double arrow

Лекція № 1. Формування багатогрупних составів на витяжних коліях

1

Корректор

Редактор

Гетало Тетьяна Евгеньевна

Всех форм обучения

Конспект лекций

Учебное издание

«История украинской культуры»

для студентов иностранцев всех направлений подготовки

Авторы: Пальм Наталья Дмитриевна

Ответственный за выпуск Кузь О.Н

План 2012 р. Поз. № 164 Підп. до друк.

Формат 60х90 1/16. Папір TATRA. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк. Обл.-вид. арк.

Зам. № Тираж 500 прим. Безкоштовно.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої

справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХДЕУ, 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9а

Формування составів, особливо багатогрупних, є одним з найбільш трудомістких елементів технологічного процесу переробки вагонів на станціях. Ця задача широко вирішується під час закінчення формування збірних поїздів, коли вагони необхідно підібрати у порядку призначення на проміжні станції дільниці і у разі добірки вагонів по фронтах вантажної роботи на вантажних станціях.

Тривалість виконання сортування состава залежить від різних факторів: початкової упорядкованості состава, типу сортувального пристрою та маневрового локомотива; методу сортування (осаджуванням, одиночними або серійними поштовхами) та порядку виконання маневрів.

В оперативних умовах тривалість формування состава в основному залежить від порядку виконання маневрових напіврейсів. Цей порядок визначає складач поїздів, в основному спираючись на власний досвід. Природно, що тривалість формування може змінюватися в широких межах.

Тим часом є математичні методи, використання яких дозволяє досить ефективно виконувати формування.

Попередньо установимо деякі угоди та визначення. Будемо вважати, що для формування поїздів використовується сортувальний пристрій (гірка, витяжна колія) та певна кількість сортувальних колій m (2 £ m £ q). Формування состава здійснюється за N етапів, кількість яких залежить від методу формування, кількості сортувальних колій, що використовуються, m і кількості груп q у невпорядкованому составі. Кожен етап формування незалежно від методу, який використовується, включає дві операції: збирання вагонів із mсб колій і їх сортування на mс колій.

Прийнято, що перед початком формування вагони состава знаходяться на одній із сортувальних колій, так що на першому етапі mсб1=1. На останньому етапі вагони знову повинні бути зібрані на одній колії (mсN=1). На інших етапах кількість колій, що використовується, залежить від методу формування та від їх наявної кількості M.

1

Сейчас читают про: