double arrow

Практичне заняття 17.5.


На рис. 17.3. наведено ієрархію комунікацій між членами колективу всередині організації. Беручи за основу послі­довність формування ефективності комунікацій, занесіть ці тверджен­ня у незаповнені прямокутники. Використайте відповідні характеристики, що визначають ефективність цих комунікацій.

Рис. 17.3. Ефективність комунікацій всередині організації

Ефективність комунікацій на кожному рівні управління організацією залежить від

— задоволення особистих потреб і виконання очікувань, пов'язаних з належністю до групи;

— належності до групи;

— сили групової згуртованості;

— внутрігрупових комунікацій;

— ставлення керівництва до думок, які не узгоджуються з його поглядами;

— групової дисципліни і групової моралі;

— внутрігрупових емоцій


СРС

Питання для закріплення та повторення вивченого

1. Якими параметрами характеризують ступінь згуртованості тру­дового колективу на різних стадіях його розвитку?

2. Використання яких методів дає змогу виявити осіб, чиї норми поведінки, погляди та інтереси сприймаються в колективі як еталони, з якими найбільше прагнуть взаємодіяти співробітники?

3. У чому полягають основні функціональні обов'язки менеджера як учасника міжособистісних відносин у колективі?

4. Які чинники обумовлюють соціально-психологічний клімат у трудовому колективі?

5. Проаналізуйте види і методи соціального прогнозування.

6. Які розділи повинен містити план соціального розвитку трудо­вого колективу?

Література з теми [10,17]


Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»


Сейчас читают про: