет.

2.11. Жатақханалардың барлық типтерінде асханалар немесе асхана-қуыстарда 1.3 т. ескеріле отырып, мынандай есеппен жобалау қажет: 2-6 адамға – 5 м2-ден кем емес, 7 адамға жӘне одан көптерге – аудан нормасы бір адамға 0,8 м2-тан келетін көлемде. Тұрғындары 25 адамнан көп емес бірнеше шағын тұрғын бөлмелер ­шін жалпы ортақ асхана орналастыруға рұқсат етіледі.

2.12. Жекебастыларға арналған жатақханалардағы санитарлық-гигиеналық бөлмелердің жабдықтары 4-6 адамға 1 сусебезгi немесе ванна, 1 қолжуғыш жӘне 1 Әжетшанақ, отбасылы жастар жатақханаларында – 2-3 адамға 1 ванна, 1 дӘретшанақ жӘне 1 қолжуғыш есебімен жобалануы керек.

2.13. Жекебастыларға арналған жатақханаларда олардың типтеріне жӘне сыйымдылығына сӘйкес қоғамдық мақсаттағы мынандай бөлмелерді қарастыру қажет: мӘдени-көпшілік шараларға, оқу жӘне спорттық сабақтарға, демалысқа, қоғамдық тамақтандыруға, медициналық жӘне тұрмыстық қызмет көрсетуге, Әкімшілік жӘне шаруашылық мақсаттарға арналған бөлмелер.

2.14. Отбасылы жастар жатақханаларында Әкімшілік мақсаттағы, демалысқа жӘне оқу сабақтарына арналған бөлмелер, сӘбилердің уақытша болуына арналған бесік-арбалық бөлмелер, ал 1000-1500 орындық жатақханаларда – сондай-ақ, ас шеберлік д­кендері жӘне балаларға арналған с­т ханалардың ­лестіру орындарын қарастыру қажет.

2.15. Қарттар мен м­гедектері бар отбасылар бар ­йлерінде демалыс, медициналық жӘне тұрмыстық қызмет көрсету жӘне еңбек қызметі бөлмелерін қарастыру керек.

2.16. Қоғамдық мақсаттағы бөлмелердің ауданы, 1 адамға м2, 6-кестедегі өлшемдерден аспауы қажет.

2.17. Қалаларда жӘне кенттерде кез келген қабаттылық санды тұрғын ғимараттарда бірінші, шығыңқы іргелік немесе ­йасты қабаттарында раковинамен жабдықталған жинау құралдарын сақтайтын қоймалар қарастырылуы қажет. ¬й тұрғындары ­шін ауданы 3 м2-қа дейінгі мынандай шаруашылық, көкөніс, сондай-ақ қатты отын сақтайтын қоймалар құрылғысына рұқсат етіледі. Бұл кезде қоймалар орналасқан қабаттың шығаберісі тұрғын бөліктен оқшаулануы қажет.

2.18.* Аз қабатты құрылыстың тұрғын ­йлерін жобалау кезінде, қағида бойынша, құрамдары жӘне аудандары аумақтық нормаларға немесе олар болмаған жағдайда жобалауға арналған техникалық тапсырмаға сӘйкес алынатын шаруашылық құрылыстары жӘне бөлмелері қарастырылуы керек.

Мамандандырылған тұрғын ­йлердің типтері Тұратын адамдар саны
           
Жекебастыларға (жұмысшыларға, қызметкерлерге, студенттерге, кӘсіптік-техникалық жӘне арнаулы орта білім беретін оқу орындарының оқушыларына) арналған жатақхана 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1
Отбасылы жастар жатақханасы 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0
Қарттарға арналған пӘтер типті тұрғын ­й 2,2 1,9 1,3 - - -
М­гедектері бар отбасыларға арналған пӘтері типті тұрғын ­й 2,5 2,0 1,4 - - -

6–кесте

Ескерту: 1. Қоғамдық мақсаттағы бөлмелердің құрамымен аудандарын жобалауға арналған бағдарламалар – жобалау тапсырмасына сӘйкес алу керек.

2. 25 орынға арналған жатақханаларда қоғамдық мақсаттағы бөлмелерді (демалыс бөлмесін жӘне қоймаларды) 1 адамға1,4 м2 ауданнан алынатын нормаға сӘйкес қарастырылуы қажет.

3. КӘсіптік-техникалық жӘне арнаулы орта білім беретін оқу орындары оқушыларына арналған жатақханалардағы қоғамдық мақсаттағы бөлмелер ауданы нормалары құрамында 2.10-тармаққа сӘйкес шағын тұрғын орындарында орналастырылған қоғамдық бөлмелер ескерілген.

2.19. Мал жӘне құс ұстауға арналған шаруашылық құрылыстары бөлмелерінің биіктігі 2,4 м-ден кем болмауы қажет. Мал жӘне құс ұстауға арналған құрылыстарды, тек бір жӘне екі пӘтерлі ­йлерге (IV климаттық аудандарда салынатын ­йлерден басқаларында) оларды тұрғын бөлмелерден кем дегенде ­ш қосалқы бөлмемен оқшаулап, жапсарлас салуға рұқсат етіледі.

2.20*. Бір, екі қабатты бір пӘтерлі жӘне бөліктелген ­йлердің шығыңқы іргелік, ­йастылық қабаттарында (ал бір, екі пӘтерлі ­йлерде бірінші қабатта да) гараждар тұрғызу кезінде (оның ішінде жапсарластыра салғанда) автокөліктерге қызмет көрсететін кӘсіпорындарды жобалаулауға арналған нормативтерді сақтамай-ақ жобалауға рұқсат етіледі.

IV жӘне V дӘрежелі отқа төзімді ғимараттарда гараж қақпаларының ­стінен, егер оның ­стінен басқа бөлмелердің терезесі орналасқан болса к­нқағар қарастырылуы қажет.

3. ИНЖЕНЕРЛIК ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚ

3.1. Тұрғын ғимараттарда ҚНжЕ 2.04.01-85*-ке сӘйкес жобаланатын шаруашылық-ішу су, өртке қарсы жӘне ыстық сумен жабдықтауды, сондай-ақ канализация мен суағарларды қарастыру керек.

Орталықтандырылған инженерлік ж­йесіз аудандарда бір, екі қабатты тұрғын ғимараттарды канализациясыз дӘретханалармен жобалауға рұқсат етіледі.

I, II, III климаттық аудандарда, IIIБ қосалқы ауданын қоспағанда, ­стінде тұрғын ғимараттың жылжытылатын бөлігі шегінде пӘтерлі ­йлерде, ал сыйымдылығы 50 адамнан аспайтын жатақханаларда жылу өту жолы жалғасқан ­йдің негізі жағынан тысқары қарастырылатын жылы канализациясыз дӘретханаларды (люфт – клозеттер жӘне т.с.с) құруға рұқсат етіледі.

IV климаттық ауданда жӘне IIIБ қосалқы климаттық ауданда тұрғын ­йдің жылытылатын бөлігінде канализациясыз дӘретхана құрылғысын орнатуға жол берілмейді. Бұл кезде ғимараттың жылынатын бөлігінде келешекте канализациялы дӘретханалар құрылғылары ­шін бөлме қарастырылуы қажет жӘне дӘретханалар ғимараттан тыс қарастырылуы керек.

3.2. Тұрғын ғимараттарда ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001-ге сӘйкес жобаланған жылыту жӘне табиғи жасалатын желдету қарастырылуы қажет. Бөлмелердегі ауаның есептік параметрлерін жӘне ауа алмасудың еселігін міндетті 4-қосымшаға сӘйкес алу қажет.

3.3.* Тұрғын ғимараттардың қоршау құрылымдарын есептеу кезінде мына мөлшерлерді алу қажет: минус 310 С-тан жоғары неғұрлым суық температуралы беск­ндікті аудандарда (ҚР ҚНжЕ 2.04-01-2001-ге сӘйкес анықталатын) ішкі ауа температурасы 180 С жӘне минус 310 С-та жӘне одан төменгі кезде – 200 С; ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 55%-ке тең.

3.4. Бөлмелер ­шін жойылған ауаны өтеудің нормаланған сорылуын бөлмелерге сырттан кіретін ауа немесе сол бөлменің өзге бөлмелерінен келетін ауа есебінен реттеу керек.

ПӘтерлердің жӘне жатақханалардың тұрғын бөлмелерінің сорғыш желдеткішін асханалардың, дӘретханалардың, ванналардың (сусебезгiлердің) жӘне кептіргіш шкафтардың сорғыш каналдары арқылы қарастыру қажет.

Асханаларда газды сужылытқыштарды орнатқанда сужылытқыштардан шығатын газж­ргішті қосымша сорғыш канал ретінде қарастырған жөн.

3.5. Бір пӘтердің жергілікті желдеткіш каналдарын құрамалы желдеткіш каналдарға оларды қызмет көрсететін бөлмеден 2 м-ден кем емес бір деңгей жоғарыдағы құрамалы каналға жалғап қосу арқылы біріктіруге болады.

Асханалардан, Әжетханалардан, ванналардан (сусебезгiлерден), азық-т­лік қоймаларынан тартылған желдеткіш каналдарды Әр пӘтерлік жылу генераторлары бөлмелерінен, гараждардан тартылған желдеткіш каналдарымен біріктіруге жол берілмейді.

3.6.* Тұрғын ғимараттарға қосып салынған қоғамдық бөлмелерде жылыту жӘне желдету ойластырылуы қажет. Ауа баптау ж­йесін құру қажеттілігі тиісті нормативтік құжаттарға сӘйкес белгіленеді.

Ауа жылыту, желдету жӘне баптауды ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001-ге сӘйкес жобалау қажет.

3.7. Қосылып салынған объектілердің желдетуі дербес болуы қажет. Бір пӘтердің габаритындағы бөлмелердің – нотариальдық кеңселердің, заң кеңестері, балалар бөлмесінің, тұрғын ­й-пайдалану ұйымдары кеңселерінің, жинақ банкілердің, баспасөзодағының д­ңгіршектерінің өртжарылғыштық қауіпті заттар жоқ жӘне зиянды қалдықтар нормаланған мӘндерден аспайтын өзге де қосылып салынған бөлмелердің көлемінде орналасқан сорғыш желдеткішті тұрғын ­йдің жалпы сору ж­йесіне қосуға рұқсат етіледі.

3.8. Жылы шатырлы ғимараттарда шатырдан ауаны айдап шығару ­йдің Әр бөлігіне соңғы қабаттың аражабынынан биіктігі 4,5 м-ден кем емес сорғыш шахта қою арқылы қарастырылуы қажет.

3.9. Мұнда минус 400 С-тан төмен неғұрлым суық температуралы беск­ндікті климаттық аудандарда (қамтамасыз етілуі 0,92) биіктігі ­ш қабатты жӘне одан да көп тұрғын ғимараттарда, сыртқы ауаны қыздыратын құятын желдеткішпен жабдықтауға рұқсат етіледі.

3.10. Газды отынды Әр пӘтерлік сужылытқыштарды (оның ішінді қысқаметражды жылытқыш қазандарды) биіктігі бес қабатқа дейінгі тұрғын ғимараттарда, қатты отында екі қабатқа дейінгілерді қоса (шығыңқы іргелік қабатты) қарастыруға рұқсат етіледі.

Қатты отынмен жұмыс істейтін Әр пӘтерлік жылу генераторларын асханаларда немесе жеке бөлмелерде орнату керек. Бір, екі пӘтерлік ­йлерде жылу генераторлары орналасқан бөлмеге кіреберісті пӘтердің қосалқы бөлмелерінен шығаруға рұқсат етіледі.

3.11. ПӘтерлі ­йлерде қатты отындық дӘнекерлеу жӘне жылыту пештерін (плиталарды) биіктігі екі қабаттан көп емес (шығыңқы іргелік қабатты қоспағанда) жӘне бір қабатты жатақханаларда құруға рұсат етіледі.

3.12. Тұрғын ғимараттарда электрлік жарық беруді, қуатты электржабдықтарын, телефондандыруды, радиоландыруды, теледидар антенналарын жӘне дыбыстық сигналдауды қарастыру қажет. Инженерлік жабдықтау ж­йесінің диспетчерлендірілуін ықшамаудандар құрылыстары жобаларында қарастыру керек.

3.13.* Биіктігі 11 қабат жӘне одан көп тұрғын ғимараттардың асханаларында, жатақханаларда, қарттар мен м­гедектері бар отбасылар ­йлерінде (қабат санына қарамай) міндетті т­рде электрплиталарын орнатуды қарастыру қажет. Ауыспалы қабат санды тұрғын ғимараттардың биіктігі 11 қабаттық бір жӘне одан көп бөлігінде электрплиталарын ­йдің барлық бөлігінде қолдану қажет. Асхана жабдықтары ­шін жалпы шатырлары, ­йасты қабаттары, техникалық қабаттары, шахталар жӘне каналдардың ойықтары жоқ ғимараттардың Әр т­рлі бөліктерінде Әр т­рлі энергиятасымалдағыштарды қолдануға жол беріледі.

Тұрғын ғимараттарға қосылып салынған қоғамдық тамақтандыру, сауда, тұрмыстық қызмет көрсету кӘсіпорындарында газ жабдықтарын орнатуға рұқсат етілмейді.

Энергиямен жабдықтау кӘсіпорнының келісімімен орталық жылытумен жӘне ыстық сумен жабдықталған Әр т­рлі қабат санды ­йлерде электрплита құруға рұқсат етіледі.

3.14.* Тұрғын ғимараттардың электржабдықтарын, байланыс құрылғыларын, сигналдауды жӘне диспетчерлендіруді құру ісінің жобаларын бұл мӘселелерді шешуге Ережелерінің құзіреті сӘйкес келетін орган бекіткен қолданыстағы нормативтік құжаттарға сӘйкес іске асыру керек.

3.15.* Т­тінге қарсы апаттық желдеткішті ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001-ге сӘйкес жобалау қажет. Ғртке қарсы құрылғыларымен жарақтандырылған автоматты басқарылатын металл шкафтарды бірінші қабаттағы электрқалқанды бөлмеде орналастыру қажет. Ғрт туралы сигналды біріктірілген диспетчерлік қызмет орнына бөлімшесінен шығаруды қарастыру қажет.

3.16. Тұрғын ғимараттардың төбелерінде хабарларды ұжымдық қабылдау антенналарын жӘне радиохабарлары желілерінің Әуелік бағаналарын құруды қарастыру керек. Қажетті жағдайда ғимараттардың шатырларында теледидарды ұжымдық қабылдаудың ­лкен ж­йесі (ТҰҚIЖ) жабдығын орнатуға арналған бөлмелер құруға рұқсат етіледі. Теледидар желісін ­лестіріп берілетін шкафтан пӘтерге тарту жабық құрылуы тиіс.

3.17. Ғимараттардың қабат санына қарамастан, жатақхананың барлық бөлмелерінде, санитарлық-гигиеналықты есептемегенде, қарттар мен м­гедектері бар отбасылар пӘтерлерінде адамдарға өртті сигналдайтын жӘне хабарлайтын автоматты дабылқаққыш жӘне құрылғылар қарастыру қажет.

3.18. Найзағайдан қорғау БҚ 34.21.122-87 талаптарына сӘйкес ғимараттың орналасу биіктігіне байланысты жобаланады.

3.20. Көп пӘтерлі тұрғын ғимараттардың кіреберісінде, қағида бойынша, ­й қоңырауларын немесе кодылы құлыптар орнату керек.

1-қосымша


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: