double arrow

Для студентів спеціальності «Діловодство»


1. Сутність і значення менеджменту. Визначення менеджменту. Рівні управління.

2. Розвиток менеджменту: школи управління і підходи до управління.

3. Принципи менеджменту і вимоги до менеджерів

4. Поняття „організація. . Класифікація організацій.

5. Організація як відкрита система

6. Колективи (групи) працівників в організації

7. Фактори впливу на організацію

8. Процес менеджменту

9. Функції менеджменту та їх класифікація та взаємозв’язок

10. Планування як загальна функція менеджменту

11. Організування як загальна функція менеджменту

12. Побудова організації.

13. Види організаційних структур та їх характеристика

14. Мотивування як загальна функція менеджменту

15. Мотиваційні теорії та їх характеристика

16. Сутність системи матеріального стимулювання

17. Контроль як загальна функція менеджменту

18. Регулювання як загальна функція менеджменту

19. Методи менеджменту: сутність та класифікація.

20. Організаційно-розпорядчі методи.

21. Економічні методи.

22. Соціально-психологічні методи.

23. Поняття управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень.

24. Етапи процесу прийняття раціональних рішень.

25. Способи прийняття рішень і фактори, що впливають на цей процес.

26. Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення

27. Комунікаційний процес

28. Бар’єри та перешкоди у комунікаційному процесі

29. Сутність керівництва і лідерства.

30. Влада, її форми

31. Підходи до керівництва.

32. Стилі керівництва

33. Сутність і наслідки конфліктів. Типи конфліктів.

34. Причини і засоби вирішення конфліктів

35. Сутність і управління стресами.

36. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту

37. Персонал як суб’єкт та об’єкт управління

38. Класифікація персоналу організації

39. Організаційна та функціональна структура персоналу

40. Професійно-кваліфікаційна, рольова та соціальна структура персоналу

41. Показники чисельності персоналу організації

42. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня персоналу

43. Колектив як соціальна група

44. Культура організації в управлінні персоналом

45. Згуртованість трудового колективу

46. Соціально-психологічний клімат

47. Соціальний розвиток колективу організації

48. Роль та місце менеджера служби персоналу організації

49. Організаційні засади управління персоналом організації

50. Групи в організації та управління ними.

51. Класифікація управлінського персоналу

52. Умови праці працівників апарату управління.

53. Вимоги до організації робочих місць в апараті управління.

54. Порівняльна характеристика організації робочого середовища апарату управління (кабінетна або зальна системи).

55. Планування та оснащення робочого місця.

56. Санітарно-гігієнічні та психофізіологічні вимоги до умов праці.

57. Відповідальність в менеджменті.

58. Аргументи щодо соціальної відповідальності в менеджменті.

59. Етика в підприємництві. Етичний кодекс.

60. Групи в організації та управління ними.


Орієнтовні теми курсових робіт з дисципліни "Основи менеджменту"

для спеціальності 5.020107 "Діловодство"

1. Еволюція управлінської думки та її вплив на сучасний менеджмент в організації.

2. Основні категорії менеджменту та їх взаємозв’язок.

3. Організація та її взаємозв’язок із середовищем.

4. Функції менеджменту: їх класифікація та взаємозв’язок.

5. Планування як загальна функція менеджменту.

6. Організування як загальна функція менеджменту.

7. Теоретичні засади побудови організації.

8. Види організаційних структур та їх характеристика.

9. Мотивування як загальна функція менеджменту.

10. Теоретичні засади визначення змісту потреб як складова мотивації працівників.

11. Теоретичні засади процесу задоволення потреб та винагородження як складова мотивації працівників.

12. Контроль як загальна функція менеджменту.

13. Регулювання як загальна функція менеджменту.

14. Методи менеджменту: сутність, класифікація, сфера застосування.

15. Управлінські рішення та їх роль в процесі управління організацією.

16. Сутність інформації та її роль у комунікаційному процесі.

17. Вплив факторів середовища на вибір стилю керівництва.

18. Особливості конфліктної взаємодії на підприємстві.

19. Вплив духовної культури працівників на спілкування в організації.

20. Моральність та етичні норми у підприємництві.

21. Бесіди та переговори як форма ділового спілкування.

22. Корпоративна культура як елемент управління організацією.

23. Лідерство як елемент управлінської культури керівника.

24. Відповідальність та етика у менеджменті.

25. Сутність та характеристика технології менеджменту.

26. Культура ділового спілкування менеджера.

27. Категорії менеджменту «керівництво» та «лідерство»: характеристика, взаємозв’язок та роль у формування ефективного управління.

28. Технологія менеджменту як інструмент управлінського впливу в організації.

29. Моделювання у процесі прийняття управлінських рішень.

30. Формальні та неформальні групи в організації.Сейчас читают про: