double arrow

ТЕМА: Комерційна діяльність оптового торговельного підприємства


Вступ.

 

1. Складові елементи комерційної діяльності та визначальні фактори її ефективності.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства.

3. Аналіз закупівельної діяльності оптового підприємства.

4. Дослідження стану оптового продажу товарів.

5. Організація обслуговування оптових покупців.

6. Оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства.

 

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

 

ТЕМА: Організація закупівлі товарів за державні кошти

Вступ.

 

1. Роль та принципи здійснення державних закупівель та процедура їх здійснення.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства.

3. Організація діяльності тендерного комітету підприємства - розпо­рядника державних коштів.

4. Аналіз проведення торгів за державні кошти на підприємстві.

5. Розробка тендерної документації для проведення торгів.

6. Оцінка тендерних пропозицій учасників торгів.

 

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки

ТЕМА: Товаропостачання магазину та шляхи його удосконалення
Вступ.

 

1. Сутність товаропостачання та визначальні фактори його ефектив­ності.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства.

3. Комерційна служба магазину: організаційна структура та функції.

4. Формування товарної та цінової політики.

5. Аналіз стану закупівлі товарів.

6. Організація завезення товарів у магазин.

 

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

ТЕМА: Збутова діяльність оптового торговельного підприємства і шляхи її удосконалення

Вступ.

1. Визначальні фактори ефективності збутової діяльності оптового підприємства.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства.

3. Функції та організація служби збуту на оптовому підприємстві.

4. Партнери оптового підприємства і порядок формування господарських зв'язків.

5. Організація оптового продажу товарів і надання послуг покупцям.

6. Стимулювання збуту товарів і послуг.

 

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

Додаток 3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Комерційна діяльність"

на тему ________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

Роботу виконано за матеріалами __________________________________

 

_______________________________________________________________       

назва підприємства (організації)

 

 

Студент___    курсу групи_____

 

                                                               ___________ форми навчання 

Шифр і найменування спеціальності

  _______________________________

_______________________________

_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

 

 

                       Керівник курсової роботи 

_______________________________

(прізвище та ініціали)

 

Вінниця 2012

Додаток 4

 

Зразок оформлення рисунка

Частка товарної групи у

 загальному обсязі . % .збуту, %

120

100

80

60

40

20

0

А В С

                0                       5            10         15      20       25      

Кількість асортиментних груп, од.

 

 

Рис. 1 АВС – аналіз асортименту товарів торговельного підприємства

 

 

Додаток 5

 

Зразок оформлення таблиці             

Таблиця 1

Індекси сезонності продажу товару

Квартали

Обсяг продажу, тис. грн

Середньо- квартальний обсяг продажу, тис. грн

Індекс сезон-ності, %

1-й рік 2-й рік 3-й рік Всього за три роки
І 152 158 160 470 156,7 100,5
ІІ 126 180 136 442 147,3 105,8
ІІІ 46 52 60 158 52,7 33,8
ІV 105 108 120 333 111 71,2
Разом 429 498 476 1403 - -
Середньо квартальний обсяг продажу, тис. грн 107,2 124,5 119,0 350,7 155,9 -

Додаток 6

 

Зразки оформлення окремих видів використанняЛітературних джерел

Вид джерела Зразок оформлення
Закони України Про захист прав споживачів: Закон України // Уряд.  кур’єр. – 2006. – 18січ. (зі змінами та допов.)
Постанови Кабінету Міністрів Комплексна програма розвитку внутрішнього ринку:  Затв. Постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2011 р. № 1635 // Автоматизована пошукова система «Нормативні акти України»
Монографії, брошури (один, два або три автори) Бланк І.А. Торговельний менеджмент. – К.: ЄЛЬГА, Ника – Центр, 2004. – 784 с. Хруцький В.Е., Коренева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию ринка. – м.: Финансы и статистика, 2005. – 560 с.
Монографії, брошури (п’ять та більше авторів) Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг: Підручник / За ред.. В.В. Апопія, Я.А. Гонча рука. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2010. – 458 с.
Перекладні видання Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер.с англ.. – СПб: Питер, 1999. – 448 с.
Збірник наукових праць Маркетинг: Зб. Наук. Пр. – К.: КНТЕУ, 2002. – 185 с.
Словники Большой экономический словарь / Под ред.. А.Н. Аэрилияна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – 528 с. Энциклопедический словарь бизнесмена: менеджмент, маркетинг, информатика / Под общ. Ред.. М.И. Молдованова. – К.: Техника, 1993. – 856 с.
Збірники нормативних документів Основні правила торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами: Зб нрмат. Док. з питань торгівлі. – К.: Атік, 2003. – 512 с. Господарський кодекс України. – К.: Істина, 2003. – 208 с.
Статистичні видання Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Консультант, 2006. – 632 с.
Навчальна і нвчально-методична література Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: КНИГА, 2004. – 560 с. Голошубова Н.О., Торопкова В.М. Оптова торгівля: Організація та технологія: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2005. – 256 с. Максименко З.В., Ткаченко н.Б. Державні закупівлі в Україні: економічні аспекти та збірка нормативних актів: Навч. посіб. для студ. вищ. Навч. зак. – К.: КНИГА, 2004. – 304 с. Фесок В.А., Гончаренко Н.І., Кириченко М.Р. Товаропостачання торговельних підприємств: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2003. -159с.
Журнали Тупицы А.Л. Управление запасами: АВС или XYZ – аналіз // Комерческий директор. – 2006. - № 1. – С. 18-35
Газети Габович А. Як досягти зазначеного розвитку українського Інтернету // Уряд. Кур’єр. – 2000. 31 жовт.
Іноземні видання Filat E/, Skrzypckj/ Biznes-plan/ Wyd. 3. – Warszawa: Poltex, 1998. – 213 c.
Мережа Інтернет www. business. ua

 Сейчас читают про: