double arrow

Зразок екзаменаційного білету для студентів денної і вечірньої форми навчання

2

Екзаменаційний білет № 1

 

111. Особливості економічної інтеграції країн Африки.

112. Місце України на світовому ринку товарів і послуг.

113. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.

114. Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи.

5. Дайте обґрунтовану відповідь на питання задачі.

6. Дайте відповідь на тестові питання.

 

ЗАДАЧА.

1. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

- сальдо торгівельного балансу у 2007 і 2008 роках;

- зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2007 та 2008 роках;

- темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2008 році;

- експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2008 році.

2. На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі Австрії.

Таблиця. Основні показники міжнародної торгівлі Австрії за 2007-2008 рр.

Роки
Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США 322,4
Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США. 45,7 55,2
Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США. 33,2
Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США. 136,7 162,9
Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США. 137,2 162,4

.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ.

Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст категорії «міжнародний кредит»?

А)це переміщення інвестиційного капіталу в межах світового господарства у пошуках найприбутковіших сфер вкладення;

Б)це надання капіталу в грошовій або товарній формі суб’єктами однієї країни у власність суб’єктам іншої країни на умовах безоплатності;
В)це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням позики у грошовій чи товарній формі кредитором однієї країни позичальнику іншої на умовах платності, поверненості, виплати відсотків.

Яка з наявних форм міжнародних розрахунків містить найбільший ризик для експортера?

А) банківський переказ; В) інкасо; Д) відкритий рахунок.
Б) 100%-й аванс; Г) акредитив;  

Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст понять “світова валютна система ”?

А) форма організації міжнародних валютних відносин, сукупність правил та механізмів, що закріплені міждержавними угодами, за допомогою яких здійснюється валютне регулювання і координація валютних політик різних країн;

Б)форма організації валютних відносин країни, за допомогою якої здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держав;В)специфічна організаційно-економічна форма відносин у валютній сфері між країнами-членами інтеграційного союзу з наявністю спільної валюти.

 

Платіжний баланс – це

A)балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження сукупності світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів;
Б)відображення економічних відносин окремих країн з рештою світу протягом певного періоду часу;
В)статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції двох країн.

5. Під терміном «міжнародна економічна інтеграція» розуміють:

A)відсутність будь яких форм дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік, а також стирання відмінностей між економічними суб'єктами різних країн;
Б)відсутність будь-яких обмежень на ввезення товарів та надання послуг;
В)посилення взаємодії суб’єктів господарського життя на основі поглиблення МПП.
2

Сейчас читают про: