double arrow

Обязательств и хозяйственных операций

ПЛАН

Приложение 2

БАЛАНС

ЛИТЕРАТУРА

Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов). Учебное пособие для студентов вузов. – К.: А,С,К, – 2001. – 848 с.

Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. //Все о бухгалтерском учете. – 2002. – №79. – С. 2–57.

Лукин В.А., Маляревский Ю.Д., Поникаров В.Д., Рудинская С.В. основы бухгалтерского и налогового учета. Учебное пособие. – Курсор. – 200. – 154с.

Никитин В.М., Никитина Д.А. Теория бухгалтерского учета. Курс лекций. – М.: Дело и сервис. – 200. – 318с.

Национальные стандарты бухгалтерского учета. Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях (подг. Я. Соколовым). – М.: Статистика.– 1988. – 162с.

Приложение 1

      Код
    Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ___________________________________________ за ЄДРПУ      
Територія ______________________________________________ за КОАТУУ      
Форма власності ________________________________________ за КФВ      
Орган державного управління _____________________________ за СПОДУ      
Галузь ________________________________________________ за ЗКГНГ      
Вид економічної діяльності _______________________________ за КВЕД      
Одиниця виміру:тис.грн. _________________________________ Контрольна сума      
Адреса __________________________________________________________________      

за _____________________20_____р.

 
 


Форма №1 Код за ДУД
Актив   Код рядка   На початок звітного періоду   На кінець звітного періоду  
       
І. Необоротні активи              
Нематеріальні активи:              
Залишкова вартість            
Первинна вартість            
Знос     ( )   ( )  
Незавершене будівництво            
Основні засоби:              
Залишкова вартість            
Первинна вартість            
Знос     ( )   ( )  
Довгострокові фінансові інвестиції:              
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств            
інші фінансові інвестиції            
Довгострокова дебіторська заборгованість            
Відстрочені податкові активи            
Інші необоротні активи            
Усього за розділом І            
II. Оборотні активи              
Запаси:              
виробничі запаси            
тварини на вирощуванні та відгодівлі            
незавершене виробництво            
готова продукція            
Товари            
Векселі одержані            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:              
чиста реалізаційна вартість            
первинна вартість            
резерв сумнівних боргів     ( )   ( )  

Продолжение приложения 1

Актив   Код рядка   На початок звітного періоду   На кінець звітного періоду    
         
Дебіторська заборгованість за розрахунками:              
з бюджетом            
за виданими авансами            
з нарахованих доходів            
із внутрішніх розрахунків            
Інша поточна дебіторська заборгованість            
Поточні фінансові інвестиції            
Грошові кошти та їх еквіваленти:              
в національній валюті            
в іноземній валюті            
Інші оборотні активи            
Усього за розділом II            
III. Витрати майбутніх періодів          
Баланс            
               
Пасив   Код рядка   На початок звітного періоду   На кінець звітного періоду  
       
І. Власний капітал              
Статутний капітал            
Пайовий капітал            
Додатковий вкладений капітал            
Інший додатковий капітал            
Резервний капітал            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)            
Неоплачений капітал     ( )   ( )  
Вилучений капітал     ( )   ( )  
Усього за розділом І            
II. Забезпечення наступних витрат і платежів              
Забезпечення виплат персоналу            
Інші забезпечення            
             
      ( )   ( )  
Цільове фінансування            
Усього за розділом II            
III. Довгострокові зобов'язання              
Довгострокові кредити банків            
Довгострокові фінансові зобов'язання            
Відстрочені податкові зобов'язання            
Інші довгострокові зобов'язання            
Усього за розділом III            
               

Окончание приложения 1

Пасив   Код рядка   На початок звітного періоду   На кінець звітного періоду  
       
IV. Поточні зобов'язання              
Короткострокові кредити банків            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями            
Векселі видані            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов'язання за розрахунками:              
з одержаних авансів            
з бюджетом            
з позабюджетних платежів            
зі страхування            
з оплати праці            
з учасниками            
із внутрішніх розрахунків            
Інші поточні зобов'язання            
Усього за розділом IV            
V. Доходи майбутніх періодів            
Баланс            

счетов бухгалтерского учета активов, капитала;


Сейчас читают про: