double arrow

Змінні витрати на одиницю товару 38 грн.


Прямі постійні витрати на товар 700 грн.

Непрямі постійні витрати 300 грн.

Поясніть отримані результати.

3) Поточна ринкова ціна однієї акції 40 дол. Прогнозований щорічний приріст дивідендів 4%. В наступному році очікується розмір дивіденду – 4 дол. Чому дорівнює вартість капіталу?

4) Розмір ß – коефіцієнту компанії – 1,5. Поточна ринкова ціна однієї акції – 20 дол., а величина прибутку на одну акцію у минулому році дорівнювала 2 дол. Величина дивіденду поточного року - 1дол. на 1 акцію и очікується щорічний зріст дивідендів у розмірі 6%. Прибутковість безризикового вкладення капіталу – 6%, а середній доход по всьому ринку – 9%. Розрахувати вартість капіталу з використанням різних моделей.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Назвіть та поясніть джерела ризиків, пов’язаних з підприємством.

2. Поясніть можливе використання аналізу чутливості прибутку.

3. Яким чином можна використовувати механізм сполученого ефекту фінансового та операційного важелів?

4. Проаналізуйте класифікаційні ознаки капіталу підприємства. Чому одні й ті ж джерела капіталу можна класифікувати по-різному?

5. В чому полягає проблема визначення вартості власного капіталу?

6. Проаналізуйте типи дивідендної політики. Визначте їх переваги та недоліки.

Тести для проведення контролю знань:

1. Поріг рентабельності для підприємства:

1) Служить показником, що характеризує максимальну частку позикових коштів, що доцільно залучати.

2) Тим більше, ніж за інших рівних умов вище норма прибутку.

3) При зміні ціни на продукцію не змінюється.

4) Прямо пропорційно залежить від частки постійних витрат у загальних витрат підприємства.

2. Поріг рентабельності продукції (крапка критичного обсягу продукції) визначається відношенням:

1) Постійних витрат до маржинального доходу на одиницю продукції.

2) Постійних витрат до змінних.

3) Постійних витрат до виручки від реалізації продукції.

4) Змінних витрат до постійних.

3. Маржинальний прибуток розраховується як:

1) Перевищення виручки над сумою змінних витрат.

2) Перевищення суми змінних витрат над постійними витратами.

3) Перевищення виручки над сумою постійних витрат.

4) Перевищення виручки над сумою повних витрат.
4. Запас фінансової міцності визначається як:

1) Різниця між виручкою і порогом рентабельності.

2) Різниця між виручкою і змінними витратами.

3) Різниця між виручкою і постійними витратами.

4) Відношенням виручки і порога рентабельності.

5. Як вплине зменшення постійних витрат на критичний обсяг продажів (поріг рентабельності)?

1) Критичний обсяг зменшиться.

2) Критичний обсяг зросте.

3) Критичний обсяг не зміниться.

6. Ефект операційного важеля показує:

1) Як змінюється в абсолютному вираженні операційний прибуток при зміні обсягу реалізації на одиницю.

2) Як відносно змінюється операційний прибуток при зміні обсягу реалізації на одиницю.

3) Як змінюється в абсолютному вираженні операційний прибуток при зміні структури капіталу.

4) Як змінюється в абсолютному вираженні операційний прибуток при зміні обсягу капіталу.

7. Сукупний ризик, зв'язаний з підприємством можна знизити шляхом:

1) Диверсифікації діяльності.

2) Відмовлення від запозичень.

3) Зниження сили впливу операційного чи фінансового важелів, чи обох одночасно.

4) Скупки підприємством власних акцій.

8. Аналіз чутливості елементів фінансового важеля:

1) Показує ступінь впливу основних елементів фінансового важеля на прибуток.

2) Забезпечує можливість ранжирування факторів прибутку підприємства.

3) Вимагає допущення про паралельність змін факторів.

4) Вірно все перераховане вище.9. Власний капітал відображується у балансі:

1) При реєстрації підприємства.

2) При внесенні внесків власниками.

3) При внесенні внесків власниками й одержанні прибутку.

4) Одночасно з відображенням активів чи зобов'язань, що призводять до його зміни.

10. Реальний капітал, що належить власникам:

1) Не відображується у балансі, а визначається розрахунковим шляхом.

2) Представляє суму підсумку розділу балансу «Власний капітал».

3) Відображується у статуті підприємства.

4) Такого поняття не існує.

11. Дивідендна прибутковість акції виражається відношенням:

1) Сума дивіденду, виплачувана по акції / ринкова ціна акції.

2) Сума дивіденду, виплачувана по акції / номінальна ціна акції.

3) Ринкова ціна акції /номінальна ціна акції.

4) Номінальна ціна акції / ринкова ціна акції.

12. Акціонерні товариства виплачують дивіденди за своїми акціями із прибутку:

1) до податків із прибутку;

2) після податків із прибутку;

3) частково до податків (дивіденди по привілейованих акціях), а частково - після податків (по звичайних акціях);

4) загальних правил не існує, деякі підприємства виплачують дивіденди до розрахунку податків, а деякі - після.

Рекомендована література:

1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев В.А. Донецк: ТОВ «Альматео», 2006. – 184с.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 “Облік та аудит”)/ укл. С.І. Непочатов, Г.В. Пчелинська – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005. – 166с.

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996. – 224 с.

4. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544с.

5. Бригхэм Ю.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник. – К. Вища школа, 1997. – 356 с.

6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996 – 799 с.

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.: ил.

8. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. Пособие/Пер с франц. Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

9. Ли Ф. Ченг, Финнерти И. Джозеф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер с англ. – М.:ИНФРА-М, 2000. – XVIII, 686с.

10. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

11. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов – М.: Издательское объединение «ЮНИТИ», 1997 – 444 с.

 

2.6. Заняття 6
Тема: Раціональна структура капіталу та дивідендна політика підприємств. Оподаткування підприємств

Мета: закріплення знань щодо механізму оптимізації структури капіталу, класифікації податків, основних елементів податків; придбання практичних навичок оцінки вартості власного капіталу; проведення контролю за самостійною роботою студентів.

Питання для обговорення:

1. Раціональна структура капіталу.

2. Дивідендна політика підприємств.

3. Система оподаткування підприємств.

4. Класифікація податків, зборів та обов’язкових відрахувань, які сплачуються підприємствами.

5. Непрямі податки.

6. Прямі податки.

7. Місцеві податки і збори.

8. Відрахування в соціальні фонди.

Допоміжні довідкові матеріали:

Середньозважена вартість капіталу (СВК) розраховується за формулою:

,

де Сі - ціна і-го джерела коштів;

dі - питома вага і-го джерела коштів у загальній їх сумі.

Для раціоналізації структури джерел коштів підприємства правила використання різних способів зовнішнього фінансування можуть бути використані за допомогою:

- Порівняльного аналізу чистої рентабельності власних коштів і чистого прибутку в розрахунку на акцію з урахуванням взаємозв'язку між розмірами прибутку від основної діяльності (Под) і розміром чистий прибуток на акцію (ЧПр/а):

 

- Розрахунку граничного (критичного) значення прибутку від основної діяльності. Графічний спосіб визначення критичного значення прибутку від основної діяльності відображено на рис. 8.

 

 

Рис. 8 Графічний спосіб визначення критичного значення прибутку від основної діяльності

 

 

Правильність отриманого граничного значення прибутку від основної діяльності можна підтвердити, вирішивши рівняння:

На рис. 9 відображено алгоритм визначення податкового зобов’язання та кредиту з ПДВ.

Рис. 9 Визначення податкового зобов’язання та кредиту з ПДВ.

 

Сума акцизного збору розраховується по наступній формулі:

,

де АС - сума акцизного збору;

С - собівартість товару;

П - прибуток;

А - ставка акцизного збору.

Завдання 1

Визначити середньозважену вартість капіталу за даними:

Найменування джерела коштів Середня вартість джерела коштів, % Питома вага джерела коштів у загальній їх сумі
Привілейовані акції 0,1
Звичайні акції та нерозподілений прибуток 0,5
Залучений капітал 0,4

Рішення:

СВК = 0,6*0,1 + 0,8*0,5 + 0,5*0,4 = 66%

Таким чином, середньозважена вартість капіталу дорівнює 66%.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: