double arrow

Вихідні дані для вирішення


з/п Показник з/т а/т п/т ЛК
Середня дальність поїздок, км
Основні виробничі фонди, млн.грн. 3 300 4 820
Оборотні фонди, млн.грн.
з/п Показник з/т а/т п/т ЛК
Чисельність робітників 1 500 3 000
Експлуатаційні витрати, в т.ч. накладні, тис.грн. 26 000 10 400 29 000 8 700 11 700 2 340 66 700 21 440
Питома вага умовно–постійних витрат, % від загальної суми експлуатаційних витрат
з/п Показник з/т а/т п/т ЛК
Частина робітників, які залежать від об’єму робіт, %
Прибуткова ставка, коп. на 1 ткм 8,0 12,0 22,0 16,0
Фінансові інвестиції, млн.грн., в основ­ні виробничі фонди, в оборотні засоби      
Приріст об’єму перевезень за раху­нок додаткових інвестицій, тис.т  

ІІІ. Алгоритм вирішення задачі:

Блок 1. Розрахунок вантажообігу

Вантажообіг – це добуток перевезених вантажотон на середню дальність шляху слідування, відображається в тоно–кілометрах, виходячи з якого в подальшому визначається загальних прибуток від перевезень, так як прибуток приносить кожен кілометр по шляху транспортування вантажів. Тобто, підприємство, в годинних межах отримує прибуток від кожної робочої одиниці часу, а якщо взяти по перевезеннях – то від кожного кілометру.

Вантажообіг розраховується по формулі:

Гр = Wпер ´ l,

де Wпер – загальний об’єм перевезень;

l – середня дальність поїздок.

Примітка: під середньою дальністю розглядається середня дальність перевезень в обидві сторони, тобто перевезення вантажів з урахуванням повернення транспорту в початкове місце призначення. А у випадку коли дана дальність перевезень тільки в одному напрямку, то цей показник дальності потрібно помножити на два.

Визначимо, який вантажообіг має місце в логістичному комплексі (далі – ЛК) “Альянс”:

– по залізничному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 2,8 ´ 240 = 672 млн.ткм;

після інвестування:

Грінвест = 3,12 ´ 240 = 748,8 млн.ткм;

– по автомобільному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 2 ´ 260 = 520 млн.ткм;

після інвестування:

Грінвест = 2,12 ´ 260 = 551,2 млн.ткм;

– по повітряному транспорту до інвестування капіталу:

Гр = 0,2 ´ 390 = 78 млн.ткм;

після інвестування:

Грінвест = 0,32 ´ 390 = 124,8 млн.ткм;

– по ЛК до інвестування:

Гр = 5 ´ 250 = 1 250 млн.ткм;

після інвестування в З/Т:

Грінвест = 5,32 ´ 250 = 1 330 млн.ткм;

після інвестування в А/Т:

Грінвест = 5,12 ´ 250 = 1 280 млн.ткм;

після інвестування в П/Т:

Грінвест = 5,12 ´ 250 = 1 280 млн.ткм.

Блок 2. Розрахунок доходів за видами транспортних засобів

Визначимо, який прибуток приносить кожен кілометр на шляху транспортування вантажів, використавши розрахунковий показник вантажообігу:

Д = Дхставка ´ Гр

де Д – прибуток підприємства;

Дхставка – прибуткова ставка, встановлена підприємством в грошових одиницях на кожну тону – кілометр;

Гр – вантажообіг підприємства.

Визначимо, який прибуток в ЛК по всьому транспортному шляху перевезень вантажів виходячи з прибуткової ставки кожного кілометра шляху і загального вантажообігу:

– по залізничному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,08 ´ 672 = 53,76 млн.грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,08 ´ 748,8 = 59,9 млн.грн.;

– по автомобільному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,12 ´ 520 = 62,4 млн.грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,12 ´ 551,2 = 66,14 млн.грн.;

– по повітряному транспорту до інвестування капіталу:

Д = 0,22 ´ 78 = 17,16 млн.грн.;

після інвестування:

Дінвест = 0,22 ´ 124,8 = 27,46 млн.грн.;

– по ЛК до інвестування в його капіталу:

Д = 0,16 ´ 1250 = 200 млн.грн.;

після інвестування в З/Т:

Дінвест = 0,16 ´ 1330 = 212,8 млн.грн.;

після інвестування в А/Т:

Дінвест = 0,16 ´ 1280 = 204,8 млн.грн.;

після інвестування в П/Т:

Дінвест = 0,16 ´ 1280 = 204,8 млн.грн.

Блок 3. Визначення фондовіддачі

Фондовіддача – це узагальнений показник використання всієї сукупності основних засобів. Чим він вищий, тим більш ефективніше вони використовуються, низький показник свідчить про недостатній об’єм продажу або про дуже високий рівень вкладень капіталу. Його величина в значній мірі залежить від особливостей галузі, методів нарахування амортизації, оцінки активів і інших показників.

На показник фондовіддачі, який відображає зв’язок між засобами праці та виробленої за їх допомогою продукції, впливають з одного боку, зміна об’єму і структури основного капіталу, його вартості, рівня екстенсивного та інтенсивного використання, з другого – зміна цін, об’єму та структури продукції, частка спеціалізації та кооперування виробництва. Комплекс заходів по підвищенню фондовіддачі, який розробляється на всіх рівнях управління, повинен забезпечувати ріст об’ємів виробництва за рахунок більш повного використання внутрішньогосподарських резервів, машин і обладнання, підвищення їх змінності та продуктивності, ліквідації простоїв, зменшення термінів освоєння виробничих потужностей. У всіх галузях виробництва, на кожному підприємстві і робочому місці є значні резерви покращення використання основних фондів і особливо їх активної частини. Реалізація резервів визначає випуск продукції з найменшими витратами засобів виробництва на кожну її одиницю, в повному об’ємі при меншій кількості виробничих фондів. Слід мати на увазі, що фондовіддача може бути вище там, де основні засоби більш зношені.

Отже, фондовіддача – це відношення доходу до вартості основних фондів або засобів

де Д – дохід за рік;

Сосновні фонди – вартість основних фондів.

Розрахуємо фондовіддачу:

– залізничного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 53,76 / 620 = 0,09;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 59,9 / 620 = 0,1;

– автомобільного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 62,4 / 900 = 0,07;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 66,14 / 900 = 0,073;

– повітряного транспорту до інвестування капіталу:

Фвіддача = 17,16 / 3300 = 0,005;

після інвестування:

Фвіддача інвест = 27,456 / 3300 = 0,008;

– ЛК до інвестування в його капіталу:

Фвіддача = 200 / 4820 = 0,0415;

після інвестування в З/Т:

Фвіддача інвест = 212,8 / 4928 = 0,043;

після інвестування в А/Т:

Фвіддача інвест = 204,8 / 4928 = 0,0416;

після інвестування в П/Т:

Фвіддача інвест = 204,8 / 4928 = 0,0416.

Блок 4. Розрахунок прибутку транспортної компанії

Прибуток (загальна по господарській структурі) – це той залишок засобів, який є як різниця отриманих доходів фірми, підприємства або іншої діючої господарської структури від загальної суми виконаних витрат

Пбаз = Дбаз – Эбаз,

де П – прибуток господарської структури,

Д – її доходи.

Аналогічним чином рахується плановий прибуток. Планові показники витрат розраховуються за формулами

де – експлуатаційні витрати базові (загальні);

Эпл – витрати планові (загальні);

Рпост – витрати постійні;

Кзбільш – показник (коефіцієнт) збільшення продукції (в даному випадку вантажообігу) в плановому періоді по відношенню до базового;

– коефіцієнт постійних витрат від загальної суми витрат підприємства.

Розрахуємо коефіцієнт збільшення на:

– залізничному транспорті:

Кзбільш = 48,8 / 672 = 1,1143;

– автомобільному транспорті:

Кзбільш = 551,2 / 520 = 1,06;

– повітряному транспорті:

Кзбільш = 124,8 / 78 = 1,6;

– всьому ЛК після інвестицій в З/Т:

Кзбільш = 1330 / 1250 = 1,064;

– всьому ЛК після інвестицій в А/Т:

Кзбільш = 1280 / 1250 = 1,024;

– всьому ЛК після інвестицій в П/Т:

Кзбільш = 1280 / 1250 = 1,024.

Знайдемо умовно–постійні витрати на:

– залізничному транспорті:

Рпост = 26 ´ 40 / 100 = 10,4 млн.грн.;

– автомобільному транспорті:

Рпост = 29 ´ 30 / 100 = 8,7 млн.грн.;

– повітряному транспорті:

Рпост = 11,7 ´ 20 / 100 = 2,34 млн.грн.;

– ЛК:

Рпост = 66,7 ´ 35 / 100 = 23,345 млн.грн.

Зараз розрахуємо витрати комплексу в лановому періоді на:

– залізничному транспорті:

Рінвест = 10,4 + (26 – 10,4) ´ 1,1143 = 10,4 + 17,38 = 27,78 млн.грн.;

– автомобільному транспорті:

Рінвест = 8,7 + (29 – 8,7) ´ 1,06 = 8,7 + 21,52 = 30,22 млн.грн.;

– повітряному транспорті:

Рінвест = 2,34 + (11,7 – 2,34) ´ 1,6 = 2,34 + 14,98 = 17,31 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в З/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,064 = 21,44 + 48,16 = 69,475 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в А/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в П/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн.грн.

Розрахуємо прибуток від роботи:

– залізничного транспорту від інвестування капіталу:

П = 53,76 – 26 = 27,76 млн.грн.;

після інвестування:

Пінвест = 59,9 – 27,78 = 32,12 млн.грн.;

– автомобільного транспорту від інвестування капіталу:

П = 62,4 – 29 = 33,4 млн.грн.;

після інвестування:

Пінвест = 66,14 – 30,22 = 35,92 млн.грн.;

– повітряного транспорту від інвестування капіталу:

П = 17,16 – 11,7 = 5,46 млн.грн.;

після інвестування:

Пінвест = 27,46 – 17,31 = 10,15 млн.грн.;

– ЛК до інвестування капіталу:

П = 200 – 66,7 = 133,3 млн.грн.;

після інвестування в З/Т:

П = 212,8 – 69,6 = 143,2 млн.грн.;

після інвестування в А/Т:

П = 204,8 – 67,8 = 137 млн.грн.;

після інвестування в П/Т:

П = 204,8 – 67,8 = 137 млн.грн.

Блок 5. Визначення рентабельності

Рентабельність – це відносна величина (комплексний інтегральний показник), яка відображена у відсотках (або коефіцієнтом) і характеризує ефективність використання у виробництві ресурсів матеріалізованої праці або витрат виробництва. Підприємство, яке здійснює господарську діяльність, зацікавлене не тільки у отриманні максимального прибутку, але і у ефективному використанні вкладених у виробництво засобів, вираховуваних розміром прибутку, отриманої на одну грошову одиницю виробничих фондів, капіталу, обігу реалізованої продукції, інвестицій, поточних витрат виробництва.

Розрахуємо рентабельність активів, яка є показником, що відображає здатність підприємства використовувати оборотний і необоротний капітали, який свідчить про те, скільки грошових одиниць потрібно для отримання однієї одиниці прибутку. Він використовується для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства і порівнюється в практиці з його середньогалузевим значенням:

,

де r – рентабельність активів.

Рентабельність активів:

– залізничного транспорту від інвестування капіталу:

r = 27,76 / 620 + 100 = 0,0386;

після інвестування:

r = 32,12 / 728 + 120 = 0,0379;

– автомобільного транспорту від інвестування капіталу:

r = 33,4 / 900 + 140 = 0,0321;

після інвестування:

r = 35,2 / 1008 + 160 = 0,0301;

– повітряного транспорту від інвестування капіталу:

r = 5,46 / 3300 + 600 = 0,0014;

після інвестування:

r = 10,15 / 4028 = 0,0025;

– всього ЛК від інвестування капіталу:

r = 133,3 / 4820 + 840 = 0,0236;

після інвестування в З/Т:

r = 143,2 / 5788 = 0,0247;

після інвестування в А/Т:

r = 137 / 5788 = 0,0237;

після інвестування в П/Т:

r = 137 / 5788 = 0,0237.

Блок 6. Розрахунок чисельності працівників в запланованому періоді

В даному випадку ми розрахуємо чисельність працівників логістичного комплексу після інвестування капіталу в даний комплекс:

,

де Др% – частка працівників, які залежать від об’єму робіт, %;

Кзбільш – коефіцієнт збільшення W вантажообігу

Тепер розрахуємо чисельність працівників логістичної компанії в запланованому періоді на:

– залізничному транспорті:

Ч = 1500 ´ 0,6 ´ 1,1143 + 1500 ´ 0,4 = 1002,9 + 600 = 1603 чол.;

– автомобільному транспорті:

Ч = 900 ´ 0,7 ´ 1,06 + 900 ´ 0,3 = 667,8 + 270 = 938 чол.;

– повітряному транспорті:

Ч = 600 ´ 0,8 ´ 1,6 + 600 ´ 0,2 = 768 + 120 = 888 чол.;

– всьому ЛК після інвестування капіталу в З/Т:

Ч = 3000 ´ 0,75 ´ 1,064 + 3000 ´ 0,25 = 2394 + 750 = 3144 чол.;

– всьому ЛК після інвестування капіталу в А/Т:

Ч = 3000 ´ 0,75 ´ 1,024 + 3000 ´ 0,25 = 2304 + 750 = 3054 чол.;

– всьому ЛК після інвестування капіталу в П/Т:

Ч = 3000 ´ 0,75 ´ 1,024 + 3000 ´ 0,25 = 2304 + 750 = 3054 чол.

Блок 7. Зміна рівня продуктивності праці

Для того, щоб визначити продуктивність праці слід визначити в першу чергу, що таке продуктивність взагалі. Продуктивність – це показник середнього об’єму товару або реальної продукції на одиницю витрачених ресурсів. Наприклад, середній об’єм праці або виробіток одного працюючого за годину.

В свою чергу, продуктивність праці – це загальний об’єм продукції, поділений на кількість витраченого на його виробництво трудових ресурсів.

Продуктивність праці може виражатись:

у вартісному виразі:

А = Доход / чисельність працюючих (грн./чол.);

у натуральному виразі:

А = Вантажообіг / чисельність працюючих (т.км/чол.).

Продуктивність праці у вартісному виразі на:

– залізничному транспорті від інвестування капіталу:

А = 53,76 / 1500 = 0,036 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 59,9 / 1603 = 0,037 млн.грн./чол.;

– автомобільному транспорті від інвестування капіталу:

А = 62,4 / 900 = 0,069 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 66,14 / 938 = 0,07 млн.грн./чол.;

– повітряному транспорті від інвестування капіталу:

А = 17,16 / 600 = 0,0286 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в ЛК:

А = 27,46 / 888 = 0,03 млн.грн./чол.;

– по ЛК до інвестування капіталу:

А = 200 / 3000 = 0,0667 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в З/Т:

А = 212,8 / 3144 = 0,0677 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в А/Т:

А = 204,8 / 3054 = 0,0671 млн.грн./чол.;

після інвестування капіталу в П/Т:

А = 204,8 / 3054 = 0,0671 млн.грн./чол.

Продуктивність праці у натуральному виразі на:

– залізничному транспорті від інвестування капіталу:

А = 672 / 1500 = 0,45 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 748,8 / 1603 = 0,47 млн.т.км/чол.;

– автомобільному транспорті від інвестування капіталу:

А = 520 / 900 = 0,58 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 551,2 / 938 = 0,59 млн.т.км/чол.;

– повітряному транспорту від інвестування капіталу:

А = 78 / 600 = 0,13 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу:

Аінвест = 124,8 / 888 = 0,14 млн.т.км/чол.;

– ЛК до інвестування капіталу:

А = 1250 / 3000 = 0,417 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу в З/Т:

Аінвест = 1330 / 3144 = 0,423 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу в А/Т:

Аінвест = 1280 / 3054 = 0,419 млн.т.км/чол.;

після інвестування капіталу в П/Т:

Аінвест = 1280 / 3054 = 0,419 млн.т.км/чол.

Блок 8. Розрахунок собівартості перевезень

Собівартість перевезень – це ті витрати, які витрачає ЛК на кожну тону за кілометр:

Собівартість перевезень в базовому періоді на:

– залізничному транспорті:

Sбазова = 26 / 672 = 0,0387 грн./т.км;

– автомобільному транспорті:

Sбазова = 29 / 520 = 0,0558 грн./т.км;

– повітряному транспорті:

Sбазова = 11,7 / 780 = 0,15 грн./т.км;

– ЛК:

Sбазова = 66,7 / 1250 = 0,053 грн./т.км.

Для того, щоб знайти собівартість перевезень в запланованому періоді, потрібні витрати в запланованому періоді, а ми їх вже розрахували раніше і для наглядності ще раз відобразимо.

Витрати плановані на:

– залізничному транспорті:

Рінвест = 10,4 + (26 – 10,4) ´ 1,1143 = 10,4 + 17,38 = 27,78 млн.грн.;

– автомобільному транспорті:

Рінвест = 8,7 + (29 – 8,7) ´ 1,06 = 8,7 + 21,52 = 30,22 млн.грн.;

– повітряному транспорті:

Рінвест = 2,34 + (11,7 – 2,34) ´ 1,6 = 2,34 + 14,98 = 17,31 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в З/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,064 = 21,44 + 48,16 = 69,475 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в А/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн.грн.;

– ЛК після інвестицій в П/Т:

Рінвест = 23,345 + (66,7 – 23,345) ´ 1,024 = 21,44 + 46,35 = 67,74 млн.грн.

Тепер розрахуємо собівартість перевезень в інвестиційному і плановому періоді на:

– залізничному транспорті:

Sінвест = 27,78 / 748,8 = 0,0371 млн.грн./т.км;

– автомобільному транспорті:

Sінвест = 30,22 / 551,2 = 0,0548 млн.грн./т.км;

– повітряному транспорті:

Sінвест = 17,31 / 124,8 = 0,1388 млн.грн./т.км;

– ЛК після інвестування капіталу в З/Т:

Sінвест = 69,475 / 1330 = 0,0522 млн.грн./т.км;

– ЛК після інвестування капіталу в А/Т:

Sінвест = 67,74 / 1280 = 0,0529 млн.грн./т.км;

– ЛК після інвестування капіталу в П/Т:

Sінвест = 67,74 / 1280 = 0,0529 млн.грн./т.км.

Блок 9. Оцінка економічної ефективності

Економічна ефективність може визначатись на рівні підприємства, галузі, народного господарства, яка враховує витрати та результати із здійсненням інвестицій в проект, показники якої виходять за межі прямих фінансових інтересів його учасників і допускають їх до грошової оцінки. Показники економічної ефективності на рівні підприємства дозволяють враховувати виробничі результати – виручку від реалізації продукції (робіт) за винятком тієї частини, яка витрачена на власні потреби, прибуток (дохід) або зниження поточних витрат виробництва (собівартості); і соціальні, які відносяться до працівників підприємств і членів їх сімей. В них враховуються тільки інвестиції і поточні витрати підприємства, не допускаючи їх повторного рахунку.

Оцінка економічної ефективності додаткових фінансових інвестицій в розвиток логістичної системи може здійснюватись за допомогою системи показників і різних критеріїв, які мають одну важливу особливість – використані при їх визначенні витрати і прибутки розподілені в часі, а тому потрібно приводити їх до одного (базового) моменту. І причина в цьому – неоднакова цінність грошових засобів в часі, тобто грошова одиниця, вкладена в інвестиції, не тотожна грошовій одиниці через рік – два і т.ін. Тому на практиці інвестиційного проектування (і у інших випадках) використовують метод урівняння поточних витрат і доходів по проекту із змінами, викликаними вказаними причинами.

В нашому випадку економічна оцінка ефективності додаткових фінансових інвестицій в розвиток транспортного комплексу по методу наведених витрат розраховується

Эпр = Рпланові + Sвсіх кап.вкладень + Sінвестицій ´ Еn ® min,

де Эпр – наведені витрати;

Еn – коефіцієнт ефективності.

Слід також відмітити, що ефективність інвестиційного проекту полягає в найменших наведених витратах, розрахованих по вище написаній формулі.

де Тн – час або період вкладення інвестицій (оберемо його, наприклад, рівним п’яти рокам).

Звідси коефіцієнт ефективності буде дорівнювати

Визначимо ефективність ЛК від інвестицій на:

– залізничному транспорті:

Эпр = 27,78 + 848 ´ 0,2 = 197,38 млн.грн.;

– автомобільному транспорті:

Эпр = 30,22 + 1168 ´ 0,2 = 263,82 млн.грн.;

– повітряному транспорті:

Эпр = 17,31 + 4028 ´ 0,2 = 822,92 млн.грн.

Всі зміни основних показників роботи різних видів транспорту в залежності від капітальних вкладень по кожному виду транспорту і по всьому ЛК ми розрахували, тепер всі їх для наочності внесемо в таблицю 2.

Таблиця 2


Сейчас читают про: