double arrow

Усі виплати, здійснені з реєстраційних рахунків як готівкою, так і за


допомогою безготівкових перерахувань, прийнято вважати касовими витратами. Повернення грошових коштами на рахунки призводить до відновлення, тобто зменшення касових витрат.

Як приклад касових видатків можна навести наступні операції: отримання готівки до каси на виплату заробітної плати, коштами на відрядження, придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб, перерахування коштами постачальникам; повернення кредиторської заборгованості.

Облік касових видатків установи провадиться на базі кодів економічної класифікації видатків за допомогою "Картки аналітичного обліку касових видатків", форма та порядок заповнення якої встановлені згідно з наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 р. №100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ і порядку їхнього складання".

Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі виписки з реєстраційного рахунку установи. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. У картці підбиваються підсумки за місяць і з початку року. У підсумку видатків суми, які поступили на відновлення касових видатків, приймають зі знаком мінус. У кінці місяця картка підписується виконавцем і головним бухгалтером чи його помічником.

Для установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, складаються окремі картки за кожною установою на основі кодів економічної класифікації видатків і загальної картки за всіма установами, які обслуговуються.

Для обліку операцій за надходженням бюджетними асигнувань загального фонду бюджету на реєстраційний рахунок установи і для здійснення видатків з рахунку протягом місяця використовується "Накопичувальна відомість руху грошових кош-

тами загального фонду в органах Державного казначейства" меморіальний ордер №2, помітки в якому ведуться у хронологічному порядку згідно з виписками з реєстраційного рахунку. У кінці місяця підбиваються підсумки руху грошових коштами. Меморіальний ордер № 2 підписується виконавцем, головним бухгалтером чи його помічником. Після закінчення місяця дані меморіального ордера переносяться до книги "Журнал-головна".

Облік доходів повинен забезпечити:

1) відповідність сум асигнувань кошторисному призначенню;

2) правильність використання бюджетних коштами за їхнім цільовим призначенням.

Для обліку доходів за загальним фондом призначений пасивний рахунок

70"Доходи загального фонду", який має два субрахунки:

701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи й інші заходи";

702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи й інші заходи".

До кредиту субрахунків 701 і 702 записуються суми бюджетними коштами, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом згідно з затвердженим бюджетом.

У дебет цих субрахунків записуються суми відкликаних коштами.

Кредитовий залишок цих субрахунків протягом року показує суму асигнувань з бюджету зростаючим підсумком із початку року. Наприкінці року сума річних асигнувань з бюджету списується на визначення результату виконання кошторису за загальним фондом у кредит субрахунку 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом".

Аналітичний облік асигнування загального фонду бюджету провадиться у "Картці аналітичного обліку отриманих асигнувань". Картка відкривається на рік. У рядку "Затверджено за кошторисом на рік" указуються кошторисні призначення. Протягом року вони можуть коректуватися згідно зі змінами, які вносяться до кошторису відповідно до діючого законодавства. Відмітки про отримані асигнування на базі КЕКВ здійснюються відповідно до виписки з реєстраційного рахунку. Суми відкликаних асигнувань записуються зі знаком "мінус". Щомісячно в картці підбиваються підсумок "Усього асигнувань за місяць", "Усього асигнувань з початку року", "Залишок бюджетними призначень".

До доходів спеціального фонду бюджетних установ належать власні надходження бюджетних установ, які забезпечують виконання основних завдань бюджетних установ щодо не покриття доходами загального фонду. Доходи спеціального фонду бюджетної установи складаються з власних надходжень і доходів за іншими надходженнями спеціального фонду.

Власні надходження бюджетних установ — кошти, отримані в установле-

ному порядку бюджетних установами від оплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством, й інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їхнього утворення та напрямки використання встановлені ст. 13 Бюджетного кодексу України

Синтетичний і аналітичний облік доходів спеціального фонду.Для обліку доходів спеціального фонду в Плані рахунків призначений пасивний рахунок 71

Витяг з реєстраційного й особового рахунку .Картки та книги аналітичного обліку отриманих доходів загального фонду. Меморіальний ордер №3 Книга "Журнал-Головна"

"Доходи спеціального фонду"

Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на такі групи:

перша група - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

У складі першої групи виділяються такі підгрупи:

підгрупа 1 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

підгрупа 2 - надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;

підгрупа 3 - плата за оренду майна бюджетних установ;

підгрупа 4 - надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

У складі другої групи виділяються такі підгрупи:

підгрупа 1 - благодійні внески, гранти та дарунки;

підгрупа 2 - кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

Власні надходження бюджетних установ використовуються (з урахуванням частини дев'ятої статті 51 цього Кодексу) на:

покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (за рахунок надходжень підгрупи 1 першої групи);

організацію додаткової (господарської) діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 2 першої групи);

утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи);

ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи);

господарські потреби бюджетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв (за рахунок надходжень підгруп 2 і 4 першої групи);

організацію основної діяльності бюджетних установ (за рахунок надходжень підгруп 1 і 3 другої групи);

виконання відповідних цільових заходів (за рахунок надходжень підгрупи 2 другої групи).

Платежі за рахунок спеціального фонду бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично надійшли до цього фонду на відповідну мету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

За субрахунком 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" обліковується надходження, отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетних установами відповідно до функційних повноважень; кошти, що отримуються бюджетних установами від господарської або виробничої діяльності.

За субрахунком 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" обліковуються доходи за іншими джерелами власних надходжень, а саме надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції згідно з чинним законодавством; отримання коштами, призначених для преміювання працівників науково-дослідницьких установ,за умови, що навчальний заклад має дослідницькі лабораторії, інститути тощо. За кредитом субрахунку 712 відображаються надходження коштів бюджетним установам від сторонніх осіб для здійснення зазначених у дорученнях виплат.

За субрахунком 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" відображається фінансування бюджетних установ зі спеціального фонду бюджету відповідного рівня. Такі кошти надходять на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетними коштами на базі кодів економічної класифікації видатків. Тобто одразу визначаються напрямки використання одержаних коштів. За кредитом субрахунку 713 відображаються надходження бюджетної установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету. За дебетом цього субрахунку відображається списання сум одержаних інших доходів спеціального фонду на рахунок 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом" у порядку закриття наприкінці року.

За субрахунком 714 "Кошти батьків за надані послуги". За кредитом цього субрахунку відображаються надходження грошових коштами від батьків за утримання дітей у дитячих установах та інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

Синтетичний облік доходів спеціального фонду провадиться у книзі "Журнал- головна" . Операції з нарахування доходів зі спеціальних коштів обліко-

вуються в меморіальному ордері № 14.

Для зберігання спеціальних коштів бюджетної установи відкривається окремий поточний рахунок в уповноваженій установі банку або спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштами в органі державного казначейства України.

Для обліку операцій зі спеціальними коштами планом рахунків передбачено наступні субрахунки:

313 "Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги";

314 "Поточні рахунки для обліку коштами, отриманих за іншими джерелами влас-

них надходжень";

316 "Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих як плата за послуги";

324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштами, отриманих за іншими

джерелами власних надходжень";

326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду".

На субрахунках 313, 323 на підставі виписок із банку (органу Державного казначейства) обліковуються кошти, що надійшли на ім’я установи як сплата за послуги, які надаються бюджетних установами відповідно до їхніх функційних повноважень; кошти, які отримують бюджетні установи від господарської чи виробничої діяльності; сплата за оренду майна бюджетних установ; кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації майна.

На субрахунках 314, 324 обліковуються кошти, які надійшли на ім’я установи на виконання окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції, які згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи.

На субрахунках 316, 326 обліковуються кошти установ, які належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.