double arrow

Перелік проблем для розробки КЦП


1. Модернізація управління навчальним закладом.

2. Оновлення функцій управління сучасним навчальним закладом.

3. Удосконалення культури управління навчальним закладом.

4. Підвищення компетентності керівника сучасного навчального за­кладу.

5. Аналіз ефективності управління навчальним закладом.

6. Та інші (за узгодженням).

Література:

1. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник. - К.: 13МН, 1996.- 140 с

2. Лазарев В. С. Системное развитие школы.— М.: Педагогическое общество России, 2002.— 304 с.

3. Лизинский В. М. Идеи к проектам и практика управления шко­лой.- М.: Поиск, 1999.- 160 с.

4. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. - X.: Видав, гр. «Основа», 2004.— 240 с

5. Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом. - X.: Видав, гр. «Основа», 2003.— 80 с

6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. - X.: Видав, гр. «Основа», 2006. 160 с

7. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы.— М.: Сентябрь, 2000.- 144 с.

8. Оценка качества образовательной действительности школ и созда­ние программ их развития/Авторский коллектив: В. В. Сериков, Д. Хокер и др.— М.: Сентябрь, 2004.- 160 с.

9. Программно-целевое управление развитием образования/Под ред. А. М. Моисеева.— М.: Пед. общество России, 1999.

10. Проектирование систем внутришкольногго управления/Под ред.

A. М. Моисеева.— М.: Пед. общество России, 2001.— 384 с.

11. Управление развитием школы: Пособие для руководителей образо­вательных учреждений/Под ред. М. М. Поташника и В. С. Лаза­рева.— М.: Новая школа, 1995.— 464 с.

12. Управление школой: теоретические основы и методы/Под ред.

B. С. Лазарева.— М.: Центр соц. и эконом. Исследований.— 1997.— 336 с.

13. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник: 1 ч./О. I. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. - X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.— 312 с.

14. Черникова Т. В. Как управлять педагогическим коллективом развива­ющейся школы (практическое пособие для директора школы).— М.: Сентябрь, 2004.- 208 с.

Оцінка оформлення і виконання навчального проекту здійснюється за критеріями:

  Критерії оцінювання навчального проекту Кількість балів
  1. Акуратність, грамотність оформлення
  2. Чітко сформульовано проблему
  3. Релевантно визначено мету та здійснено її декомпозування
  4. Дібрані ідеї розвитку практично спрямовані, відповідають проблемі та цілеполяганню
  5. Запропоновані заходи є адекватними, реалістичними
  6. 7. Запропоновано 5—10 надійних критеріїв та відповідних показників експертизи КЦП
  Визначено основні умови впровадження КЦП
  8. Самостійність, використання власного досвіду, творчість у розробці проекту
  9. Глибина опрацювання науково-методичної літератури з проблеми проекту, рівень знань
  10. Презентація КЦП (культура мови, використання наочності, переконливість, емоційність)
    Всього
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: