double arrow

Тема № 39. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки


Актуальність теми.Ефективність селекції залежить не лише від форми штучного добору, але й від правильного вибору батьківських пар плідників і застосування тієї чи іншої системи схрещування організмів – гібридизація.

Навчальні цілі:

Знати:

- основні схрещування організмів;

- значення гетерозису.

Вміти:

- намалювати утворення гібридної клітини;

- порівнювати явище гетерозису у ротиків.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Записати приклади віддалених гібридів

 

ІІ. Контрольні питання теми:

1. Споріднена гібридизація (інбридинг).

2. Неспоріднена гібридизація (аутбридинг).

3. Міжвидова (віддалена) гібридизація.

4. Як можна подолати безпліддя міжвидових гібридів?

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю «Системи схрещувань організмів»

Види схрещувань Характеристика
   

 

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1. З якою метою споріднене схрещування застосовують у селекційній роботі?

2. Які причини гетерозису?

3. Для чого його застосовують у селекційній роботі?

 

Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.
2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема № 40. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія

Актуальність теми.З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві, тощо. Біотехнологія нерозривно повˈязана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією.

Навчальні цілі:

Знати:

- що вивчає біотехнологія;

- основні напрямки;

- генну і клітинну інженерію.

Вміти:

- порівнювати химерні та трансгенні організми;

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Дайте письмову відповідь на запитання:

Хто така Доллі?

Чому її так назвали?

Коли вона народилась?

Коли вона померла і чому?

 

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Що таке біотехнологія?

2. Що таке генна інженерія, які методики вона використовує у своїх дослідах?3. Які завдання постають перед клітинною (тканинною) інженерією.

4.  Химерні та трансгенні організми, їх характеристика.

5. Що таке клонування клітин або організмів?

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю: «Методи генетичної інженерії»

Методи Їх загальна характеристика
   

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. На яких рівнях організації живої матерії проводять дослідження в галузі генетичної та клітинної інженерії.

2. Яким чином можна ввести в іншу клітину синтезовані або виділені гени.

3. Що сучасна біологічна наука називає химерами? Чим відрізняються химерні організми від трансгенних?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.Тема № 41. Контрольна робота на закріплення знань з теми «Генотип як цілісна система»

Актуальність теми:Генотип лежить в основі фенотипу живих організмів усіх видів, тому надзвичайно є важливимузагальнювати й закріплювати знання про основні закономірності мінливості та функціонування генотипу як цілісної системи, про основні напрямки сучасної селекції та біотехнології, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

 

Навчальні цілі:

Знати:

- основні завдання генетики;

- о'єкт і методи генетики людини;

- об'єкт, завдання медичної генетики;

- спадкові хвороби людини;

- медико-генетичне консультування;

- предмет селекції;

- основні методи селекції;

- завдання сучасної селекції;

- закон гомологічних рядів;

- основні схрещування організмів;

- значення гетерозису;

-  основні положення теорії еволюції;

- форми природного добору;

- форми штучного добору;

-  праці культурних рослин М.І.Вавилова;

- породи свійських тварин;

- що вивчає біотехнологія;

- основні напрямки;

- генну і клітинну інженерію.

Вміти:

- порівнювати схрещування організмів;

- встановлювати тип успадкування;

- аналізувати каріотип людини;

- порівнювати спадкові та хромосомні хвороби;

- застосовувати праці М.І.Вавилова для визначення порід, сортів, мікроорганізмів;

- намалювати утворення гібридної клітини;

- порівнювати явище гетерозису у ротиків;

-  порівнювати природний і штучний добір;

- пояснити творчу роль і значення природного добору;

-  розкрити суть штучного добору як методу селекції;

- порівнювати генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів;

- порівнювати химерні та трансгенні організми.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю: «Предки деяких свійських тварин»

Свійські тварини Їхні предки
   

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Що вивчає генетика людини?

2. Чим характеризуються методи досліджень у галузі генетики людини.

3. Які завдання медичної генетики?

4. Чим зумовлені спадкові захворювання та вади людини?

5. Які методи досліджень застосовують у медичній генетиці?

6. Завдання і методи селекції.

7. Поняття про породу, сорт, штам.

8. Вчення про похідний матеріал для селекції. Праці М.І.Вавилова.

9. Інбридинг і аутбридинт у селекції рослин і тварин.

10. Споріднена гібридизація (інбридинг).

11. Неспоріднена гібридизація (аутбридинг).

12. Міжвидова (віддалена) гібридизація.

13. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

14.  Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу.

15.  Форми природного добору.

16.  Теорія штучного добору.

17. Які центри походження і різноманітності культурних рослин встановив М.І.Вавилов?

18. Що таке біотехнологія?

19. Що таке генна інженерія, які методики вона використовує у своїх дослідах?

20. Які завдання постають перед клітинною (тканинною) інженерією.

21.  Химерні та трансгенні організми, їх характеристика.

22.  Що таке клонування клітин або організмів?Сейчас читают про: