double arrow

Обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства


 

ПАТ «Запоріжтрансформатор» постiйно веде роботу iз удосконалення конструкцiй трансформаторiв, та розробку нових конструкцiй, виробництво керованих шунтуючих реакторiв та виробництво систем монiторингу. Щорiчно на заводi освоюється до 50 нових типiв трансформаторного обладнання. Застосовуються високоякiснi матерiали, прогресивнi конструкторськi рiшення технологiчних процесiв дають можливiсть випуску трансформаторiв з втратами i масами, зниженими в порiвняннi з вимогами ГОСТ на 15-20%.

Удосконалення розрахункових методик i конструкторських програм забезпечують високу електричну i механiчну мiцнiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть продукцiї, що випускається.

У 2012 роцi в рамках iнвестицiйної програми щодо полiпшення умов i ефективностi працi завершений проект з модернiзацiї iзоляцiйного виробництва. В експлуатацiю введено два верстата з ЧПУ по обробцi ламiнатного картону та чотиристороннiй поздовжньо-фрезерний верстат для iзоляцiйного виробництва. Вартiсть комплексу нового обладнання складає 600 тис. дол. США Новий технiчний досвiд отримає ЗТР при виготовленнi чотирьох трансформаторiв напругою 220 кВ для геотермальних електростанцiй компанiї Kenya Electricity Generating Company (Кенiя).
Перспективними напрямками ПАТ «Запоріжтрансформатор» є виробництво трансформаторного та реакторного обладнання для «iнтелектуальних мереж», а також розвиток сервісної дiяльностi в СНД та у Далекому зарубiжжi.

Для підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно:

збільшувати частку продажу трансформаторного устаткування на ринках далекого зарубiжжя;

впроваджувати заходи щодо скорочення циклу виробництва трансформаторiв та реакторiв;

удосконалювати та впроваджувати нові технологiї виготовлення трансформаторного обладнання, проводити модернiзацiю та впровадження нових конструкцiй реакторiв i систем управлiння;

продовжувати iнвестiцiйні програми, впроваджувати нове обладнання;

зберігати кадровий потенцiал виробництва, проводити оптимiзацiю процесiв управлiння виробництвом.

В умовах дiйсної макроекономiчної ситуацiї головним є збереження вже досягнутих обсягiв виробництва та продажу, закрiплення та зростання обсягiв реалiзацiї на ринках СНД, а також зростання обсягiв поставок на ринки Далекого зарубiжжя.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно проводити розвиток сервiсної дiяльностi на ринках СНД, а саме органiзовувати на територiї Російської Федерації центр сервiсного обслуговування та впроваджувати певні заходи вдосконалення технологiї, проводити заміну та реконструкцiю обладнання, покращувати показникiв якостi.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» слід активiзовувати зусилля з просування на ринки СНД та Далекого зарубiжжя керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж змiнного струму).Для підвищення конкурентоспроможності продукції ПАТ «ЗТР» також можна запропонувати:

підвищувати технічний рівень виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологічних процесів і нового устаткування;

поліпшувати якісні характеристики продукції шляхом розробки нових видів продукції і модернізації продукції, що випускається;

розширювати номенклатури виробів, що випускаються; впровадження у виробництво світового досвіду в області електротехніки по використанню нового вигляду матеріалів, методів контролю та інше;

оновлювати наявний парк устаткування в основному і допоміжному виробництвах.

Важливими факторами, які допоможуть ПАТ «Запоріжтрансформатор» завойовувати ринки Європейського Союзу та США, будуть науковий потенціал та відома репутація ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно проаналізувати та удосконалити методи маркетингової діяльності підприємства (табл. 3.1).

 

Таблиця 3.1 - Методи удосконалення маркетингової діяльності ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Проаналізувати Удосконалити
Аналіз цін, асортимент у конкурентів Аналіз організаційної системи Сегментування ринку споживачів Встановлення взаємовигідних цін з конкурентами
Встановлення ціни щодо цін конкурентів, знижки Найбільш високий рівень рентабельності на продукцію, знижки, акції
Збільшення асортименту за рахунок залучення нових товарних груп Представити весь спектр продукції, що знаходяться на ринку
СМІ, акції, спонсорство Реклама по телебаченню, в СМІ
Сезонний товар Вивчення споживчого попиту Достатня кількість продукції, щоб продавалося все
Відстеження рентабельних і продаваних позицій продукції Одержувати інформацію про аналіз продажів
Підвищення кваліфікації персоналу Навчання персоналу

 Всі вище перераховані фактори є необхідними передумовами для реалізації стратегії диференціації.

Стратегія диференціації лежить в основі виробничої політики підприємства. Вона передбачає досягнення ПАТ «Запоріжтрансформатор» конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів. Тобто, застосовуючи стратегію диференціації, підприємство досягло конкурентних переваг у якості продукції, іміджу тощо.

Основна ідея диференціації полягає в тому, що продукція підприємства має відрізнятися від продукції конкурентів і бути дещо неповторною з погляду споживача. При цьому ціна та витрати мають другорядне значення і, як правило, відрізняються більш високим рівнем, ніж у конкурентів.

Використання стратегії диференціації може принести ПАТ «Запоріжтрансформатор» ряд стратегічних переваг, таких як:

створюється певний імідж продукції та підприємства, що знижує чутливість споживача до більш високих цін;

прихильність споживачів і неповторність продукції створюють високі вхідні бар'єри на ринок збуту;

висока ціна надає можливість отримання високого прибутку тощо.

Але підприємство, використовуючи стратегію диференціації, несе певні ризики, до яких можна віднести:

характеристика продукції, на якій заснована стратегія диференціації, може втратити своє значення у зв'язку зі зміною системи цінностей споживача;

збільшення ціни і відрив від цінового лідера можуть стати дуже значними, що відверне споживача від більш дорогої продукції підприємства;

виникнення фірм-послідовників, які імітують стратегію диференціації, зменшують її ефект.

Виходячи з вищенаведеного, ПАТ «Запоріжтрансформатор» можна запропонувати і надалі слідувати стратегії диференціації, але намагатися зменшити свої втрати та ціни, при цьому не зашкодивши якості продукції та фінансовому стану підприємства.

До шляхів забезпечення конкурентоспроможності ПАТ «Запоріжтрансформатор» можна віднести заходи, направленні на випередження конкурентів, а саме:

покращення якості продукції;

насичення регіонів своєю продукцією;

запрошення до співпраці висококваліфікованих спеціалістів;

активізація служби маркетингу;

робота по покращенню репутації підприємства;

впровадженням новинок, оригінальних ідей i акцій, здатних забезпечити перевагу над конкурентами;

здобуття сприятливих умов для залучення зарубіжних інвестицій;

оптимальний розподіл та використання потенціалу, який в наявності;

збільшення обсягів реалізації продукції;

оперативне та доброякісне виготовлення продукції.

Галузеві ключові фактори ycпixy - це тi дії щодо реалізації стратегії, конкурентні можливості, результати діяльності, що кожна фірма повинна забезпечувати (чи прагнути до цього), щоб бути конкурентоспроможною. Правильне визначення галузевих ключових факторів ycпixy сприяє досягненню ПАТ «Запоріжтрансформатор» конкурентної переваги, а використання одного чи декількох ключових факторів ycпixy як основи при розробці стратегії - ycпixy фірми на ринку.

ПАТ «Запоріжтрансформатор» необхідно більшу частину продукції продавати на зовнішніх ринках. Це збільшить обсяги продажів підприємства. Для цього необхідно розширювати зв’язки з іноземними покупцями продукції підприємства.


 
Сейчас читают про: