double arrow

Альвеола- капиллярлы мембранада95 Сурфактанттың негізін құрайды

бимолекулалық липид қабаты

96 Қалыпты тыныс алу кезінде дем тартудың 70-80%-ға тереңдеуі қамтамасыз етіледі

диафрагманың жиырылуымен

97 Тыныс алу тереңдігі дегеніміз

дем тартқанда өкпелерге келетін ауа көлемі

98 Ауа ағынының көлемдік жылдамдығы тармақталған түтіктердің барлық қосынды көлденең қималарында

Бірдей болады

99 Альвеола қабырғаларының беттік керілуін төмендетеді

Сурфактант

100 Өкпеде газдың алмасуы жүзеге асады

әр газдың концентрациялық градиентімен

101 Тотығу барысында түзіледі

көмір қышқыл газы

102 Өкпелердің диффузиялық қабілеті дегеніміз

өкпелердің барлық «тыныс алатын» беттеріндегі альвеола- капиллярлы мембраналар арқылы бір минутта тасымалданатын берілген газдың көлемі

103 Физиологиялық шарттарда жануарлар мен адамның ауа жолдарымен ауаның жаппай ағыны үшін орындалады

ағынның үзіліссіздік шарты

104 Сурфактант

альвеола қабырғаларының беттік керілуін төмендетеді
105 Газ массасының тасымалы бағынады

Фик теңдеуіне

106 Ауаның ауа жолдарымен тұтас ағыны үшін ағынның үзіліссіздік шарты

ағынның кезкелген қимасы арқылы бірлік уақытта сығылмайтын орын ауыстырушы ортаның бірдей көлемдері тасымалданады

107 Ауа ағынының сызықтық жылдамдығы тармақталған тыныс алу түтігінің

әр жерінде әртүрлі болады

108 Жеделдетілген дем шығаруға аса көп үлес қосады

ішкі қабырғааралық бұлшықеттер мен қарын бұлшықеттері

109 Тыныс алу жолдарының ондағы ауа ағынының тербелістеріне кедергісі аталады

өкпе резистанты деп

110 Сыртқы тыныс алу функциясын өлшеу үшін қолданылады

Спирометр

111 Көмір қышқыл газы түзіледі

тотығу үрдісі кезінде

112 Тыныс алу тұрады

үш кезеңнен

113 Сыртқы тыныс алу кезеңі

өкпелердің вентиляциясыжәне ондағы газдардың диффузиясы

114 Ішкі тыныс алу кезеңі

тіндердегі газдардың диффузиясы және жасушаның тыныс алуы

115 Өкпелердің вентиляциясы (ауа алмастыруы)мен ондағы газдардың диффузиясы

сыртқы тыныс алу кезеңі

116 Тіндердегі газдардың диффузиясы және жасушаның тыныс алуы

ішкі тыныс алу кезеңі

117 Оттегі мен көмірқышқыл газының қанмен тасымалы тыныс алу кезеңінің

екінші кезеңі

118 Тіндердегі газдардың диффузиясы және жасушаның тыныс алуы тыныс алу кезеңініңүшінші кезеңі

119 Өкпелердің вентиляциясы (ауа алмастыруы)мен ондағы газдардың диффузиясы тыныс алу кезеңінің

бірінші кезеңі

120 Өкпелер көлемінің артуы кезінде олардың ішіндегі

1 ауа сыртқа шығады

2 қысым артады

3 ауа көлемі өзгермейді

4 қысым өзгермейді

5 қысым төмендейді

121Коллаген талшықтарыөкпе тінінің қамтамасыз етеді

Беріктілігін

Биологиялық сұйықтардың реологиялық қасиеттері

122 Тұтқырлық дегеніміз

сұйық молекулаларының өзара тартылыс күшімен анықталатын үйкеліс күші

123 Сұйықтың тұтқырлығы дегеніміз

11 сұйықтың ағын сызықтарымен шектелген бөлігі

2 сұйықтың бір қабатының екінші қабатымен салыстырғанда қозғалыс әсерінен пайда болатын кедергі

3 сұйықтың қимасы әртүрлі құбырлармен қозғалысы

4 қабаттары бір- бірінің бетімен сырғанаған тәрізді болып қозғалатын сұйықтың ағысы

5 түтіктегі сұйықтың ағу түрі

124 Әртүрлі жылдамдықпен қозғалатын сұйық қабаттары арасындағы ішкі үйкеліс күші байланысты

сұйықтың табиғатына, массасына, қысымына, көлеміне, құбыр диаметріне, сұйықтың тығыздығына

125 Сұйық ньютондық емес деп аталады, егер тұтқырлығы байланысты болса

сұйықтың табиғатына, қысымына және жылдамдық градиентіне

126 Сұйықтың салыстырмалы тұтқырлығы білдіреді

1 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан неше есе артық екендігін

2 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға кем екендігін

3 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға артық екендігін

4 сұйықтың абсолют тұтқырлығы қанның тұтқырлығынан неше есе кем екендігін

5 сұйықтың абсолют тұтқырлығының сандық мәнін

127 Сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау үшін қолданылады

Вискозиметр

128 Құбыр арқылы ағатын тұтқырлы сұйықтың жылдамдығы

1 ортаңғы қабатта ең үлкен болады

2 құбыр қабырғасына жақын жатқан қабаттарда ең жоғары болады

3 құбыр қабырғасына жақын жатқан қабаттармен шекаралас қабаттарда ең жоғары болады

4 барлық қабаттарда бірдей

5 құбыр қабырғасына қаншалықты жақын жатса, соншалықты үлкен болады

129 Бернулли теңдеуі білдіредіаққан сұйықтың әртүрлі нүктелерінде статикалық, динамикалық және гидростатикалық қысымдардың қосындысы бірдей

130 Қимасы әртүрлі құбыр арқылы ағатын сұйықтың динамикалық қысымы

1 тұрақты шама болады

2 сұйық жылдамдығы артқан сайын, артады

3 аз жылдамдықта, қысым артады

4 қозғалыс жылдамдығы өте аз болғанда, қысым үлкен шамаға жетеді

5 статикалық қысымға тең

131 Құбырдың көлденең қимасы артқан сайын, динамикалық қысым

1 өзгермейді

2 кемиді

3 артады

4 жылдамдыққа кері пропорционал артады

5 нөлге тең болады

132 Сұйықтың жылдамдығы кеміген сайын, динамикалық қысым

1 артады

2 өзгермейді

3 жылдамдыққа кері пропорционал артады

4 кемиді

5 нөлге тең болады

133 Сұйықтың жылдамдығы артқанда, сұйықтың динамикалық қысымы

1 артады

2 кемиді

3 өзгермейді

4 жылдамдыққа кері пропорционал кемиді

5 нөлге тең болады

134 Құбырдың көлденең қима ауданы кіші жерінде, сұйықтың динамикалық қысымы

1 төмен болады

2 өзгермейді

3 жоғары болады

4 жылдамдыққа кері пропорционал кемиді

5 нөлге тең болады

135 Қимасы әртүрлі құбыр арқылы ағатын сұйықтың статикалық қысымы

1 тұрақты шама болады

2 сұйық жылдамдығы үлкен болғанда, артады

3 сұйық жылдамдығы аз болғанда, кемиді

4 ағыс жылдамдығы аз жерінде, артады

5 динамикалық қысымға тең

136 Сұйықтың ағыс жылдамдығы кемігенде, статикалық қысым

1 кемиді

2 өзгермейді

3 артады

4 жылдамдыққа тура пропорционал артады

5 динамикалық қысымға тең

137 Құбырдың көлденең қимасының ауданы артса, сұйықтың статикалық қысымы

1 азаяды

2 өзгермейді

3 нөлге тең болады

4 динамикалық қысымға тең

5 артады

138 Сұйық жылдамдығы артқан сайын, статикалық қысым

1 артады

2 кемиді

3 өзгермейді

4 нөлге тең болады

5 динамикалық қысымға тең

139 Құбырдың көлденең қимасының ауданын кішірейтсе, сұйықтың статикалық қысымы

1 кемиді

2 өзгермейді

3 артады

4 нөлге тең болады

5 динамикалық қысымға тең

140 Сұйықтың ағысы турбулентті болады, егер

1 Рейнольдс санының мәні оның шекті мәнінен кіші болса

2 Рейнольдс санының мәні оның шекті мәнінен үлкен болса

3 сұйықтың тұтқырлығы судың тұтқырлығынан үлкен болса

4 сұйықтың тұтқырлығы судың тұтқырлығынан кіші болса

5 сұйықтың тұтқырлығы мен судың тұтқырлығы тең болса

141 Рейнольдс саны бойынша анықталады

1сұйық ағының ламинарлығы не турбуленттілігі

142 Бернулли ережесі

горизонталь құбыр арқылы ағатын тұтқырлы емес сұйықтың статикалық қысымы сұйықтың жылдамдығы кіші жерінде артады және керісінше

143 Реология дегеніміз

заттың деформациясы мен аққыштығы туралы ғылым

144 Реоэнцефалография дегеніміз

ток күші мен кернеудің біршама аз мәнінде жоғары жиілікті токқа кедергісін өлшеу арқылы ми тамырларының тонусы мен созылғыштығын зерттеу әдісі

145 Реография дегеніміз

жүректің қызметі барысында ұлпалардың толық кедергісінің өзгерісін тіркеуге негізделген диагностикалық әдіс

146 Электромагниттік расходометрия дегеніміз

магнит өрісінде қозғалатын зарядтардың ауытқуына негізделген қанағысының жылдамдығын өлшеу әдісі

147 Ультрадыбыстық расходометрия дегеніміз

қан ағысының жылдамдығын ультрадыбыс арқылы анықтау әдісі

148 Қанның ламинарлы ағысының жүрекке аз жүктеме түсіруінің себебі

1 жүректің жұмысы қанағысының көлемдік жылдамдығына тура пропорционал

2 тамырларда құйындардың пайда болуынан

3 жүректің жұмысы мен қанағысының көлемдік жылдамдығы квадраттық байланысты

4 қанның әртүрлі қабаттарының қозғалыс жылдамдығын

түрлі қабаттарының қозғалыс жылдамдығы жоғары болады

5 тұтқырлы сұйықтың құбырдың осьтік қабатында жылдамдығы өте жоғары болады

149 Қалыпты жағдайда қанның салыстырмалы тұтқырлығы

4,2- 6

150 Анемия кезіндегі қанның салыстырмалы тұтқырлығы

2-3

151 Полицетемия кезіндегі қанның салыстырмалы тұтқырлығы

15- 20

152 Тұтқырлық коэффициенті сұйықтың тек табиғаты мен температурасына ғана байланысты болатын сұйықтар аталады

ньютондық

153 Тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына, температурасына, қысымына, жылдамдық градиентіне тәуелді болатын сұйықтар аталады

ньютондық емес

154 Сұйық ньютондық деп аталады, егер

оның тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына, температурасына ғана байланысты болса

155 Сұйық ньютондық емес деп аталады, егер

оның тұтқырлық коэффициенті сұйықтың табиғатына, температурасына, қысымына, жылдамдық градиентіне байланысты болса

156 Қанның тұтқырлығының температураның өзгерісіне байланыстылығы

1 температура кемігенде, тұтқырлығы төмендейді

2 температура кемігенде, тұтқырлығы артады

3 өзгермейді

4 температура артқанда, тұтқырлығы артады

5 нөлге тең болады

157 Қан мынадай сұйыққа жатады

ньютондық емес

158 Эритроцит мембранасының қатаңдығы артқан кезде, қанның тұтқырлығы

1 артады

2 кемиді

3 нөлге тең болады

4 өзгермейді

5 шекті мәніне дейін төмендеп, артынан артады

 

 

159 Сұйықтың ағыны ламинарлық болады

қабырғасы тегіс, көлденең қимасының ауданы өзгермейтін не құбырдың майысуы болмайтын құбырларда

160 Сұйықтың ағыны турбуленттік болады

сұйықтың жылдамдығы артып, сол жерлерде құйындар пайда болып, сұйық бөлшектері өзара араласқанда

161 Идеал сұйық дегеніміз

мүлде сығылмайтын, мүлде тұтқыр емес сұйық

162 Сұйық қабаты бетінің ауданы неғұрлым үлкен болса, ішкі үйкеліс күшінің шамасы

1 соғұрлым аз болады

2 өзгермейді

3 соғұрлым зор болады

4 аз болады

5 нөлге жуық болады

163 Жылдамдық градиенті сипаттайды

сұйықтың қабаттары арасындағы жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын

164 Сұйықтың температурасы артқанда, тұтқырлығы

Кемиді

165 Сұйықтардың ағысының түрлері

турбуленттік және ламинарлық

166 Сұйықтардың түрлері

ньютондық және ньютондық емес

167 Қабаттары бір- бірінің бетімен сырғанаған тәрізді болып қозғалатын сұйықтың ағысы аталады

ламинарлық

168 Турбуленттік ағыс дегеніміз

жылдамдығы артып, құйындар пайда болуы кезіндегі сұйықтың ағысы

169 Сұйықтың ағу шарты сипаттталады

Рейнольдс санымен

170 Рейнольдс саны бойынша анықталады

сұйық ағысының ламинарлығы не турбуленттілігі

171 Құбырмен аққан сұйықтың жылдамдығы артып, құйындар пайда болуы кезіндегі сұйықтың ағысы аталады

Турбуленттік

172 Сұйықтың бір қабатының екінші қабатымен салыстырғанда қозғалысы әсерінен пайда болатын кедергі (үйкеліс) аталады

тұтқырлық деп

173 Қанның тұтқырлығын анықтауға болады

Стокс әдісімен

174 Сұйықтың ішкі үйкеліс күштері жанасатын сұйық қабаттарының бетіне бағытталады

1 перпендикуляр

2 жанама бойымен

3 жанама және төмен

4 барлық жаққа

5 төмен

175 Сұйықтың салыстырмалы тұтқырлығы білдіреді

1 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға кем екендігін

2 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан неше есе артық екендігін

3 сұйықтың абсолют тұтқырлығы эталонды сұйықтың тұтқырлығынан қаншаға артық екендігін

4 сұйықтың абсолют тұтқырлығы қанның тұтқырлығынан неше есе кем екендігін

5 сұйықтың абсолют тұтқырлығының сандық мәнін

176 Тұтқырлық дегеніміз

сұйық молекулаларының өзара тартылыс күшімен анықталатын үйкеліс күші

177 Құбыр арқылы ағатын тұтқырлы сұйықтың жылдамдығы

1 барлық қабаттарда бірдей

2 құбыр қабырғасына жақын жатқан қабаттарда ең жоғары болады

3 құбыр қабырғасына жақын жатқан қабаттармен шекаралас қабаттарда ең жоғары болады

4 ортаңғы қабатта ең үлкен болады

5 құбыр қабырғасына қаншалықты жақын жатса, соншалықты үлкен болады

178 Қанның турбулентті ағыны тудыратын жүрек шулары пайда болады

жүрек қақпашаларының зақымдануы кезінде

179 Горизонталь құбыр арқылы ағатын реал сұйықтың бөлшектерінің потенциалдық энергиясы жұмсалады

ішкі үйкелісті жою үшін қажетті жұмысқа

180 Ағза тіндерінің импедансы (толық кедергісі) тұрады

омдық және сыйымдылық кедергілерден

181 Тұтқырлық коэффициентінің өлшем бірлігі

Па*с

182 Тұтқырлық сұйықтың (газдың)

күйіне, табиғатына, температурасына және молекулалық қасиеттеріне байланысты

 

183 Тұтқырлы сұйық ретінде қанның биофизикалық ерекшеліктерін оқып- зерттеу аталады

Гемореология

Гемодинамика.

184 Гемодинамика дегеніміз

қантамырлар жүйесімен қанның ағысын зерттейтін биомеханиканың бөлімі

185 Гемодинамиканың мақсаты

негізгі гемодинамикалық көрсеткіштер арасындағы байланысты, олардың қанның және қантамырларының физикалық параметрлеріне тәуелділігін тағайындау

186 Негізгі гемодинамикалық көрсеткіштерге жатады

қанның қысымы мен жылдамдығы

187 Қанның қысымы дегеніміз

қан тамырының бірлік ауданына қанның тарапынан әсер ететін күш

188 Гемодинамикадағы қанның жылдамдығының түрлері

көлемдік және сызықтық

189 Қанның көлемдік жылдамдығы дегеніміз

берілген тамырдың қимасы арқылы бірлік уақытта ағатын қанның көлемі

190 Қанның сызықтық жылдамдығы дегеніміз

қанның бөлшектерінің бірлік уақыттағы жүрген жолы

191 Қан тамырының берілген көлденең қимасы арқылы бірлік уақытта ағатын қанның көлемі аталады

қан ағысының көлемдік жылдамдығы

192 Гемодинамика үшін ағынның үзіліссіздік шартының тұжырымдамасы

1 қантамырлар жүйесінің кезкелген қимасында қанағысының көлемдік жылдамдығы бірдей

2 тамыр бойымен ағатын қанның жылдамдығы құбырдың осьтік қабатында төмен болады

қанның қан тамырларының бойымен қозғалғандағы сызықтық жылдамдығы тамырдың көлденең қимасының ауданына тура пропорционал

4 тамыр бойымен ағатын қанның жылдамдығы тамыр қабырғасына жақын жерде жоғары болады

5 қан тамырлар жүйесінің кезкелген көлденең қимасында қанағысының көлемдік жылдамдығы әртүрлі

193 Жүрек- қантамырлар жүйесінің физикалық үлгісін қарастыруға болады

сұйықпен толтырылған, көп тармақты, тұйықталған және созылмалы түтікшелер жүйесі түрінде

194 Жүрек- қан тамырлар жүйесінің физикалық үлгісінің бірінші ерекшелігі

түтікшелердің біртіндеп көп тармақталуы, әсіресе ортаңғы бөлігі

195 Жүрек- қан тамырлар жүйесінің физикалық үлгісінің екінші бір ерекшелігі

түтікше қабырғаларының созылғыштығы, соның арқасында сұйық ағысының бірқалыпты болуы

196 Барлық қантамырлар жүйесімен қанның қозғалуы үшін қажетті бастапқы қысым пайда болады

жүректің жұмысымен

197 Қанның соққы көлемі дегеніміз

сол қарынша жиырылғанда аортаға ығыстырылған қанның көлемі

198 Қанның соққы көлемінің шамасы

Мл

199 Ығыстырылған қанның қосымша көлемінің салдарынан қанның аортадағы жоғары қысымы аталады

систолалық

200 Жүрек бұлшықетінің босаңсуы мезетіндегі қанның қысымы аталады

диастолалық

201 Пульсті қысым дегеніміз

систолалық және диастолалық қысымдардың айырмасы

202 Қан тамырлар жүйесінің түрлі бөліктерінде қысымның төмендеуі байланысты

тармақтардағы тамырлар санына, тамырлардың жалпы саңылауына

203 Сол жақ қарыншаның әр жиырылуы кезінде ығыстырылған қанның көлеміне берілген энергия тұрады

қанның жолындағы кедергіні жою үшін қажетті кинетикалық энергия мен қажетті қысымның потенциалдық энергиясынан

204 Қалыпты жағдайда қантамырлар жүйесіндегі қан ағысының сипаты

ламинарлық

205 Тамырлар бойымен қанның қозғалысы, әсіресе қантамырлар жүйесінің түрлі бөліктері арасында таралуы байланысты

жүректің жұмысы мен тамырлардың жалпы саңылауына

206 Жүрек шуының себебі

аорта қақпашаларының толық ашылмауы не толық жабылмауы

207 Қан тамырлар жүйесіндегі қанның ағысы турбуленттік ағысқа айналады

тамыр саңылауы кенет тарылғанда

208 Жүректің жасайтын жұмысы тұрады

1 оң қарыншаның жиырылуы кезіндегі жұмыстан

2 аорта қабырғаларының жиырылуы кезіндегі жұмыстан

3 аорта қабырғаларының созылуы кезіндегі жұмыстан

4 оң және сол қарыншалардың жұмысынан

5 жүректің бір минутта жасайтын жұмысынан

209 Жүректің жұмысы негізінен анықталады

сол қарыншаның жұмысымен

210 Сол қарыншаның әр жиырылуы кезінде жүрек бұлшықетінің жұмысы жұмсалады

ығыстырылған қанның көлеміне энергия беру үшін

211 Сол қарынша жиырылғанда ығыстырылған қанның көлеміне берілген энергия жұмсалады

осы қан көлемінің барлық қанайналым шеңберімен қозғалуы үшін

212 Оң жақ қарыншаның жасайтын жұмысы сол қарыншаның жасайтын жұмысының мына бөлігін құрайды

0,2

213 Қан ағысының көлемдік жылдамдығы байланысты

1 тамырдың бастапқы және соңғы бөліктеріндегі қысымдар айырмасына, қан ағысына кедергіге

2 қанның формалы элементтерінің жалпы мөлшеріне

3 тамырлардың жалпы еніне, қанның тұтқырлығына

4 тамырлар мен тарамдар санына

5 қан ағысының сипатына (ламинарлы, турбулентті)

214 Адамның қанағысының минуттық көлемін дәл анықтайтын әдісті ұсынды

Коротков

215 Қан қысымын анықтаудың қазіргі кездегі әдісі

Коротков

216 Артериялық қысымды анықтаудың Коротков әдісі негізделген

қысылған артерия арқылы қанның ағуы кезінде пайда болатын дыбыстарды тыңдауға

217 Сол қарыншаның әр жиырылуы кезінде аортаға ығыстырылатын қанның көлемі аталады

қанның соққы көлемі

218 Артериялық қысымды өлшеу кезінде пайда болатын шулар анықталады

қанның турбуленттік ағысымен

219 Үлкен қанайналым шеңберіндегі қанның пульсті қысымы шамамен тең

40 мм сын. бағ

220 Артериялық қысымды өлшейтін құрал мынадай негізі бөліктерден тұрады

манжетадан, ауа үрлегіштен, манометрден

221 Жүректің негізі физиологиялық қызметі

бүкіл қан тамырлар жүйесіне қанды айдау

222 Жүректің функциялық күйінің маңызды көрсеткіштерінің бірі

1 жүрек қарыншасынан бір минутта ығыстырылатын қанның көлемі

2 бір минутта жүректің жасайтын жұмысы

3 жүйедегі қанның жалпы мөлшері

4 қанның соққы көлемі

5 пульсті толқын

223 Қан ағысының минуттық көлемі дегеніміз

жүрек қарыншасынан минутына ығыстырылатын қанның көлемі

224 Адам тыныштық күйде болғанда қанның минуттық көлемінің шамасы

Л

225 Жүрек қарыншасынан минутына ығыстырылатын қанның көлемі аталады

қанның минуттық көлемі

226 Қан ағысының көлемдік жылдамдығын анықтау үшін қолданадыСейчас читают про: