double arrow

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент.— СПб: Питер, 2001.— 304 с.

2. Бесєдін М. О., Нагаев В. М. Основи менеджменту.— К.: Центр навчальної літе­ратури, 2005,— 496.

3. Большаков А. С. Менеджмент. Учебное пособие.— СПб.: Изд. «Питер», 2000.— 160 с.

4. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент.— К.: Центр нав­чальної літератури, 2005.— 440 с.

5. Виханский О. С, Наумов А. И.— М.: Гардарики, 2001.— 528 с.

6. Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций/Под ред. Н. В. Горбуновой.— М.: Новая школа, 1995.— 108 с.

7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практи­ка.- М.: Дело, 1991,- 320 с.

8. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практи­кум.— К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ, 2003.— 336 с.

9. Зайцева О. А., Радугин А. А. и др. Основы менеджмента.— М: Центр, 1998.— 432 с.

10. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Монографія.— 2-е вид.— 1С: Логос, 2002.- 140 с.

11. Дичківська І. М, Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.— 1С: Академвидав, 2004.— 352 с

12. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник,— К.: ІЗМН, 1996.— 140 с

13. Єльнікова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальноосвітньою серед­ньою освітою в регіоні. - X.: Крок, 1999 — 303 с.

14. Зверева В. И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы.— М.: Новая школа, 1995.— 230 с.

15. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. — Минск: Новое знание, 2001.— 335 с.

16. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту— К.: Либідь, 2004,— 424 с.

17. Карамушка Л. І. Психологія управління. - К.: Міленіум, 2003.— 344 с.

18. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 1996,- 160 с.

19. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутри школьное управление,— М.: Центр «Пед. поиск», 2000.— 224 с.

20. Крижко В. В., Павлютенков Є. М. Менеджмент в освіті,— К., 1998.— 197 с.

21. Крыжко В. В., Павлютенков Е. М. Психология в практике менеджера образо­вания,- СПб.: КАРО, 2002.- 304 с.

22. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту— К.: Академвидав, 2003.— 416 с.

23. Лазарев В. С. Системное развитие школы,— М.: Педагогическое общество России, 2002.- 304 с.

24. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. - X.: Видав, гр. «Основа», 2004.— 240 с.

25. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. - X.: Вид. група «Основа», 2005.— 176 с

26. Мармаза О. 1. Проектний підхід до управління навчальним закладом. - X.: Видав, гр. «Основа», 2003,— 80 с.

27. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху. - X.: Видав, гр. «Основа», 2006,— 160 с

28. Мартиненко М. М. Основи менеджменту - К.: Каравела, 2005,— 496 с
29. Менеджмент організацій/Л. І. Федулова, В. В. Стадник та ін.,— К.: Либідь, 2003,- 446 с

30. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.— М.: Дело, 1992.-- 700 с.

31. Наука управління: з історії менеджменту. Хрестоматія: навчальний посіб­ник/Упорядник І. О. Слєпов.— К.: Либідь, 1993,— 304 с.

32. Моисеев А. М. Качество управления школой: каким оно должно быть,— М.: Сентябрь, 2001,- 160 с.

33. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера,— СПб.: Питер, 2003,— 352 с.

34. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы,— М.: Сентябрь, 2000.- 144 с.

35. Освітній менеджмент/За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки,— К.: Шкільний світ, 2003.- 400 с.

36. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління ЗОНІ: соціально-педагогічний аспект.— К.: Школяр, 1995.—• 302 с.

37. Оцінювання та вибір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект/За ред. Л. I. Даниленко.— К.: Логос, 2001,— 185 с.

38. Павлютеноков Є. М., Крижко В. В. Основи управління школою. - X.: Видав, гр. «Основа», 2006.— 176 с.

39. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона/Сост. В. С. Муравьев.— М: Прогресс, 1989.- 448 с.

40. Пастухова В. В. Стратегічний менеджмент. Опорний конспект лекцій. - К.: КНЕУ, 2004.- 62 с.

41. Шкельна В. С. Управління школою.— X.: Видав, гр. «Основа», 2004,— 220 с. (у II ч.)

42. Шкельна В. С, Удод О. А. Управління школою. — Дніпропетровськ: Науково-метод. об'єдн. пед. інновацій «Альфа», 1998.— 283 с.

43. Программно-целевое управление развитием образования/Под ред. А. М. Мои­сеева.— М.: Пед. общество России, 1999,— 190 с.

44. Проектирование систем внутри школьного управления/Под ред. А. М. Моисе­ева,— М.: Пед. общество России, 2001.— 384 с.45. Професіограма директора загальноосвітньої школи — менеджера освіти/Упоряд. М. В. Гадецький. — Харків: ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997.— 83 с.

46. Сиротенко Г. О. Шляхи оновлення освіти: науково-методичний аспект.— X.: Видав, гр. «Основа», 2003.— 93 с.

47. Скрипко Т. О., Ланда О. О. Менеджмент— К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 176 с.

48. Соболь С. М., Багацький В. М. Менеджмент: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 225 с.

49. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент.— К.: Академвидав, 2003.— 464 с.

50. Тереиьтьев В. К. Истины управления: взгляд на основе менеджмента.— М.: Сентябрь, 2002,- 160 с.

51. Третьяков П. И. Управление школой по результатам.— М.: Новая школа, 1997.-288 с.

52. Управління навчальним закладом: У двох частинах/О. I. Мармаза, О. М. Кась­янова, В. В. Григораш та ін.— X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.— 312 с.

53. Управление развитием школы/Под ред. М. М. Поташника и В. С. Лазарева.— М.: Новая школа, 1995.- 464 е.

54. Управление школой: теоретические основы и методы/Под ред. В. С. Лазаре­ва.— М.: Центр соц. и эконом, исследований 1997.— 336 с.

55. Чернов К). В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи.— X.: Видав, гр. «Основа», 2003.- 79 с

56. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник.— К.: Академвидав, 2003,— 608с

57. Юргутіс І. А., Кравчук І. І. Основи менеджменту.— К.: Освіта, 1998.— 252 с.

58. Шифрин М. В. Стратегический менеджмент.— СПб: Питер, 2006.— 240 с

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................................1

РОЗДІЛІ. Еволюція управлінської думки.....................................................................5

1.1. Історіографія менеджменту.....................................................................................5

1.2. Становлення управління в галузі освіти. Ретроспективний аналіз теорії та практики управління освітою...................................................................................................43

Контрольні питання та завдання....................................................................................52

РОЗДІЛ II.Методологічні та теоретичні основи управління освітою........................................................................................................................................58

2.1. Теоретичні засади управління...............................................................................59

2.2. Концепція процесного підходу до управління.....................................................86

2.3. Концепція системного підходу до управління.....................................................92

2.4. Концепція ситуаційного підходу до управління................................................103

Контрольні питання та завдання..................................................................................110

РОЗДІЛ III.Інноваційні підходи до управління........................................................115

3.1. Розвиток управління як передумова розвитку навчального закладу......................................................................................................................................116

3.2. Вимоги до керівника та ново професійної підготовки …………………..... 124

3.3. Оновлення загальних функцій управління........................................................143

3.4. Оптимізація соціально-психологічних функцій корінника………………… 239

3.5. Майстерність, мистецтво та ефективність управління......................................271

Контрольні питання та завдання..................................................................................286

РОЗДІЛ IV.Управління інноваційними процесами..................................................292

4.1. Інноваційні процеси у навчальному закладі.......................................................292

4.2. Інноваційний менеджмент у закладі освіти……………………………............300

Контрольні питання та завдання..................................................................................318

РОЗДІЛ V.Стратегічне управління: програмно-цільовий підхід…………………326

5.1.Стратегічний менеджмент: становлення, сутність, особливості...............................................................................................................................326

5.2. Програмно-цільовий підхід та проектна технологія........................................348

5.3. Процедура розробки програми розвитку ........................................................ 363

Контрольні питання та завдання..................................................................................424

Література:.....................................................................................................................429

Додатки...........................................................................................................................431

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...............................................................................................445

Навчальне видання

МАРМАЗА Олександра Іванівна

МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ: ДОРОЖНЯ КАРТА КЕРІВНИКА

Головний редактор В. В. Григораш

Редактор /. Т. Соколячська Технічний редактор О. В. Лебедева

Підписано до друку 15.06.2007. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Ньютон. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 28,00.

Наклад 3 000 пр. Зам. № 3692.

Віддруковано TOB «Фактор-Друк»61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51.

Тел./факс: (057) 717-51-85.

TOB «Видавнича група «Основа»».

Свідоцтво ДК № 1179 від 27.12.2002 р.

Україна, 61145, Харків, вул. Плеханівська, 66.

Тел.(057)731-96-32.

E-mail: office@osnova.com.ua

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: