double arrow

A). В.И.Вернадский


B). М.Ломоносов

C). В.В.Докучаев

D). Э.Геккель.

E). C).Н.Сукачев

$$$255. Экологизация дегеніміз не?

A). білім және тәжірибенің басқа салаларына экологиялық проблемалар мен олардың туу жолдары туралы түсініктерді енгізу процесі.

B). қоршаған орта туралы ілім.

C). Жер туралы ғылым.

D). тірі ағзалардың жиынтығы.

E). тірі ағзалардың өмір сүретін ортасымен өзара әрекеті.

$$$256. Экология қандай ғылымдармен байланысты?

A). математика, география.

B). биология, зоология.

C). география, ботаника

D). медицина, экономика

E). бір-бірімен туыс барлық ғылымдармен байланысты.

$$$257. Планктон – бұл?

A). суда еркін жүзетін ағза

B). суда белсенді қозғалатын ағза

C). су түбінде өмір сүретін ағза

D). судың беткі қабатында өмір сүретін ағза

E). суда енжар қозғалатын ағза

$$$258. Экологияның негізгі бөлімдері?

A). биоэкология, геоэкология.

B). адам экологиясы, қолданбалы экология.

C). теоретикалық экология, әлеуметтік экология.

D). геоэкология, адам экологиясы.

E). көрсетілген бөлімдердің барлығы.
$$$259. Тірі ағзалардың негізгі тіршілік көзі болып табылмайтын?

A). көміртек.

B). оттегі.

C). сутегі.

D). азот.

E). гелий.

$$$260. В.И.Вернадскийдің айтуы бойынша биосфера дегеніміз бұл?

A). тірі және биогенді заттар.

B). Жердің ауа қабаты.

C). биогенді емес түрлерден пайда болған тірі және биогенді заттардың қоспасы-бискосты заттар.

D). биогенді, биокосты және тірі заттардың қосылысы.

E). Жердің сулы және газды қабаты.

$$$261. Экосфера - бұл?

A). заман биосферасы – техносфера

B). ноосфера – биосфера

C). биосфера + техносфера

D). барлық тірі ағзалардың біріктірілген жүйесі.

E). ноосфера

$$$262. Тірі материя қауымдастығының негізгі деңгейлері?

A). молекулалық, клеткалық, ағзалық.

B). популяциялық, экожүйелік.

C). биосфералық, молекулалық, ағзалық.

D). молекулалық, клеткалық, ағзалық, популяциялық, экожүйелік, биосфералық.

E). молекула, организм, экожүйе.

$$$263. «popullus» латын тілінен аударғанда қандай мағына береді?

A). әлем.

B). түр.

C). ағза

D). халық.

E). молекула

$$$264. Генофондысы ортақ, салыстырмалы бірдей экологиялық жағдайлардағы кеңістікті мекендеп, бір-бірімен еркін будандасатын, бір ғана биологиялық түрге жататын особьтардың жиынтығы қалай аталады?

A). популяция.

B). экожүйе.

C). табиғаттағы түр эволюциясы.

D). биотоп.

E). генотип.

$$$265. «Экосистема» терминін ғылымға енгізген кім?

A). Э.Зюсс.Сейчас читают про: