double arrow

Г) зерттеу міндеті


Нысан шекарасына енетін нөрсе, бүл -

а) мәселе;

б) зерттеу пөні (заты);

в) міндет;

г) маңсат.

п ДамУД"*^ қозғаушы күші:

* зерттеу нысаны; ; зерттеупөні; ")зерттеУ кездері.

21 Зерттеудің түжырымды негізгі немесе аііқын үста-

а) зерттеу көздері;

б) жетекші идея;

в) қарама-ңаіішылық;
і.)болжам.

Алғашқы алынған нетижелер, бүрын басңалар зерттемеген жене ңабылдамаған:

а) ғылыми жаңалың;

б) нысаналы жене тежірибеде қолдану қолайлылығы;

в) зерттеу едістері;

Г) зерттеу процедурасы.

Әр түрлі ғылыми-зерттеудің қорытынды кезеңі:

а) зерттеу нәтижелерін іс-тежірибеге енгізу жене ап-
робациялау;

б) жетекші идея;

в) теориялың негіздер;

г) ңорытындылар мен үсыныстар.

Мәселелің жағдаятты туғызатын үдеріс немесе Құбылыс:

а) зерттеу нысаны;

б) жетекші идея;

В) зерттеу пені (заты).

Ғылыми жене арнаулы едебиеттер, мүрағат ңүжат-''^рьі іс-әрекет ңорытындысы:

а) зерттеу кездері;

б) жетекші идея;
теориялың негіздері;

г) методологиялық негіздері.

Жобалау механизмі базасындағы адам тү ақпарат алуға негізделген психологиялык; тесттер. ^^"^

а) процессуалдың;

б) жеке түлғалық;

в) жобалаулық;

г) графикалық.

Кез келген қызмет түріндегі адамның тежірцбр • жетіктігін бағалау негізін қүраіітын психологиялық тер тобы:

а) интеллектуалды;

б) жетістік;

в) контент-талдау;

Г) процессуалды.

Суреттер, сызбалар, мөтіндернегізін қүраіітын тест-тер:

а) ақпараттық;

б) графикалық;

в) қүжаттық;

г) сездік. ^

Адам мінез-қүлқының анық сандық бағалануы мен қатаң сапалық анықталуына арналған педагогик* лық зерттеулердің стандартты түрдегі өдісі:

а) сызбалау;

б) деректі талдау;

в) тест;

Г) сауал.

Адам психологиясын зерттеуде қолданылатыяч*' сттер мен басқа да психикалық-диагностикалық өдіст*'' үдерісі мен нетижесі:

а) сауалнама;

б) тестілеу;

в) сызбалау;

Г) болжамдау.

ддамның жеке түлға ретіндегі түрақты жағдаііы ^^' оттеоін диагностикалауға арналған психология-

^тесттер:

■ \ ^етістік тесттері;

* креатив тесттері; йятеллект тесттері;

г) ясағдайы мен қасиеті тесттері.

32 Арнайы үііымдастырылған, жасанды жағдаіілар-.аөткізілетін едіс:

а) зертханалық тәжірибе;

б) табиғи тәжірибе;

в) бақылау;

Г) тестілеу.

33. Бақылау әдісі жорамалдайды:

а) адам психикасының жеке ерекшеліктерімен, оның
мінез-қүлқын зерттеу арқылы танысу;

б) өзінде кездесетін кеіібір қатты қиналыстардың
ағымын суреттеу;

в) жеке бір түлғаны сырттаіі зерттеу;

г) адам боііындағы мінез-қүлықтар мен сырт келбетін-
дегі үқсастықтарды салыстыру.

34. Ақыл потенциялары мен интеллекті аііқындауға
арналған тест:

а) креативтік;

б) жетістік;

в) интеллект;


Сейчас читают про: