double arrow

Список використаних джерел. У списку використаних джерел мають бути вказані лише ті, які дійсно використовувалися.


 

У списку використаних джерел мають бути вказані лише ті, які дійсно використовувалися.

Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків та нумерують в порядку зростання. Список використаних джерел подається на мові оригіналу.

Список літературних джерел обо’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назву джерела (при необхідності - номер тому та зібрання творів), місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки. Загальний обсяг книги в сторінках вказується в тому випадку, якщо посилання на неї проводиться повністю або зазначаються сторінки (від... до), якщо посилання відносяться до окремої частини літературного джерела.


Зразок оформлення списку використаних джерел

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Навчальні посібники, підручники, монографії:  
один, два або три автори Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.: ил.   Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 436 с.: іл., картосхеми.   Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
чотири автори Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник/ Г.А. Аванесова, Л.П. Воронкова, В.И. Маслов, А.И. Фролов; Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.
Перекладні видання Уокер Дж.Р. введение в гостеприимство: Учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463 с.
Складові частини журналу Самарцев Е. Гостиницы Украины: каким будет завтрашний день? // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2002. - № 6 (10). – С.14-19.
Тези доповідей Хомякова В.І. Дослідження динаміки формування грошових потоків підприємства // Мат. конф. “Теорія і практика перебудови економіки”. – Черкаси: ЧІТІ, 2000. – С. 42-43.
Закони Про туризм від 05.09.1995 р. № 324/95-ВР // Бухгалтерія. - 2001. - №52/2. - С.6-12.
Інструкції Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Мінфіну України №69 від 11.08. 1994р.
Методичні рекомендації Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Затв. наказом Мінфіну України від 25.06.03 р. №422 // Баланс. – 2003. - № 33. – С.4-22.
Положення Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “ “Баланс”: Затв. Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21.06.99 р. за №396/3689 // Все про бухгалтерський облік. – 2002.- №22. – С.12-15.

 
Додатки

 

Додатки наводяться в кінці курсової роботи у вигляді форм первинних, зведених документів, договорів, прикладів рекламних проспектів іт.д..

У додатки слід також виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину захаращує текст (проміжні розрахунки; таблиці допоміжних та вихідних цифрових даних; інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи; ілюстрації допоміжного характеру; запропоновані форми документів тощо).

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами (з першої великої) симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами (з першої великої) друкується слово “Додаток ___”, велика літера, що позначає додаток та його номер.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Нумерація додатків здійснюється в межах кожного питання. Наприклад, додатки до вступу: А.1, А.2 і т.д.; додатки до параграфу 1: Б.1, Б.2, Б.3 і т.д.; додатки до параграфа 2: В.1, В.2, В.3 тощо.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру), крапку та відповідний номер. Наприклад: Додаток В.3.1; додаток Д.4.2 тощо.Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2. - другий рисунок додатка Д.1; формула (А.1.1) - перша формула додатка А.1.

У разі посилання у тексті на додатки, вказується їх номер, наприклад: (дод. А.1.).

Документи, що додаються та використовуються у курсовій роботі повинні бути правильно оформлені (усі реквізити заповнені) та достовірні. Замість підпису на документах вказуються прізвища посадових осіб. Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і згортають за форматом листів курсової роботи.

 

 


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: