double arrow

Для студентів заочної форми навчання


напряму підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”.

( частина 1)

Укладач: Доценко Анатолій Дмитрович

Редактор А. Д. Доценко

Техн. редактор Л.А. Лигіна

Оригінал - макет О.А. Концевода

Підписано до друку ____________

Формат . Папір типограф. Гарнитура Times.

Друк офсетний. Ум. друк. арк.___. Обл.-вид.арк._____.

Тираж ___ прим. Вид. №_______. Замовл. №______. Ціна договірна.

Видавництво Технологічного інституту

СНУ ім. Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк)

Адреса видавництва: 93400, м.Сєвєродонецьк, Луганської обл.,

пр. Радянський, 59-а, головний корпус

Телефон:(06452) 4-03-42

E-mail: sti@sti.lg.ua


Сейчас читают про: