double arrow

Актинге бір мезгілде бекітілмейді56 Электромеханикалық түйіндесу дегеніміз

сарколеммада әрекет потенциалының пайда болуынан басталып, бұлшықеттің қысқаруымен аяқталатын тізбекті үрдістер

57 Бұлшықеттің жиырылуы тұйықталу- ажыратылу цикліне қатысатын

көпіршелер санының артуына байланысты

58 Бұлшықеттің босаңсуы тұйықталу- ажыратылу цикліне қатысатын

1 актин жіпшелерінің санына байланысты емес

2 көпіршелер санының артуына байланысты

3 көпіршелер санының артуына байланысты емес

4 көпіршелер санының кемуіне байланысты

5 көпіршелер санының кемуіне байланысты емес

59 Серпімділік дегеніміз

күштердің әсерінен денелердің өлшемдері мен пішінін өзгерте алуы мен сыртқы әсер тоқтағаннан соң оларды қайтадан қалпына келтіре алу қасиеттері

60 Тұтқырлық дегеніміз

ортаның ішкі кедергісі

61 Тұтқырлы- серпімділік дегеніміз

қатты денелер материалының серпімділік пен тұтқырлықты үйлестіру қасиеті

62 Деформация дегеніміз

ұзындықтың салыстырмалы өзгерісі
63 Механикалық кернеу дегеніміз

материалдың деформациясы кезінде пайда болатын ішкі үйкеліс күшінің өлшемі

64 Денелердің серпімділігі анықталады

дененің молекулалары мен атомдарының өзара әсерлесу күштерімен

65 Серпімді денеге сыртқы әсер тоқтағанда

дене өз еркімен бастапқы қалпына келеді

66 Серпімді деформация пайда болып, жоғалып кетеді

жүктемемен бір мезгілде

67 Ұзындықтың салыстырмалы өзгерісі аталады

Деформация

68 Эластин дегеніміз

омыртқалылардың серпімді ақуызы, негізінен артерия қабырғаларында болады

69 Коллаген дегеніміз

талшықты ақуыз

70 Бұлшықет бір мезгілде мына қасиеттерге ие болады

серпімділік пен тұтқырлық

71 Бұлшықеттің қысқаруын тудырады

саркомердің центріне қарай миозиннің жуан жіпшесіне салыстырмалы актиннің жылжуы

72 Миофибриллалардың босаңсыған күйінде тропомиозин молекулалары

көлденең көпіршелердің актин тізбегіне жабысуын бөгейді

73 Мына иондар көпіршелерді белсендіріп, олардың актинге жабысатын бөліктерін ашады

Са иондары

74 Миозин көпіршелерінің актин жіпшелеріне жабысуы сүйемелденеді

АҮФ молекулаларының ыдырауымен, көпіршелер пішінінің өзгеруімен

75 Миозин көпіршесінің белсенділігі аяқталғаннан кейін, ол ажыратылып, саркомер

бастапқы күйге қайтып оралады

76 Бұлшықеттің жиырылуы кезінде көпіршенің әрбір тұйықталу- ажыратылу циклі сүйемелденедіАҮФ-ң бір молекуласының ыдырауымен

77 Актин - миозинді комплекс мынаның механохимиялық түрлендіргіші болып табылады

АҮФ энергиясының

78 Бұлшықеттің жиырылуы кезінде актин мен миозин жіпшелерінің ұзындығы

өзгермейді

79 Жиырылған кезде саркомердің ұзындығы өзгереді

актин мен миозин жіпшелерінің бір-біріне салыстырмалы жылжуы нәтижесінде

80 Жиырылған кезде саркомердің ұзындығы

өзгермейді

81 Бұлшықеттің жиырылуы кезінде құрылымдық алмасуға ұшыраған тұйықталған көпіршелер күшті арттырып, артынан

Ажыратылады

82 Саркомердің жиырылып, күштемені арттыруы көп дәрежеде байланысты

1 оның бастапқы күйіне

2 химиялық құрамына

3 температурасына

4 дене массасына

5 сүйек ұлпасының тығыздығына

83 Бұлшықеттің изометрлі жиырылуы кезінде

бұлшықеттің ұзындығы өзгермейді, күші артады

84 Бұлшықеттің изотондық жиырылуы кезінде

бұлшықет тұрақты жүкті көтеріп, оның ұзындығы өзгереді

Сыртқы тыныс алу.

85 Оттегінің қатысуымен ағзада жүреді

тотығу үрдісі

86 Ағзада тотығу үрдісі жүреді

оттегінің қатысуымен

87 Тыныс алу кезеңдері

сыртқы, оттегі мен көмір қышқыл газының қанмен тасымалы және ішкі тыныс алу

88 Газдың парциал қысымы деп газ қоспасының құраушысының мынадай қысымын айтады

егер газдың осы құраушысы газ қоспасына берілген барлық көлемді алып тұрғанда, оның өзін қоршап тұрған қабықшаға түсіретін қысымын

89 Альвеола- капиллярлы мембранадағы оттегі мен көміркышқыл газының концентрациялық градиенттері кемімейді

альвеола- капиллярлы мембрананың қалындығы өзгермесе

90 Көмірқышқыл газының өтімділік қабілетінің жоғары болу себебі

осы газ молекуласы мембрана құраушыларының зарядталған тобымен өзара әсерлеспейді

91 Декомпрессия дегеніміз

адамды тереңдіктен көтерген кезде тереңдіктің кемуіне сәйкес, адам тыныс алатын газ қоспасының қысымының төмендеуі

92 Тармақталған тыныс алу түтігінің әртүрлі жерлерінде ауа ағынының сызықтық жылдамдығы

Бірдей емес

93 Тыныс алу үрдісіне жатпайтын кезеңді көрсетіңіз

оттегінің, көмірқышқыл газының, азоттың белсенді тасымалы

94 Альвеоладағы газ қоспасы мен өкпе капиллярларындағы қан арасында газ алмасу жүредіСейчас читают про: