double arrow

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


 

Кафедра ______________________

 

 

К У Р С О В А Р О Б О Т А

на тему:__________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

 

Робота виконана

_____________________________

_____________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий керівник ____________

______________________________

(науковий ступінь, посада)

______________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

ЧЕРНІГІВ _____

 

Продовження додатку А.1

 

Реєстраційний №___________ ________________ __________________

(дата) (П.І.П.)

 

___________ ________________ __________________

(дата) (П.І.П.)

 

 

Результати перевірки_________ ________________ __________________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання)

 

 

Результати захисту ___________ _________________ ___________________

(оцінка) (підпис) (П.І.П.)

 

 


Додаток А.2

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

 

Кафедра __________________________________________________________

Дисципліна _______________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________

 

З А В Д А Н Н Я

На курсову роботу

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові магістранта)

1.Тема роботи ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Термін здачі закінченої роботи_____________________________________

3. Вихідні дані роботи _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним значенням обов’язкових креслень)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання _____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Продовження додатку А.2

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№№ п/п Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
1. Вибір теми, вив­чення літературних джерел та скла­дання плану роботи    
2. Підготовка 30% курсової роботи та подання її керівнику    
3. Підготовка 70% курсової роботи та подання керівнику    
4. Підготовка 100 % курсової роботи та подання керівнику    
5. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника    
6. Отримання відгуку керівника роботи    
7. Захист курсової роботи    

 
 

Студент _______________________

(підпис)

 

Керівник ______________________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“_______”_____________ _____р.

 


Додаток А.3

Приклад змісту курсової роботи на тему

« Дитячий тур по історичних місцях Чернігівщини»

Вступ

1. Дитячий пізнавальний туризм

2. Розробка схеми маршруту

3. Програмне забезпечення туру

4. Розробка рекламної стратегії

5. Розрахунок вартості туру

6. Документальне оформлення туру

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Додаток А.4

Таблиця 1.1

Структура туру

Послуги День
Турпакет                
Комплекс послуг на маршруті                
Самостійна програма                

Додаток А.5

Таблиця 1.n

Програма туру

Час . год.:хв. – год.:хв ... ... год.:хв. – год.:хв
... n
1-й день Міроприємство     міроприємство
Міроприємство     міроприємство
2-й день Міроприємство     міроприємство
Міроприємство     міроприємство
3-й день Міроприємство     міроприємство
Міроприємство     міроприємство
І т.д. Міроприємство     міроприємство

Додаток А.5 

Таблиця 4.n1

Розрахунок прямих витрат

 

Стаття витрат Витрати на одну путівку, грн. Кількість туристів у групі, чол Витрати на весь тур (åгр.2*åгр.3), грн.
Прямі витрати   Х  
  Х  
  Х  
Всього å   å

 

Таблиця 4.n2

Розрахунок непрямих витрат

 

Стаття витрат Витрати на весь тур Кількість туристів у групі, чол Витрати на одну путівку, (åгр.2/åгр.3) грн.
Непрямі витрати   Х  
  Х  
  Х  
Всього å   å

 


 

Таблиця 4.n3

Розрахунок вартості туру

 

Стаття витрат З розрахунку на 1 путівку Кількість туристів у групі, чол Загальна вартість туру.
Прямі витрати å гр.2 табл. 4.n1 Х Х
Непрямі витрати å гр.4 табл. 4.n2 Х Х
Прибуток Чистий прибуток Х Х
Всього     åгр.2*åгр.3

 

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7