double arrow

Тема 2: Типологія конфліктів. Внутрішньоособистісні та міжособистісні конфлікти

& Запитання для самостійного опрацювання

1. Форми подолання внутрішньоособистісного конфлікту. Психологічний захист.

2. Сфери прояву міжособистісних конфліктів.

G Методичні вказівки

Внутрішньоособистіні конфлікти виникають під впливом оточуючого середовища, у тому числі соціального. Подолання внутрішньоособистісного конфлікту – це відновлення узгодженості внутрішнього світу особистості, встановлення єдності свідомості, зниження гостроти протиріч життєвих стосунків, досягнення нової якості життя.

Відповідаючи на перше питання необхідно розглянути такі форми подолання (психологічного захисту) внутрішньоособистісного конфлікту: проекція, ізоляція, відмова, раціоналізація, сублімація, компенсація, ідентифікація, фантазія.

Міжособистісні конфлікти класифікують за сферами їхнього розгортання (ділові, сімейні, побутові, майнові тощо), за наслідками (конструктивні, деструктивні). За критерієм реальності їх поділяють на справжні (конфлікт існує об’єктивно і сприймається адекватно), умовні (конфлікт залежить від зовнішніх обставин. Які легко змінюються), зміщені (за явним приховується інший конфлікт), латентні (існує конфліктна ситуація, але конфлікт не відбувається), хибні (не існує об’єктивних підстав для конфлікту, він відбувається через помилки сприйняття та розуміння).

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Розробіть структурну модель міжособистісного конфлікту. (5 балів).

2. Складіть рекомендації з подолання внутрішньоособистісних конфліктів. (4 бала).

¨ Рекомендована література

Основна:

1. Белкин А.С., Жаворонков В.Д., Зимина И.С. Конфликтология: наука о гармонии. – Екатеринбург, 1995. – с.15.

2. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие – 2 –е изд. – К.: МАУП, 2002 – 256 с.

Додаткова:

1. Личность. Внутренний мир и самореализация. – СПб.,1996. – с.113 – 114.

2. Фрустрация, конфликт, защита.// Вопросы психологии, 1991.№ 6, с. 771 –71, 76 – 80.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: