double arrow

Вимоги до змісту курсової роботи. Титульний лист, завдання на курсову роботу та зміст


Титульний лист, завдання на курсову роботу та зміст

 

Курсова робота починається з титульного листа. На лицевій стороні титульного листа для студентів денної та заочної форм навчання (додаток А.1), міститься назва відомчого органу, вузу, факультету, кафедри, характер роботи (курсова), назва її теми. Нижче вказується група, курс, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівник теми (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові), місто і рік виконання роботи. На зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер роботи, результати перевірки та результати захисту.

Обрані студентами теми курсових робіт мають бути узгоджені з керівником, розглянуті й затверджені рішенням кафедри. Науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи (додаток А.2) і погоджує календарний графік його виконання. Завдання на виконання курсової роботи повинно міститись в курсовій роботі після титульної сторінки.

За титульним листом і завданням на виконання курсової роботи вказується зміст роботи (додаток А.3). У ньому перелічуються: вступ, параграфи основної частини (8 параграфів), висновки, список використаних джерел та додатки із вказівкою сторінок, на яких вони розміщуються у тексті. Кожен параграф має свою назву. До параграфу можуть входити окремі питання (2-6 в кожному).

 

Вступ

У вступі слід:

§ розкрити роль і значення технології туризму у сучасних умовах господарювання туристичних підприємств;

§ обґрунтувати актуальність теми і конкурентоспроможність обраного туру (його маршруту);

§ вказати мету та завдання курсової роботи;

Обсяг вступу 3 сторінки рукописного тексту (2 сторінки при друкуванні курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

Основна частина

Основна частина розкриває зміст курсової роботи. Вона складається із окремих параграфів (питань). При цьому, зміст кожного питання слід розкривати так, щоб практика технології туризму розглядалася в сучасних умовах господарювання. На початку кожного параграфу основної частини необхідно вказати, які питання у ньому будуть розглянуті, а в кінці параграфу - викласти основні висновки. Між двома суміжними параграфами повинен бути взаємозв’язок. Основному тексту кожного параграфу повинна передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного параграфу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у пункті наукових і практичних результатів, що дозволить обгрунтувати загальні висновки.
У розділах основної частини подають:

§ огляд літературних джерел за темою дослідження і вибір напрямків досліджень;

§ виклад загальної методики і основних методів досліджень;

§ проведені теоретичні і експериментальні дослідження;

§ аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літературних джерел необхідно окреслити основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи наукові праці, студент повинен назвати ті питання, що лишилися невирішеними і, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей параграф коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даному напрямку.

У курсовій роботі етапи технології туристичної діяльності потрібно висвітлювати у такій послідовності:

1. Теоретичначастина

2. Розробка схеми маршруту

3. Програмне забезпечення туру

4. Розробка рекламної стратегії

5. Розрахунок вартості туру

6. Документальне оформлення туру

Теоретичначастина повинна включати опис виду туру, обраного студентом, його особливості, розвиненість даного виду туризму у світі і в Україні зокрема.Параграф „Розробка схеми маршруту” повинен містити такі етапи: вибір пунктів маршруту, картографічне зображення маршруту, вибір транспортних засобів маршруту, структура туру у вигляді таблиці А.4. Маршрут туру повинен містити не менше 5-ти пунктів. Вибір пунктів маршруту неохідно обгрунтувати (історичні, культурні, архітектурні памятки, готель, зону і т.д. необхідно описати). Картографічне зображення маршруту можна робити з використанням ксерокопії карти, або частини карти місцевості, прицьому змінювати розмір карти забороняється. При виборі транспортних засобів необхідно враховувати індивідуальні властивості місцевості, пори року, споживачів, на яких буде направлена рекламна компанія, вартість перевезень і т.д.

Програмне забезпечення туру повинне включати такі елементи: розрахунок часу, необхідного на подолання відрізків маршруту; розрахунок часу, необхідного для відвідування пунктів маршруту та розселення; складання програми туру. Розрахунок часу, необхідного для подолання окремих відрізків маршруту, базується на формулі часу t = S / v. Необхідно за допомогою карти визначити відстань між відрізками шляху (як правило відстань між пунктами) і поділити її на середню швидкість обраного вами транспортного засобу. Розрахунок часу, необхідного для відвідування пунктів маршруту та розселення, робиться за нормативами, або на розсуд студента. Програма туру повинна бути складена у вигляді таблиці (рекомендовано таблицю А.5.).

Розробка рекламної стратегії включає в себе маркетингове дослідження та саму розробку реклами. Маркетингове дослідження може включати такі етапи: огляд туристичного продукту, аналіз споживачів та сегментація ринку, аналіз конкурентів, продукт та політика продукту, ціна та цінова політика, просування продукту на ринок, аналіз каналів збуту. Рекламна стратегія може складатись з двох частин: реклама туристичного продукту та реклама туристичної організації. Студент може обрати будь-який з цих видів реклами або розробити обидва види. Кожен вид реклами повинен містити декілька місць розміщення (газета, радіо, телебачення, Internet і т.д). В курсовій роботі необхідно подати приблизний розрахунок вартості рекламної компанії за її видами.

Розрахунок вартості туру полягає в сумуванні всіх витрат, визначених раніше, в тій їх частині, які будуть віднесені до ціни туру. Перед тим як здійснити розрахунок вартості необхідно визначити матеріальне та кадрове забезпечення туру,яке повинне складати перелік необхідного спорядження, засобів транспортування (якщо організатор туру самостійно забезпечує перевезення), перелік кадрів, необхідних для забезпечення туру (інструктор, гід, перекладач, водій, вихователь і т.д.). Також необхідно вказати вартість спорядження та вартість послуг необхідних кадрів.

Розрахунок вартості необхідно зробити у вигляді таблиці, вид і форма якої визначається студентом самостійно. Рекомендовано зробити декілька розрахункових таблиць (див. Додаток А.6).

Документальне оформлення туру заключається у складанні агентської угоди (угода між турагентом та туроператором) та договору на туристичне обслуговування (або ваучер) (угода між турфірмою та туристом).

 

Обсяг основної частини курсової роботи – 25-30 сторінок рукописного тексту (17-20 сторінок при друкуванні курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

 

Висновки

У висновках викладають основні підсумки курсової роботи. Вони є коротким описом результатів виконаної студентом дослідної роботи, щодо виробництва та реалізації туристичного продукту. Висновки повинні дати можливість читачу швидко зрозуміти базові ідеї і перспективи розробленого туристичного продукту. Необхідно обовязково вказати вид туру, маршрут (Пункт1 – Пункт2 – Пункт3 –...– Кінцевий пункт), тривалість туру, на якого споживача розраховано новий тур, вартість продукту, матеріальну базу, основні особливості та відмінності проекту, які можуть забезпечити його комерційний успіх, види реклами, які будуть використовуватись для просування турпродукту на ринок.

Обсяг висновків – 4 сторінки рукописного тексту (2-3 сторінки при друкуванні курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: