double arrow

Регрессивті талдау


Дисперсиялық талдау

3.10. Төжірибелік ұсыныстар мен оларды тарату бағдарламалары

Сабац жоспары:

Алынған төжірибелік деректер негізіндегі педаго-гикалың жағдаііға талдау.

Тәжірибелік педагогикалың зерттеудің нәтижеле-рін тарату бағдарламасы мен жоспары.

1. Экспериментті зерттеу аңырына деііін толық аяңта-луы үшін ғылыми ңорытынды жасау аз. Осы қорытын-дылар негізінде тәжірибелік ұсыныстар жасалынып, емірге енгізілуі ңажет. Алаііда, алынған нетижелерді өмірге енгізуден бүрын бұл нетижелерді нақты педаго-гикалың жағдаіімен қатынасын салыстыру қажет.

Психологиялың-педагогикалың жағдаііды аныңтау төмендегідей сүрақтарды анықтауды қажет етеді:

Алынған тежірибелік деректер ңандаіі нақты пе-дагогикалың тежірибе мөселесімен баііланысты?

Бұл тежірибеде нені, өткізілген тәжірибе нетиже-сіне ораіі, оңтаіілы өзгертуге болады?

Мұны ңалаіі аз күш жұмсап емірге көп паііда еке-летіндеіі қисынды жасау ңерек?

Алынған нәтижелерді өмірге ңандаіі кезекпен ендіру қажет?

Ендіруден күтілетін мүмкін тиімділікті ңалаіі ба-қылауға болады?

Ендіру үдерісінің нетижелі түрде толық аяңталга-нын ңандаіі критерийлер арңылы білуге болады?

2. Ғылыми тұжырымдар төжірибелік жұмыс барьг сында алынған нәтижелерге, заттар мен үрдістің іиікі қажетті баііланысы біліміне, олардың өзара жинақтаЛ' ғандығына негізделеді жене нақтылың даму заңдылыК' тары біліміне сүііенеді.

Ғылыми ңорытынды негізінде зерттеу қорытындЫ сы мен ұсыныстарының бағдарламасы жасалынадЫ-Мұндаіі бағдарламада нетижелерді төжірибеге ендіруг^ баііланысты сұраңтарға тыңғылықты жөне анық жауай (івр берілген, бұл жүмысты жүргізу жоспары жасалын-уаВ- Жоспарда ендіру боііынша нақты ңадамдар, бны ^узеге асыру мерзімдері, ендіруге жауапты түлғалар, О0ЫҢ критерийі мен белгілері, ендіру жөніндегі есеп берУ формасы. Ендіру бағдарламасы мен жоспар автор-лен келісіп жасалынады.

Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар мен тапсырмалар

"Педагогикалың зерттеу" ұғымына ездігінен тусінік беріңіз. Үғым бәіітерегін ңұрастырыңыз.

Мүғалімнің зерттемелік ңызметінің мені неде, көсібилік деңгеіііне оның есері бар ма?

Сіз педагогикалық тежірибе өтетін мектептің ғылыми меселелері ерекшелігіне тоқталыңыз.

Сіз ңарастыратын психология-педагогиңалың мәселе бойынша қолданылатын өдебиет каталогын қүрастырыңыз.

Болашақ мұғалімдердің ғылыми-зерттеу жүмыс-тарының мені неде?

Ғылыми-педагогикалың зерттеу жүргізудегі үлгілеудің орны қандаіі?

Логикалың тертіп боііынша реттеңіз: мөселе, бол-жам, міндет, маңсат, нысан, өзектілігі, пен, едістер, қорытындылар мен ұсыныстар, зерттеу қоры, қарама-қаіішылықтар.

Зерттеу қызметі барысында ңандаіі кесіби қүнды сапа қалыптасады?

Педагогикалың зерттеулердің негізгі кезеңдерінің Дербес кестесін ңүрастырыңыз; жеке кезеңдерін, мақ-сатын анықтаңыз.

Білім саласындағы сіз таңдаған ғылыми месе-Денің езектілігін негіздеңіз.

Сіз таңдап алған ғылыми меселе боііынша едеби-^тке шолу жасаңыз.

Педагогикалың зерттеулердің түрлері мен олар-'^ЫҢ ерекшеліктерін атаңыз.

Педагогикалың төжірибедегі экспериментті және баңылау топтары арасындағы аііырмашылықтарға сіздің кәзқарасыңыз қандаіі?

Педагогикалық зерттеудегі эксперименттік жәңе бақылау топтарының орны неде?

Объект пен зерттеу нысанының арасындағы аіі-ырмашылыңты атаңыз.

Эксперименттің мақсаты, міндеті мен болжамьі дегеніміз не?

Әдістемелік зерттеулердің эмпириялық зерттеу-лерден аііырмашылығы неде?

18. Теориялың зерттеулер ерекшелігін сипаттаңыз.

Педагогикалық зерттеулер өдісі дегеніміз не?

Әр түрлі әдебиеттерден педагогикалық зерттеулер аныңтамасын теріп жазыңыз.

Мектепте оңу сабаңтарына ңатысқанда мектеп тәжірибесінде қандаіі зерттеу әдісі жиі қолданылаты-нына талдау жасаңыз.

Тәжірибе жүргізудің ерекшелігі неде?

Тәжірибенің ңүрылымдық компоненттерінің иерархиялық байланыстарына талдау жасаңыз.

Педагогикалың тәжірибе кезінде оқушы түлғасы мен үжымды зерттеу бағдарламасын жасаңыз.

Оқытушы тапсырмасы бойынша сауалдарды ңол-мен еңдеуді орындаңыз.

Жаңашыл педагогтер тежірибесін зерттеу ңыз-метін жүзеге асыру деңгеііі боііынша талдау жасаңыз. Ал олардың едістемесі жаңашылдың ерекшелікпен қан-дай мөлшерде ңамтамасыз етілді.

Педагогикалық зерттеулер едістері білімінің мә-нін неден кересіз?

Эксперименттік деректерді статистикалық еңдеу не үшін қажет?

Педагогикалық зерттеулерде орташа арифметика-лың ңалаіі есептеледі?

Корреляция үғымына түсінік беріңіз.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу жүргізудегі үлгілеудің орны ңандаіі?

Оңу үдерісіндегі ез-өзіне баға беру орны.

Зерттеу әдістерінің езара шарттарын сипаттаңыз.

Зерттеу едістері тарихына жүгініңіз, оны жүііе-деудіҢ түрлі жолдарына талдау жасаңыз, оны жүііелеу-дхд негізін беліп алыңыз.

Түрлі едістерді ңолдана, үздіксіз педагогикалық твжірибе кезінде оңушы үжымын зерттеуді еткізіңіз.

Социометрия кемегі арқылы жеке түлға ңатынас-тары ерекшеліктерін зерттеңіз.

Зерттеу өдісін таңдау неге баііланысты?

40. Қазіргі кездегі педагогикалың технологиялар ту-ралы рефератты хабарлама жасаңыз.

Аралық бақылау еткізуге арналған тест материалдары

Шешім талап ететін күрделі ғылыми немесе төжірибелік меселе:

а) проблема;

б) қарама-қаіішылық;

в) болжам;

г) маңсат.

Берілген жағдаііда оңылатын зерттеу нысанының тарабы:

а) үғым келемі;

б) меселе;

в) зерттеу пәні;

г) адамдар тобы немесе жеке түлға.

Наңты зерттеуде арнайы оқылатын мөселе түіііні, сүраңтар:

а) төжірибе;

б) зерттеу пені;

в) зерттеу таңырыбы;


Сейчас читают про: