double arrow

Тема 2. Посткласичні теорії еліти


План

1. Аристократичний елітаризму.

2. Ліберальні теорії еліт.

3. Теорія демократичного елітизму.

4. Концепція елітного плюралізму.

5. Неоелітизм.

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте сучасні концепції елітизму.

2. Проаналізуйте основних напрямків розвитку сучасного елітизму.

3. Розкрийте зміст новітніх концепцій політичної еліти.

4. Обґрунтуйте поєднання засад елітизму та принципів демократії.

5. Чи можна розглядати елітаризм як альтернативу демократії?

6. У праці “Іронія демократії” дослідники приділяють багато уваги демократичним механізмам. Які з них дозволяють суспільству впливати на політичну еліту? Чи змінюються ці механізми?

Першоджерела:

1. Зиглер Х., Дай Т. Демократия для элиты. – М., 1984. – 320 с.

Основна література:

1. Кочубей Л. Теорії еліт: зарубіжний досвід для України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14.

2. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1997. – 224 с.

3. Ашин Г. "Демократический элитизм" – реальность или иллюзия? // Власть.– 1998. – № 4. – С. 61-64.

4. Сартори Дж. Вертикальная демократия // Полис. – 1993. – № 2. – С. 80-89.
5. Танчер В., Кучеренко О. Ідеї елітизму в контексті демократичної трансформації суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3.

Додаткова література:

1. Вовканич С. Плюралізм еліт і універсалізм елітарності // Схід. – 1996. – Березень. – № 4. – С. 30-34.

2. Елизаров В. Элитистская теория демократии и современный российский политический процесс // Полис. – 1999. – № 1. – С. 72-78.

3. Ходаківська Л. Співвідношення демократії та елітизму в інтерпритації Дж.Сарторі // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім.Т.Шевченка. Сер.філос.політолог. – 2001. – Вип. 37. – С. 72.

4. Латигіна Н.А. Сучасні теорії еліт в політичній науці США і Великобританії // Трибуна. – 1998. – № 7-8.

Тема 3. Проблема елiти в полiтичнiй думцi України

План

1. З історії формування політичної еліти в Україні.

2. Концепцiя "національної аристократії" В. Липинського.

3. Ідеї елітарності в творчості Д. Донцова.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте історико-соціальну ретроспективу української еліти, її становлення і руйнування.

2. Подайте розуміння Д. Донцова, В. Липинського, М. Драгоманова про роль еліти в українському державотворенні.

Першоджерела:

1. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Д.: Відродження, 1991. – 342 с.

2. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ – Філадельфія, 1995. – 470 с.

Основна література:

1. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – Львів, 1997. – 224 с.

2. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

3.Приходько С. Політичні аспекти теорії еліти в українській суспільно-політичній думці ХХ ст. – К.: Стилос, 1999. – 47 с.Додаткова література:

1. Атаманюк З. Концепція національної еліти в соціально-філософській думці української діаспори: Д.Донцов і В.Липинський // Перспективи. – 2000. – № 2 (10). – С. 78-84.

2. Белебеха І. Українська еліта. – Харків: Видання журналу "Березіль", 1999. – 345 с.

3. Гаврилишин Б. Українська еліта: шляхи відродження //Український світ. –1993. – № 12. – С.78-82.

4. Наумкіна С., Козловська Л. Українська політична еліта доби визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4.

5. Потульницький В. Політична доктрина В. Липинського // Український історичний журнал. – 1992. – № 9. – С. 37-45.

6. Пизюр Є. В’ячеслав Липинський і політ. думка західного світу // Хроніка-2000. – Вип. 37–38. – К., 2000.

7. Скуратівський В. Історична ритміка українських еліт // Політична думка. – 1994. – № 3.

8. Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3 (21). – С. 47-52.Сейчас читают про: