double arrow

Хронометраж. · Ұйымдастыру бөлімі – 3 мин

Сабақтың ұзақтығы 2 сағат (100 мин.)

· Ұйымдастыру бөлімі – 3 мин.

· Студенттің өзіндік жұмысы – 30 мин.

· Студенттің оқытушынмен бірге орындайтын жұмысы – 35 мин.

· Білімнің соңғы деңгейін бақылау - 25 мин.

· Жалпы білімді бағалау – 3 мин.

· Өзіндік дайындыққа тапсырма – 2 мин.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Анемиялық синдромда қолданылатын заттар, жіктелуі.

2. Гипохромдық анемияда қолданылатын заттар, жіктелуі. Темір препараттары. Әсер механизмі, қолдану ерекшеліктері, жанама әсерлері.

3. Эпоэтин-альфа, әсер механизмі, қолданылуы, жанама әсерлері.

4. Гиперхромдық анемияда қолданылатын заттар, препараттардың әсер механизмі, қолданылу ерекшеліктері, жанама әсерлері.

5. Миело-, және лимфопролиферативті синдромдарда қолданылатын заттардың фармакологиялық қасиеттері.

6. Миело-, және лимфопролиферативті синдромдарда қолданылатын заттардың әсер механизмі, қолдану ерекшеліктері, негізгі жанама әсерлері

5.Білім беру және оқыту әдістері:тақырыптың негізгі сұрақтары бойынша ауызша сұрау, тесттік тапсырмалар мен жағдайлық есептерді, нұсқаулықтар бойынша тапсырмаларды шешу және қорытынды беру, талдауымен және бір реттік мөлшерін анықтауымен бірге рецепт жазу, пікірталастар, кіші топтарда жұмыс жасау, көрнекті құралдармен жұмыс жасау, кейс-стади.

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Фармакология: оқулық /Д.А. Харкевич; жауапты редактор С.Б.Сламжанова. – 11ші басылым және толықтырылған. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 784 б.

2. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.-608 б.

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – 16-е изд., перераб., испр. и доп. - М. Новая волна: издатель Умеренков, 2012.- 1216 б.

Қосымша:

1. Клиническая фармакология: Учебник, 4-е издание, перераб. и доп.\ Под ред. В.Г.Кукеса.– М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009, - 1056 б.

2. Клиническая фармакология. \Под ред.Ю.Б.Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014. – 976 б.

3. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров: уч. пособие.-М.: Гэотар-Медиа. 2012.- 726 б.

4. Р.Н. Аляутдина. Фармакология.4-е изд. перераб. и доп. «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 б.

5. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. \Под ред. Д.А. Харкевича, «ГЭОТАР-МЕД». 2012.- 488 б.

Бағдарламалық препараттар:шала тотыққан темір лактаты, темірфумарат , темірхлориді (гемофер), шала тотыққан темір сульфаты (актиферрин, тардиферрон, ферроградумет), «ферроплекс», ферковен, феррум лек, мальтофер, ферлатум, эпоэтин альфа, аскорбин қышқылы, цианокобаламин, фоль қышқылы, циклофосфан, цисплатин, хлорбутин,нитрозометилмочевина, ломустин, кармустин, миелосан, метотрексат, меркаптопурин, фторурацил, цитарабин, винкристин, доксорубицин, цитокины, трастузумаб, ритуксимаб.

Рецепт жазуға арналған препараттар:«Ферроплекс», феррум лек, аскорбин қышқылы , цианокобаламин, метотрексат, меркаптопурин.

7. Бақылау. Когнитивті компетенция (білім) бағаланады.

1. Тақырыптың негізгі сұрақтары бойынша ауызша сұрау.

2. Тесттік тапсырмаларды орындау.


Сейчас читают про: