double arrow

Тема 1. Логіка як наука. Предмет та структура дисципліни. Логіка висловлювань (6 годин)


ВСТУП

Ці плани семінарських занять містять деталізований опис теми кожного заняття, перелік літературних джерел для повторення та поглибленого вивчення матеріалу, а також теми рефератів для самостійної роботи. Девять тем відповідають розділам дисципліни “Логіка” і роблять можливим застосування планів при меншій кількості семінарських занять.

Виконання індивідуальних завдань, запропонованих студентам, стимулюватиме розвиток навичок самостійної роботи з літературою, вміння знайти відповіді на різноманітні питання, що в свою чергу сприятиме навичкам науково-дослідної роботи.

Кожне індивідуальне завдання містить 10 запитань, які охоплюють усі теми дисципліни. Передбачаються стислі і конкретні відповіді на них, що повинні містити в собі конкретні дані та обґрунтування тих чи інших положень. Робота повинна відображати наукову точку зору. Всього надається для опрацювання 30 варіантів. Номер варіанта визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки студента. Якщо ця цифра перевищує число “30”, то від неї необхідно відрахувати число, кратне тридцяти (30, 60, 90).

Окрім рекомендованих підручників, навчальних посібників і монографій студенти, готуючи індивідуальні завдання, можуть користуватися іншою літературою, яка містить курс логіки, якщо вона ухвалена міністерством освіти та науки України.

Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується без захисту. Робота надається для перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Викладач надає консультації щодо вибору літератури, побудови відповіді. Залік проставляється на основі опрацьованого індивідуального завдання та за результатами виконання тестових задач під час заліку.

№ тем Найменування тем Види занять
Лекції, години Семінарські, години Самостійне вивчення, години
Логіка як наука. Предмет та структура дисципліни. Логіка висловлювань  
Поняття. Різновиди понять, поняття та слово. Зміст та обсяг поняття. Відношення між поняттями  
Операції з поняттями  
Судження    
Безпосередні дедуктивні умовиводи    
Категоричний силогізм. Його загальні правила, модуси та фігури. Ентінема. Соріт. Епіхейрема    
Індуктивні умовиводи та умовиводи по аналогії    
  Основні закони логіки та їх використання у дискусії  
  Доведення та спростування. Софізми у дискусії    
    Всього 54 години  

Рекомендована література (основна)

1. Бандурка О. М., Тягло О. В. Курс логіки: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 160 с.
2. Гладунський В. Н. Логіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Львів: Афіша, 2002. – 359 с.

3. Григорьев Б. В. Классическая логика: Учебное пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 192 с.

4. Жеребкін В. Є. Логіка: Підручник для вузів. – К.: Знання, 2002. – 255 с.

5. Ивлев Ю. В. Логика: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 1998. – 272 с.

6. Капитон В.В. Краткий курс формальной логики с элементами символической: Учебное пособие. – Днепропетровск: ГМетАУ, 1998. – 108 с.

7. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М.: Наука, 1971. – 656 с.

8. Курбатов В. И. Логика. Учебное пособие для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 320 с.

9. Логіка: Навчальний посібник. За ред. Л.Г. Дротянко. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 с.

10. Логіка: Підручник для студентів юридичних факультетів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

11. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Д. Титов, С.Д. Цалін, О.П. Невельска-Гордєєва та ін. – Х.: Право, 2005. – 208 с.

12. Ненашев М.И. Введение в логику. – Киров, 1997. – 240 с.

13. Тофтул М.Г. Логіка. – Київ: Академія, 1999. – 336 с.

Тема 1. Логіка як наука. Предмет та структура дисципліни. Логіка висловлювань (6 годин)

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7