double arrow

Ассимиляция

obchod, teď, odpoledne, kamarádka, hezký, kde, kdo, obraz, na shledanou, nerad, přestávka, procházka, odpovídající, hlad, zpěv, lávka, muž, nůž, dívka, Bernd, dívka - dívek, tužka - tužek, chyba - chyb, muž - muži, nůž - nože, obraz - obrazu, rád - rádi, třída - tříd, hezký - hezoučký, kniha - knih, prohlídka - prohlídek

Предлог + Имя

na fakultě, na chodbě, na televizi, na stole, na skříni, na poště, na okně, na rádiu, na židli, na náměsti, na nádraží, na obraze, na lampě

ve třídě, ve škole, ve skříni, ve městě, ve stole, ve filmu, ve slovníku, v ne-mocnici, v divadle, v Německu, v Rusku, v rodině, v rádiu, v domě, v res-tauraci, v hotelu, v noci,

v obchodě, v práci, v Čechách, v kině, v pokoji, v knize, v Praze, v posteli, v okně, v televizi, v koleji, v kavarně, v programu, v češtině, v přízemí, v Americe, v ústavě, v Anglii, v autě, v Evropě

ВВОДНО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС

УРОК 4

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. (Substantiva).

Это изменяемые слова, которые обозначают живые существа и разные вещи и их части, например:

a) - лиц и их части : muž, žena, tělo, ruka

б) - общественные образования: rodina, národ, stát

в) - животных, растения и их части: pes, růže, ocas, list

г) - вещи и их части : stůl, zásuvka, dům, okno

д) - вещества: kámen, železo, plyn

е) - природные явления: jaro, mráz, dešť

ж) - движение, действие или

их результат: let, práce, boj

з) - абстрактные понятия и явления: právo, druh, rozvoj

Существительные имеют форму числа. Некоторые существительные имеют форму только единственного числа. Они обозначают:

а) состояние: tma, klid, mír
б) группу лиц или вещей как единое целое: lidstvo, ptactvo, hmyz

в) некоторые вещества : mléko, zlato, vzduch

г) качества: stáří, statečnost

Некоторые существительные имеют форму только множественного числа. Это :

а) предметы : dveře, hodiny, peníze, noviny, dějiny

б) некоторые инструменты : nůžky, housle, varhany

в) некоторые части одежды : kalhoty, tepláky, šaty, spodky

г) названия некоторых праздников и празднеств: vánoce, velikonoce, narozeniny, prázdniny

д) некоторые части тела : ústa, zády, prsa, plice

е) названия некоторых стран, городов и гор:

Čechy, Teplice, Alpy, Benátky

Существительные имеют категорию рода.

Это:

maskulinum = mužský rod мужской род

femininum = ženský rod женский род

neutrum = střední rod средний род

К мужскому роду относятся:

а) существительные, оканчивающиеся в им.падеже ед.числа на твёрдый или мягкий согласный :

bratr, student, strýc, učitel, muž, pokoj, nůž

б) некоторые существительные, обозначающие лиц мужского пола и оканчивающиеся на -a, -e, -í:předseda, starosta, tvůrce, zástupce, krejčí

К женскому роду относятся:

а) существительные, оканчивающиеся в им.падеже ед.числа на -

-a,- e(ě) : žena, sestra, kniha, vesnice, země

б) существительные, оканчивающиеся на согласный основы:

noc, věc, kost, píseň, postel, pomoc, krev, mládež

К среднему роду относятся:

существительные, оканчивающиеся в им. падеже ед.числа на

-o, -(ě), -í:

okno, křeslo, kino, divadlo, Rusko, pole, slunce, moře, pozvání, čtení

В зависимости от согласных основы различаются существительные твёрдой и мягкой разновидности.

К твёрдой разновидности относятся существительные, оканчивающиеся на твёрдые согласные p, b, v, f, m, s, g, ch, h, d, t, n,

и большая часть с основой на l, z :

мужской род: kout, dům, stůl, voják, pán, bratr

женский род: mapa, noha, Praha, ruka, žena,

средний род: metro, slovo, ucho, město

К мягкой разновидности относятся существительные с основой на мягкие согласные č, c, ř, ž, š, j, ň, ď, ť

и некоторые существительные с основой на l, z :

мужской род: kraj, letec, nosič, muž, kůň

женский род: ulice, lavice, neděle, přitelkyně

средний род: moře, letiště, slunce, pole

Отдельным родам соответствуют данные окончания существительных:

-a муж.род. předseda, houslista, pesimista

женск..род kniha, kočka, ryba (женщины, самки и вещи) _________________________________________________________ _

-ma заимствованные. drama, téma, schéma

слова из греч.яз. ср.род

___________________________________________________________

-o всегда ср.род maso, slovo, kino

______________________________________________________________________

-ce мужчины м.род. správce, soudce

женск.род restaurace, vesnice

мужч. м. род. vedoucí, vrchní, krejčí

женщины ж.род účetní, přůvodčí

остальн. ср.род. září, nádraží

___________________________________________________________

мужск.род vratný

женск.род příbuzná, kopaná

средн.род vstupné, nájemné

___________________________________________________________

всегда всегда м.род roh, hoch, prach, rok, oběd

твёрдый student, svět, pán

согласн. кроме: čtvrt, smrt, nit - femininum

___________________________________________________________

-st ж.род radost, starost, kost

кроме: host, most, prst - maskulinum

Род существительных нельзя определить по окончанию, если существительное заканчивается:

а) всегда на мягкий согласный (обозначение мужчин всегда выражается существительными мужского рода)

holič, listonoš, otec, zloděj

б) на двойной согласный (обозначение мужчин всегда выра- жается существительными мужского рода )

šef, přítel, astronom, особенно если есть буквыp, b, v, f :

sloup, kov, telegraf,

Существительные могут быть одушевлёнными (životná substanti-va) и неодушевлёнными (neživotná substantiva).Существительные муж-ского рода, обозначающие отдельных лиц и животных - одушевлён-ные, обозначающие неживые вещи и группы лиц и животных - неоду-шевлённые. Различия определяются в формах именительного и да-тельного падежей. Как одушевлённые могут выступать некоторые су-ществительные мужского рода, обозначающие технические средства и специальные выражения на- ec, -tel : dělitel, násobitel.

К одушевлённым относятся существительные мужского рода, обозначающие художественные произведения по лицам:

Čtu Hamleta. Mám Picassa.

Основа существительного (корень) определяется, заканчивается ли слово на твёрдый или мягкий согласный. Существительное жен-ского рода с основой на согласный всегда имеет мягкую основу (ко-рень).


Сейчас читают про: