double arrow

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ. ТЕМА№_2.Судовий розгляд цивільних справ


ТЕМА№_2.Судовий розгляд цивільних справ

Категорія слухачів:студенти 4 курсу денної форми навчання

Навчальна мета:спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета:удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам'ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета:активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості.

Обсяг навчального часу:2 години

Навчальне обладнання, ТЗН:дошка, крейда.

Наочні засоби:Цивільний процесуальний кодекс України

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:теорія держави і права, основи римського цивільного права

Запитання до семінару 1 (2 год.):

1. Характеристика складових частин судового засідання.
2. Порядок судового розгляду справи.

3. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу.

4. Заочний розгляд справи.

5. Зупинення розгляду справи.

6. Відкладення розгляду справи.

7.Закриття провадження по справі.

Література:

1. Адвоката надо считать „лицом, участвующим в деле” // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 30-31.

2. Бондаренко Н. Визначення меж стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 302-303.

3. Бородин М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПК Украины // Российская юстиция. – 2004. – № 1. – С. 55-57.

4. Бочаров Д. Легальне визначення доказу – дефеніція чи конструкція? // Підприємництво, господарство та право. – 2003. – № 3. – С. 77-79.

5. Бочаров Д. Щодо проблеми загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування. // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131-133.

6. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі, позовні заяви, скарги: Навчальний посібник / Академія адвокатури України. – К., ЮрІнком Інтер, 2002. – 287 с.

7. Васильєв С. Прокурор як суб’єкт доказування у цивільному процесі України // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 76-79.

8. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії у цивільному процесі // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135-137.

9. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

10. Гетьманський Т. Строки у виконавчому провадженні // Підприємництво, господарство та право. – 2004. – № 5. – С. 28-30.11. Городовенко В. Принцип незалежності суддів та підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-124.

12. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. проф. В.В. Ярков – 4-е изд. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 640 с.

13. Гражданский процесс: учебник / Под. ред. проф. Комарова В.В. – Харьков.: ООО «Одиссей», 2001. – 704 с.

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 14 ноября 2002 г. // Нормативные акты для руководителя. – 2003. – Вып. 1. – С. 10-96.

15. Гусаров К. Право прокурора на оспорювання судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава. — 2004. — № 2. – С. 92-95.

16. Ємельянова І. Апеляційний та касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. – № 2. – С. 16-21.

17. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. – № 4. – С. 40-44.

18. Закон України від 05липня 2012 р. “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2012.

19. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів» від 15 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 9. - Ст. 77.

20. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 1 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 9. - Ст. 67.21. Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження» від 16 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 35. - Ст. 303.

22. Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» від 16 березня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 35. Ст. 298.

23. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового проникнення до житла, виїмки та вилучення документів виконавчого провадження» від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 35. - Ст. 295.

24. Ковтун Л. Представництво у цивільному процесі: окремі проблеми // Право України. – 2004. № 1. – С. 139-143.

25. Конституція України. – К., 1996. – 80 с.

26. Лемик Р.Я. Судово-психологічна експертиза в цивільному процесі України (проблеми теорії і практики): Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук (19.00.06) НАВСУ. —К., 2004. — 17 с.

27. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. –2004. –№ 5. – С. 95-99.

28. Макаров А. Отсутствие предмета спора — основание прекращения производства по делу // Российская юстиция. — 2004. — № 2. — С. 44-46.

29. Наниев А. Точный протокол укрепит доверие к суду // Российская юстиция. – 2002. – № 6. – С. 58.

30. Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.03) / Київськ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.

31. Перунова О.М. Протокол судового засідання як процесуальний документ // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2003. – Вип.. 2. – С. 313-321.

32. Подлубна О. До питання визначення правової природи норм цивільно-процесуального права // Підприємництво, господарство та право. – 2004. – № 6. – С. 61-64.

33. Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу” від 15 лютого 2006 р. // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 7. – Ст. 364.

34. Постанова Кабінету Міністрів України „Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави” від 27 квітня 2006 р. // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 86 від 11.05.2006.

35. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів” від 21 грудня 2005 р. // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3301.

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”

37. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”

38. Роль прокуратури у судовому захисті прав людини // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1. – С. 8-10.

39. Саволій Н. Особливості здійснення прокурором представницької функції в судах // Вісник прокуратури. – 2002. – № 5. – С. 81-82.

40. Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава. — 2004. — № 2. — С. 96-100.

41. Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України. – 2004. – № 1. – С. 105-109.

42. Смирнов А. Спорные вопросы исчисления сроков. // Законность. – 2001. – № 9. – С. 30-34.

43. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. – 2002. – № 9. – С. 77-81.

44. Тимченко Г. Проблема активності суду у цивільному процесі // Право України. –2004. – № 3. – С. 92-95.

45. Трач О. Проголошення ухвал та рішень суду апеляційної інстанції // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 307-308.

46. Фединяк Л. Органи, що займаються захистом суб’єктивних цивільних прав: правотворчий досвід України та іноземних держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 504-506.

47. Хотенець П.В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.10) / Національна юридична академія України. – Харків, 2002. – 19 с.

48. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України – 2004. – № 3. – С. 85-87.

49. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атака, 2006. – 384 с.

50. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. — 136 с.

51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Тертишніков В.І. – Х.: Ксилон, 2006. – 447 с.

52. Цивільний процесуальний кодекс станом на 20 вересня 2010 року.

53. Цюра Т. Сторони як основні “Процесуальні противники” в процесі доказування у цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3. – С. 102-105.

54. Декрет Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 2001 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – 06.09.2004.

55. Закон України „Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

56. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атака, 2009.

57. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Тертишніков В.І. – Х.: Ксилон, 2011.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯСейчас читают про: