double arrow

Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухамлинский, А.С.Макаренко


18. Педагогикалық процестің мәні туралы әртүрлі көзқарастады зерттеген:

С.Т.Шацкий, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, М.А.Данилов, Б.Т.Лихачев, Ю.К.Бабанский.

19. Элементаралық бірлікті (кереге көзді) марксистік педагогикада негіздеуге көптеген зерттеушілер және оның әртүрлі объектілеріне қатысты және ат салысты.

Н.Чакиров, А.П.Сидельковский, М.И.Алексеев, В.И.Загвязинский, Г.И.Легенький.

20.Педагогика ғылымында қарама-қайшылықтардың ролін 20ғасырдың барлық кезеңдерінде ашып көрсетуге тырысты.Оқытудың қарама-қайшылығы басқалардан бұрын зерттеген:

М.А.Данилов, М.Н.Алексеев, М.Н.Скаткин, Ю.К.Бабанский, В.И.Загвязинский.

21.Коллекктивтің қараа-қайшылығын зертеген:

Л.И.Новикова

22. Тәрбие процесінің қарама-қайшылығын зерттегендер:

И.С.Марьенко, Г.И.Щукина, В.С.Ильин, Б.Т.Лихачев

23. Қайшылықтардың көп жағдайда дау жанжалға өсуіне ұласатындығын, яғни қайшылықтар дамуының ерекшелігін зерттегендер:

Ф.М.Бородин, Н.М.Коряк, М.Ю.Красовицкий, Р.С.Немов
24. Қайшылықтардың бір бөлігі пән мұғалімінің оқушылардың колективтік танымдық іс-әрекетерін ұйымдастыру барысында шешілуін зерттегендер:

М.С.Виноградова, Н.С.Дежникова, В.В.Котов, И.Б.Лиймете, В.Б.Первин, Н.Н.Хан

Педагогикалық процестің заңдылықтары

25. Педагогикалық процестің мынадай заңдылықтары болуы мүмкін:

- бала өткен ұрпақтардың әлеумттік тәжірибелердің мұрагері

- индивиттің өзін жүзеге асыра алатын және өз орнын таба алуға дайын белгілі азаматтық дәрежесі бар

- ұстаздар мен оқушыларды біріктіретін ұйымдастырылған бірлесіп бөлінген іс-әрекеттерді педагогикалық процесс қатысушылардың әрбіріне және барлығына жетістіктер мен қамтамасыз етеді.

26. Әлеуметтік жүйенің қандайы да сияқты пдагогикалық процесс ашық болат, пдагогиклық процесс белгілерін зерттегендер:

Н.Т.Абрамова, В.П.Афанасьв, В.Н.Садовский.

27. Педагоикалық процесс жеке дара бөліктері туралы теорияны көрсеткндер:

В.Е.Гмурман, В.С.Ильин, Б.Т.Лихачев

28. Педагогикалық процестің мақсаты мен міндеттерін таңдап алынатын іс-әрекеттің мазмұнын анықтайды. Қазіргі кезеңдегі жалпы мәдениеттің теориясын қарастырғандар:

В.В.Кизимов, Э.С.Маркарян

29. Педагогикалық ғылымда 20ғасырдың 20-шы жылдарында тәрбиенің заңдылықтарын зертегендер:

Н.К.Гончаров, А.Г.Колашников, С.В.Грехтенберг

30. Педагогикалық процестің оқудан тыс уақыттарда заңдылықтарды зерттегендер:

Н.И.Болдырев, Г.И.Щукина, Н.Н.Петухов

31. Біртұтас педагогкалық процестің заңдылықтарына шолу жасағандар:

И.А.Данилов, Ю.К.Бабанский, Б.Т.Лихачев, В.А.Сластенин

32. Мұғалімні оқушылармен іскерлік ынтымақтастығында балаларға еркіндік берумен іс-әрекет тәсілдерін оқу барысында тактикалық көмек көрсету арасында тепе-теңдіктің керектігін анықтағандар:Сейчас читают про: