double arrow

Тема 3. Методологічні основи оцінки інвестицій


Мета заняття– урахування виникнення ризику при обґрунтуванні доцільності вкладення коштів в окремі інвестиційні проекти.

Завдання заняття – здобути практичні навички проведення розрахунків рівня ризику окремих інвестиційних проектів та вибору кращого з них за критерієм ризикованості.

Програмні питання для обговорення на практичному занятті:

1. Економічна сутність інвестиційних ризиків.

2. Класифікація інвестиційних ризиків за окремими ознаками.

3. Методи вимірювання інвестиційних ризиків.

4. Основні типові заходи по зниженню ризиків.

5. Оцінка ліквідності інвестицій.

Проблемні запитання:

1. Які фактори враховуються при виборі методу аналізу інвестиційного ризику?

2. За рахунок яких коштів можливе зниження ступеня інвестиційного ризику?

Практичні завдання:

1. Обговорення проблемних запитань за темою.

2. Розв’язання задач за темою з їх аналізом в аудиторії.

3. Розгляд результатів самостійного розв’язання задач.

4. Проведення модульного контролю №1.

Задачі:

1. За допомогою показника середньоквадратичного відхилення визначте, який з інвестиційних проектів є привабливішим. Вихідні дані наведені в табл.1.

Таблиця 1

Оцінка кон’юнктури інвестиційного ринку Проект “А” Проект “Б”
Доход, тис.грн. Імовірність Доход, тис.грн. Імовірність
Висока 0,25 0,2
Середня 0,5 0,6
Низька 0,25 0,2

2. Компанія Альфа визначає умови ризику в термінах стану економіки. Настання сильного економічного зростання вона оцінює з ймовірністю 0,3; економічного зростання – з ймовірністю 0,5 і слабкого – з ймовірністю 0,2.

Грошові надходження від інвестицій у три проекти передбачаються такими (табл.2):

Таблиця 2

Економічне зростання Імовірність Очікувані грошові надходження, долл.
А В С
Сильне 0,3
Середнє 0,5
Слабке 0,2

Визначити міри ризику трьох проектів.

3.Інвестиційні проекти характеризуються наступними показниками (табл.3):

Таблиця 3

Показники, тис.грн. Проекти
А Б В
Витрати (інвестиції)
Доходи
Максимально можливі збитки

Розрахувати коефіцієнт ризику на основі:

а) співвідношення максимально можливих збитків і витрат;

б) співвідношення можливої величини збитків і доходів;

в) співвідношення активів і капіталу.

Якому з проектів слід віддати перевагу?

4. Оцініть ризик вкладення в акції компанії А і компанії Б та зробіть висновки про доцільність цих вкладень, використовуючи дані табл.4:

Таблиця 4

Акції компанії А Акції компанії Б
Прибутковість,% Імовірність Прибутковість,% Імовірність
0,2 0,1
0,5 0,3
0,2 0,5
0,1 0,1

5. Капітал інвестора становить 100 тис.грн. У безризикові цінні папери він вкладає 25 тис.грн. при річній нормі прибутку 30%. Решту грошей він збирається вкласти в цінні папери, обтяжені ризиком. Середньоквадратичне відхилення (ризик) цих цінних паперів дорівнює 10%. Інвестор прагне, щоб шанс банкрутства був би для нього не більший 1/9. Яка повинна бути очікувана норма прибутку обтяжених ризиком цінних паперів?
6. Безпечна реальна норма відсотка становить 6%, прогнозований темп інфляції становить 15% річних, реальна середньоринкова норма відсотка становить 18%, коефіцієнт систематичного ризику, пов’язаний із даним видом інвестиційних проектів, дорівнює 1,2. Необхідно підрахувати номінальну норму відсотка, яка враховувала б ризик та інфляцію.

7. Визначити абсолютний і відносний показники ліквідності інвестицій за умови можливої реалізації об‘єкта інвестування впродовж 30 днів.

8. Визначити необхідний рівень премії за ліквідність та необхідний загальний рівень доходності інвестицій з урахуванням фактора ліквідності за наступних умов: загальний період ліквідності певного інструменту інвестування складає 35 днів; середньорічна норма доходності за інвестиційними інструментами з абсолютною ліквідністю складає 20%.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: