double arrow

Поняття про наукову та аналітико-синтетичну обробку документів, її суть і види. Бібліографічний опис документів


 

Методичні вказівки

до лабораторної роботи №1

для студентів базового напряму «Документознавство та інформаційна діяльність»

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

 

 Укладач                                                                                                          Мина Ж.В

       

Комп’ютерне складання                                                                             Мина Ж.В.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

 

 

   
   

 

                                                       

 

 

СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання лабораторної  роботи №2

з дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації”

для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність”

спеціальності “Документознавство та інформаційнадіяльність”
 

 

                                                           Затверджено

                                                           на засіданні кафедри

                                                           соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

                                                           Протокол №1 від 30 серпня 2012 р.

 

Львів – 2013   

                                                      

УДК 94(477)

ББК 32.973.26-018.2я73

М. 73

 

Спеціальна методика складання бібліографічних описів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 з дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації ” для студентів базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Уклад.: Мина Ж.В. – Львів, 2013.

 

 Укладач                                                   

                                                                 Мина Ж.В., к.іст.н.,ст..викл.

 

Відповідальний за випуск                    Пелещишин А.М., д.т.н., проф.

Рецензенти                                                            

                                                                   Швець А.І.,канд., філол. наук,

                                                                   старший науковий співробітник

                                                                   Інституту Івана Франка НАН України                                                                                                   

                                                                      

                                                                      Ярка У.Б., канд. фіз.-мат. наук, доц.

Лабораторна робота № 2Сейчас читают про: