double arrow

Структура курсової роботи. Проректор з навчально-методичної роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління


З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Проректор з навчально-методичної роботи Чернігівського державного інституту економіки і управління

К.е.н., доцент Кирилюк Ю.В.

“____”_____________________ 2006 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з курсу “Технологія туристичної діяльності”

Для підготовки бакалаврів денної форми навчання

За фаховим спрямуванням

6.050400 “Туризм”

напряму підготовки 0504 „Туризм”

 

 

ЧЕРНІГІВ 2006


Методичні вказівки і тематика курсових робіт з курсу “Технологія туристичної діяльності” для підготовки бакалаврів денної форми навчання за фаховим спрямуванням6.050400 “Туризм” напряму підготовки 0504 „Туризм”

 

Розробники:к.е.н. доцент кафедри Туризму Коваль П. Ф. , викладач кафедри Туризму Андрєєва Г.П.

Рецензент:к.е.н. доцент кафедри Туризму Григор’єва Т.В.

Комп’ютерний набір: Андрєєва Г.П., Яновська Г.В.

 

 

Відповідальний за випуск: зав. кафедри Туризму, кандидат економічних наук, доцент Коваль П.Ф.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Туризму

протокол № 6 від “ 23 ” січня 2006 року.

 

 

Зав. кафедри, к.е.н., доцент Коваль П.Ф.

 


З М І С Т

1. Загальні положення................................................................................. 3

2. Структура курсової роботи.................................................................. 3

3. Вимоги до змісту курсової роботи.................................................. 3

3.1. Титульний лист, завдання на курсову роботу та зміст........................ 3

3.2. Вступ................................................................................................................ 3

3.3 Основна частина............................................................................................ 3

3.4. Висновки......................................................................................................... 3

3.5. Список використаних джерел.................................................................... 3

3.6. Додатки............................................................................................................ 3

4. Вимоги до оформлення курсової роботи.................................... 3

4.1. Загальні вимоги............................................................................................. 3

4.2. Нумерація........................................................................................................ 3

4.3. Ілюстрації, таблиці і формули................................................................... 3

4.4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 3

5. Організація виконання та захисту роботи................................ 3

6. Рекомендовані теми курсових робіт з курсу “Технологія туристичної діяльності”............................................................................ 3

7. Список рекомендованих джерел з курсу “Технологія туристичної діяльності”............................................................................ 3

Додатки.................................................................................................................. 3

 

 


Загальні положення

Мета курсової роботи – закріплення та систематизація теоретичних знань з основних технологічних процесів туристичної діяльності, а також з документального супроводу туристичної діяльності.
Необхідною умовою виконання курсової роботи на високому теоретичному рівні є використання наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, а також практичного досвіду з технології туристичної діяльності. У курсовій роботі студентии повинні виявити знання чинних нормативних документів, а також теоретичного підгрунтя з виробництва та реалізації туристичного продукту, володіння сучасними інформаційними технологіями створення турпродукту.

Курсова робота повинна містити:

¾ обґрунтування обраної теми (вступ);

¾ маркетингові дослідження обраного сегменту ринку туристичних послуг;

¾ розробку туристичного продукту

¾ висновки за результатами проведеного дослідження.

У курсовій роботі подаються теоретичні основи технології туристичної діяльності в сучасних умовах господарювання, інструктивні матеріали, висвітлюються питання, викладені в спеціальній туристичній літературі.

Курсова робота виконується згідно з тематикою, рекомендованою кафедрою туризму та узгодженою з викладачем-керівником. Студент може самостійно обрати тему, погодивши її з викладачем-керівником. Дозволяється написання курсової роботи з однієї і тієї ж теми декількома студентами в одній академічній групі за умови складання ними різних маршрутів туру.

Студент разом з керівником розробляє план курсової роботи, узгоджує графік її виконання, визначає конкретні джерела, на підставі яких буде проводитись дослідження. Курсова робота, виконана тільки за літературними джерелами без використання практичного матеріалу, до захисту не допускається.Текст курсової роботи повинен викладатися від третьої особи, без вживання займенників «я», «ми». Таких термінів, як «за нашого часу», «тепер», «у цьому році», «в минулому році» слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв. Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

За зміст курсової роботи, достовірність та об’єктивність усіх даних відповідає студент - автор роботи.

 

Структура курсової роботи

2.1. Курсова робота повинна містити:

1. титульний лист;

2. завдання наукового керівника;

3. зміст курсової роботи;

4. вступ;

5. основну частину;

6. висновки;

7. список використаних джерел;

8. додатки.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: