double arrow

Завдання на самостійну роботу. На основі даних табл. 2.3, 2.4, 2.5 провести аналіз Балансу й Звіту про фінансові результати за допомогою методу «читання звітності»


На основі даних табл. 2.3, 2.4, 2.5 провести аналіз Балансу й Звіту про фінансові результати за допомогою методу «читання звітності», горизонтального, вертикального, трендового аналізу оцінити фінансовий стан підприємства. Розрахувати та провести аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 2.3

Актив Балансу

Розділи балансу Сума, тис. грн.
на початок на кінець
2000 р. 2000 р.
1. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 0,8 -
Первинна вартість 7,5 7,5
Знос 6,7 7,5
Незавершене будівництво 2037,7 776,3
Основні засоби:    
Залишкова вартість 4887,4 4977,6
Первинна вартість 11861,9 12435,8
Знос 6974,5 7458,8
Усього за розділом 1 6925,9 5753,9
2. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 3041,5 2889,4
незавершене виробництво 143,0 51,8
готова продукція 278,1 101,4
товари 77,7 162,0
Векселі отримані 69,4 22,3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
чиста реалізаційна вартість 3626,5 3183,0
первинна вартість 3626,5 3262,0
резерв сумнівних боргів - 79,0

 

 

Продовження таблиці 2.3

Розділи балансу Сума, тис. грн.
на початок на кінець
2000 р. 2000 р.
     
Дебіторська заборгованість по розрахунках:    
з бюджетом 77,2 5,2
по виданих авансах - 10,8
Інша поточна дебіторська заборгованість 728,3 676,2
Кошти і їхні еквіваленти    
у національній валюті 12,5 5,3
в іноземній валюті 20,2 128,4
Інші оборотні активи 2,9 31,9
Усього за розділом 2. 8077,3 7267,7
3. Видатки майбутніх періодів. 20,5 -
Баланс 15023,7 13021,6

Таблиця 2.4

Пассив Балансу

Розділи балансу Сума, тис. грн.
на початок на кінець
2000 р. 2000 р.
1. Власний капітал.    
Статутний капітал 105,7 105,7
Інший додатковий капітал 9997,1 8257,3
Резервний капітал 74,7 74,7
Нерозподілений прибуток 1503,4 1334,1
Усього за розділом 1 11680,9 9771,8
4. Поточні зобов'язання.    
Короткострокові кредити банків 51,0
Векселі видані 21,7 21,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 922,4 846,3
Поточні зобов'язання за розрахунками :    
з одержаних авансів 83,9 197,7

Продовження таблиці 2.4

Розділи балансу Сума, тис. грн.
на початок на кінець
2000 р. 2000 р.
з бюджетом 1333,0 1018,6
з позабюджетних платежів 169,4 193,2
зі страхування 206,5 198,4
з оплати праці 429,6 518,2
з учасниками 117,2 97,1
із внутрішніх розрахунків 2,2
Інші поточні зобов'язання 56,9 107,6
Усього за розділом 4 3342,8 3249,8
Баланс 15023,7 13021,6

Таблиця 2.5

Звіт про фінансові результати

  Стаття Сума, тис. грн.  
 
2000 р. 1999 р.  
Виручка від реалізації продукції 9921,0 5315,2  
ПДВ 1257,8 885,9  
Інші відрахування з виторгу 283,2 -  
Чиста виручка від реалізації продукції 8380,0 4429,3  
Собівартість реалізованої продукції 6050,8 2728,5  
Валовий прибуток 2329,2 1700,8  
Інші операційні доходи 2173,6 171,4  
Адміністративні витрати, витрати на збут 1376,1 1761,7  
Інші операційні витрати 3034,6 167,7  
Фін. результат від операц. діяльності:      
прибуток 92,1 -  
збиток - 51,2  
Фінансові видатки 3,1 -  
Фінансовий результат від звичайної діяльності      
до оподатковування:      

 

Продовження таблиці 2.5

  Стаття Сума, тис. грн.  
 
2000 р. 1999 р.  
прибуток 89,0 -  
збиток - 51,2  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 258,3 12,8  
Фін. результат від звичайної діяльності:      
збиток 169,3 64,0  
Чистий збиток 169,3 64,0  

Строк окупності стандартного замовлення – 3 місяці.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Які Ви знаєте головні джерела фінансової інформації?

2. Покажіть особові інтереси у фінансовій інформації всіх користувачів.

3. Які вимоги до фінансової інформації, пред’являються користувачами?

4. Охарактеризуйте принципи підготовки фінансової звітності. Приведіть приклади.

5. Яка мета фінансового аналізу?

6. Назвіть основні методи та прийоми фінансового аналізу. Який між ними взаємозв’язок?

7. Як розраховуються та що означають показники ліквідності?

8. Як розраховуються та що означають показники платоспроможності?

9. Як розраховуються та що означають показники структури капіталу підприємства?

10. Поясніть взаємозв’язок між показниками вказаних груп коефіцієнтів.

Тести для проведення контролю знань:

1. Фінансовий стан підприємства — це:

1) Система показників, що відображає наявність, розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів.

2) Характеризується показниками, що відображають наявність, ефективність використання матеріальних ресурсів.

3) Комплексне поняття, яке характеризується показниками, що відображають ефективність використання трудових ресурсів.

4) Усі відповіді правильні.

2. Порівняльний аналіз (просторовий):

1) Базується на порівнянні значень окремих груп аналогічних показників між собою.

2) Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показ­ників у часі.

3) Це розрахунок співвідношень між конкретними показниками, 1 визначає взаємозв'язок між цими показниками.

4) Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

3. Горизонтальний (трендовий) аналіз:

1) Базується на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат в цілому.

2) Це розрахунок співвідношень між конкретними показниками, що визначає взаємозв'язок між цими показниками.

3) Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

4) Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показ­ників у часі.

4. Вертикальний (структурний) аналіз:

1) Базується на вивченні впливу питомої ваги окремої складової фінансових показників на результат у цілому.

2) Ґрунтується на вивченні динаміки окремих фінансових показ­ників у часі.

3) Це розрахунок співвідношень між конкретними показниками, визначає взаємозв'язок між цими показниками.

4) Полягає в оцінці впливу окремих факторів на результативний показник.

5. Зростання коефіцієнта загального покриття при змен­шенні періоду погашення кредиторської заборгованості свідчить про:

1) Падіння рівня ділової активності підприємства.

2) Зростання довжини фінансового циклу підприємства.

3) Збільшення частки власних оборотних коштів у фінансуванні оборотних активів.

4) Правильної відповіді немає.

6. Для оцінки результатів оптимізації співвідношення оборотних та необоротних активів використовується показник:

1) Коефіцієнт маневреності активів.

2) Коефіцієнт рентабельності активів.

3) Коефіцієнт оборотності активів.

4) Жоден з показників не використовується.

7. Зростання коефіцієнта загального покриття при одночасному зменшенні коефіцієнта абсолютної ліквідності свідчить про:

1) Зростання рівня інфляційної захищеності оборотних активів.

2) Падіння рівня ліквідності оборотних активів.

3) Погіршення структури оборотних активів.

4) Зростання рівня інфляційної захищеності та падіння рівня лік­відності оборотних активів.

8. Зростання коефіцієнта загального покриття при одночас­ному збільшенні обсягу кредиторської заборгованості та коефіцієн­та проміжного покриття і падінні норми грошових резервів свідчить про:

1) Досить швидкі темпи зростання дебіторської заборгованості.

2) Підвищення ризику виникнення прострочених платежів.

3) Зменшення рівня абсолютної ліквідності.

4) Усі вищенаведені явища.

Рекомендована література:

1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев В.А. Донецк: ТОВ «Альматео», 2006. – 184с.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 “Облік та аудит”)/ укл. С.І. Непочатов, Г.В. Пчелинська – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005. – 166с.

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996. – 224 с.

4. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.

5. Бригхэм Ю.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник. – К. Вища школа, 1997. – 356 с.

6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996 – 799 с.

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.: ил.

8. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. Пособие/Пер с франц. Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

9. Ли Ф. Ченг, Финнерти И. Джозеф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер с англ. – М.:ИНФРА-М, 2000.-XVIII, 686с.

10. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

2.4. Заняття 4
Тема: Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства. Фінансовий та операційний важелі

Мета: закріплення знань щодо поняття, структури фінансового механізму підприємства, фінансового та операційного важелів; придбання практичних навичок розрахунку показників рентабельності, ділової активності підприємства, фінансового та операційного важелю; проведення контролю за самостійною роботою студентів.

Питання для обговорення:

1. Оцінка ефективності діяльності підприємства. Комплексна фінансова оцінка.

2. Структура фінансового механізму. Фінансовий важіль.

3. Операційний важіль.

Допоміжні довідкові матеріали:

Усі показники, які наводяться у фінансових коефіцієнтах беруться з фінансової звітності підприємства.

1. Показники рентабельності

1) Рентабельність активів (Ра):

де П - прибуток;

– середньоарифметична (чи середньохронологічна) величина задіяних для цього активів

2) Рентабельність основної діяльності (економічна рентабельність, ЕР):

де Под – прибуток від основної діяльності, який можна отримати розрахунково за формулою:

де ВП – валовий прибуток;

АдВ – адміністративні витрати;

ВЗб – витрати на збут.

3) Рентабельність власного капіталу (Рвк):

 

де ЧП– чистий прибуток;

ВК – середній за період розмір власного капіталу.

4) Рентабельність реалізації (Рр):

де ВП - валовий прибуток від реалізації;

В - валова чи чиста виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг.

5) Рентабельність витрат (Рв):

де С/в - собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, зроблених послуг.

6) Рентабельність операційної діяльності (Роп.д):

де ПОпД - прибуток від операційної діяльності;

ЧВ – чиста виручка;

ІОпД – інші операційні доходи;

С/в - собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт, зроблених послуг;

АдВ – адміністративні витрати;

ВЗб – витрати на збут;

ІОпВ - інші операційні витрати.

2. Показники ділової активності

1) Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації, КОа):

2) Коефіцієнт оборотності власного капіталу (КОвк):

3) Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів (Кіз):

4) Період оборотності запасів (ПОЗ) (у днях):

;

де КДП - кількість днів в аналізованому періоді (для року - 365 чи 366 днів, для місяця - 30 чи 31 день і т.д.).

5) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОдз):

де ДЗ- середня вартість чистої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за період.

6) Період оборотності дебіторської заборгованості (ПОДЗ):

7) Тривалість операційного циклу (ТОЦ):

8) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кокз):

де З – обсяг закупівлі в кредит за період;

КЗ – середня вартість кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

9) Період оборотності кредиторської заборгованості (ПОКЗ):

10) Тривалість фінансового циклу (ТФЦ):

Перша концепція ефекту фінансового важеля.

Дію ефекту фінансового важеля можна обчислити за формулою:

де СОП – ставка оподаткування прибутку;

Росд – рентабельність основної діяльності;

ЕФВ – приріст рентабельності власного капіталу за рахунок ефекту фінансового важелю.

Рівень ефекту фінансового важелю можна розрахувати за формулою:

де СРСВ – середня розрахункова ставка відсотка;

ПзК – сума позикових коштів;

ВК – власний капітал.

Середня розрахункова ставка відсотка розраховується за формулою:

де ФВ - усі фактичні фінансові витрати за всіма кредитами за відповідний період;

ПзК - загальна сума позикових коштів, використовуваних в періоді.

Плече фінансового важеля:

Друга концепція ефекту фінансового важеля .

Силу впливу фінансового важеля (СВФВ) можна розрахувати в такий спосіб:

,

де Δ ЧПа – відносна зміна чистого прибутку на акцію;

Δ ПОсД – відносна зміна прибутку від основної діяльності.

Серія послідовних перетворень формули при незмінних фінансових витратах дає :

,

де Вк – сума відсотків по позиках;

ПрОсд – прибуток від основної діяльності;

ПдОп – прибуток до оподаткування.

Операційний важіль

Сили впливу операційного важеля (СВОВ):

,

де Пр – сума прибутку, отримана при калькулюванні по змінних витратах;

МД - маржинальний дохід.

Маржинальний дохід обчислюється:

де В - виручка

ЗВ - валові (сукупні) змінні витрати

Формула розрахунку СВОВ може бути представлена в такому виді:

,

де q - фізичний обсяг реалізації;

Δ МД – відносна зміна маржинального доходу;

Δ q – відносна зміна фізичного обсягу реалізації;

ПВ – постійні витрати;

Пр – прибуток.

Завдання 1

Дві фірми звернулися до банку з проханням надання їм кредиту. Одна з них (П) спеціалізується на оптовій торгівлі замороженими продуктами і просить кредит на придбання енергозберігаючого холодильного устаткування. Інша (Е) – на виробництві електротоварів. Кредит їй потрібен для часткового переоснащення одного з цехів.

Дані о підприємстві П: активи за винятком кредиторської заборгованості – 20 млн. грн. У пасиві – 10 млн. грн. позикових (без кредиторської заборгованості) і 10 млн. грн. власних засобів. Прибуток від основної діяльності – 3,44 млн. грн. Фінансові витрати по заборгованості - 1,7 млн. грн.

Дані о підприємстві Е: актив за винятком кредиторської заборгованості – 10,5 млн. грн. У пасиві – 3,7 млн. грн. позикових (без кредиторської заборгованості) і 6,8 млн. грн. власних засобів. Прибуток від основної діяльності – 4,2 млн. грн. Фінансові витрати по заборгованості - 0,65 млн. грн.

Якому підприємству надаст перевагу банк й чому?

Рішення:

Рентабельність основної діяльності:

- фірми П:

- фірми Е:

Середня розрахункова ставка відсотку:

- фірми П:

- фірми Е:

Ефект фінансового важелю:

- для фірми П:

- для фірми Е:

Висновки:

1) Фірма П при плечі фінансового важеля 1 ще може набирати кредити, але диференціал вже наближається до нуля. Найменша затримка у виробничому процесі чи підвищення відсоткових ставок можуть «перевернути» знак ефекту фінансового важеля.

2) Фірма Е при плечі фінансового важеля 0,54 також може продовжувати залучати позикові засоби; її диференціал дорівнює 22,4%. Це значить, що безпосереднім ризиком ефект фінансового важеля в даний момент не загрожує.

У підприємства П положення уразливе, у підприємства Е – навпаки, тверде, але не за рахунок плеча фінансового важеля (1 проти 0,54), а завдяки диференціалу (0,2% проти 22,4%). Тому перевагу банк надасть підприемству Е.

Завдання на самостійну роботу:

1) За даними завдання на самостійну роботу практичного заняття 3, розрахувати показники рентабельності, ділової активності та за результатами провести аналіз фінансового стану підприємства.

2) По нижчеподаним вихідним даним визначити:

1. Скільки відсотків прибутку удасться зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25%?

2. Відсоток зниження виручки, при якому підприємство цілком позбавляється прибутку і знову встає на поріг рентабельності.

3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при скороченні виручки на 25% і при колишнім значенні сили впливу операційного важеля, підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку.

4. Рівень ефекту фінансового важеля, якщо звісно, що виручка від реалізації -1500 тис. грн., перемінні витрати - 1050 тис. грн., постійні витрати - 300 тис. грн., власні кошти - 600 тис. грн., довгострокові кредити - 150 тис. грн., короткострокові кредити - 60 тис. грн., середня розрахункова ставка відсотка - 20 %.

3) Керівництво фірмою прийняло рішення про збільшення виручки від реалізації на 10% (з 40000грн. до 44000 грн.), залишаючись у границях релевантного діапазону. Загальні перемінні витрати для початкового варіанту – 31000 грн.; постійні витрати – 3000 грн. Розрахуйте суму прибутку для нового рівня виручки від реалізації за допомогою операційного важеля.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Як розраховуються та що означають показники рентабельності?

2. Як розраховуються та що означають показники ділової активності?

3. Назвіть переваги та недоліки аналізу фінансових коефіцієнтів.

4. Назвіть основні складові фінансового механізму підприємства.

5. Яким чином пов’язані фінансовий механізм та фінансові потоки підприємства?

6. Наведіть конкретні приклади рішень, для прийняття яких потрібно знання механізмів дії фінансового та операційного важелів.

7. Яким чином знання механізму фінансового важелю допомагає визначитися з умовами кредитування?

8. Яким чином знання фінансового механізму дозволяє керувати ризиками?

Тести для проведення контролю знань:

1. Рентабельність показує:

1) Абсолютну суму отриманого прибутку підприємством.

2) Абсолютну суму прибутку, отриманого від операційної діяльності.

3) Рівень прибутковості підприємства.

4) Перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю.

2. Рентабельність реалізації показує:

1) Суму фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його виробничо-господарську діяльність.

2) Прибутковість реалізації продукції.

3) Перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від зазначених операцій.

4) Перевищення доходів від іншої звичайної діяльності над збитками від зазначеної діяльності.

3. Для обчислення рентабельності реалізації необхідно використовувати:

1) Прибуток від реалізації продукції.

2) Операційний прибуток підприємства.

3) Прибуток від звичайної діяльності.

4) Собівартість реалізованої продукції.

4. Для обчислення рентабельності активів необхідно використовувати:

1) Вартість основних засобів.

2) Вартість основних засобів і нематеріальних активів.

3) Загальну суму активів підприємства.

4) Вартість оборотних активів.

5. Показник рентабельності активів використовується як характеристика:

1) Прибутковості вкладення капіталу в майно підприємства.

2) Поточної ліквідності.

3) Структури капіталу.

4) Оборотності ресурсів.

6. Рентабельність активів характеризує:

1) Прибутковість вкладення капіталу в майно підприємства.

2) Структуру активів.

3) Ліквідність активів.

4) Оборотність активів.

7. На розрахунок коефіцієнта рентабельності інвестованого капіталу підприємства впливає зміна:

Оборотності капіталу Норма прибутку від реалізації

1) Так Так

2) Ні Так

3) Ні Ні

4) Так Ні

8. При розрахунку оборотності дебіторської заборгованості використовуються:

Виручка у кредит Собівартість продажів

1) Чисельник Знаменник

2) Чисельник Не використовується

3) Знаменник Чисельник

4) Знаменник Не використовується

9. Який з показників характеризує частку чистого прибут­ку, що спрямовується на формування фонду дивідендних виплат?

1) Коефіцієнт дивідендних виплат.

2) Коефіцієнт споживання прибутку.

3) Коефіцієнт капіталізації прибутку.

4) Правильної відповіді немає.

10. Зростання коефіцієнта оборотності виробничих запасів позитивно вплине на:

1) Зміну довжини фінансового циклу.

2) Рівень платоспроможності підприємства.

3) Рівень рентабельності виробництва.

4) Усі вище наведені відповіді правильні.

11. Фінансовий механізм підприємства - це:

1) Система керування фінансовими відносинами підприємства через фінансові важелі за допомогою фінансових методів.

2) Інвестування, кредитування, оподаткування.

3) Планування, аналіз, контроль, облік.

4) Сукупність відносин, що забезпечують кругообіг фінансових ресурсів підприємства.

12. До елементів фінансового механізму управління підприємством відносяться:

1) Фінансові методи.

2) Фінансові санкції.

3) Об'єкти фінансового керування.

4) Усе перераховане.

13. Ефект фінансового важеля складається в:

1) Умінні підприємства вибирати фінансову стратегію.

2) Збільшенні рентабельності активів за рахунок запозичень, незважаючи на платність ресурсів.

3) Збільшенні рентабельності власних коштів за рахунок запозичень, незважаючи на платність ресурсів.

4) Збільшенні рентабельності реалізації за рахунок запозичень, незважаючи на платність ресурсів.

14. Концепція рівня ефекту фінансового важеля дозволяє:

1) Оцінити фінансовий ризик підприємства.

2) Прийняти рішення про структуру капіталу підприємства.

3) Розрахувати припустимі умови кредитування.

4) Усе перераховане вище.

15. Диференціал фінансового важеля розраховується шляхом:

1) Ділення величини власних коштів на величину позикових.

2) Ділення величини позикових коштів на величину власних.

3) Вирахування із середньої розрахункової ставки відсотків економічної рентабельності.

4) Вирахування з економічної рентабельності середньої розрахункової ставки відсотків.

16. Кредиторська заборгованість при використанні формули ефекту фінансового важеля:

1) Приймається рівної нулю.

2) Виключається з всіх обчислень.

3) Прирівнюється до короткострокових кредитів банків.

4) Прирівнюється до власного капіталу.

17. Плече фінансового важеля дорівнює 2. Це означає, що:

1) Величина зобов'язань підприємства в 2 рази перевищує величину власного капіталу.

2) Величина власних коштів підприємства в 2 рази перевищує величину позикових.

3) Величина позикових коштів підприємства в 2 рази перевищує величину власних.

4) Величина активів підприємства в 2 рази перевищує величину власного капіталу.

18. Рівень ефекту фінансового важеля дорівнює 2,5. Це означає:

1) При зміні виручки на 1% прибуток збільшиться на 2,5%.

2) При зниженні собівартості на 1%, рентабельність активів збільшиться на 2,5%.

3) Приріст рентабельності власних коштів за рахунок запозичень склав 2,5%.

4) При збільшенні економічної рентабельності підприємства на 1%, за інших рівних умов, рентабельність власних коштів збільшиться на 2,5%.

Рекомендована література:

1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев В.А. Донецк: ТОВ «Альматео», 2006. – 184с.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 “Облік та аудит”)/ укл. С.І. Непочатов, Г.В. Пчелинська – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005. – 166с.

3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности – М.: Финансы и статистика, 1996. – 224 с.

4. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544с.

5. Бригхэм Ю.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник. – К. Вища школа, 1997. – 356 с.

6. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996 – 799 с.

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.: ил.

8. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. Пособие/Пер с франц. Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

9. Ли Ф. Ченг, Финнерти И. Джозеф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер с англ. – М.:ИНФРА-М, 2000. – XVIII, 686с.

10. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

11. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов – М.: Издательское объединение «ЮНИТИ», 1997 – 444 с.

2.5. Заняття 5
Тема: Елементи операційного важеля. Оцінка сукупного ризику, зв'язаного з підприємством. Моделі оцінки капіталу підприємств

Мета: закріплення знань щодо поняття порогу рентабельності, запасу фінансової міцності, взаємодії фінансового та операційного важелів, складу та джерел утворення капіталу підприємств, механізму дивідендної політики; придбання практичних навичок використання фінансового механізму при прийнятті типових рішень, оцінки вартості власного капіталу; проведення контролю за самостійною роботою студентів.

Питання для обговорення:

1. Поріг рентабельності.

2. Запас фінансової міцності підприємств.

3. Оцінка сукупного ризику, зв'язаного з підприємством.

4. Склад та джерела утворення капіталу підприємств.

5. Власний та позичковий капітал.

6. Вартість капіталу.

Допоміжні довідкові матеріали:

Поріг рентабельності в грошових одиницях розраховується за формулами:

,

де ПРго – поріг рентабельності в грошових одиницях;

ПВ – постійні витрати;

Пр – прибуток.

де Кмд - коефіцієнт маржинального доходу.

Для розрахунку коефіцієнту маржинального доходу використовується формула:

,

де - Ц – ціна виробу;

МДод – маржинальний дохід на одиницю;

МД – маржинальний доход;

В – виручка від реалізації.

Поріг рентабельності в натуральних одиницях розраховується за формулою:

,

де ПРно – поріг рентабельності в натуральних одиницях;

ЗВод – змінні витрати на одиницю.

Запас фінансової міцності розраховується за формулами:

де ЗФМго - запас фінансової міцності у грошових одиницях.

,

де ЗФМ% - запас фінансової міцності у відносному вираженні.

Формули обчислення обсягу реалізації (q1), що забезпечує постійний результат при зміні одного з елементів операційного важеля:

- Якщо змінюється ціна реалізації:

,

де МД0 – початкова сума маржинального доходу;

Кмд1 – новий коефіцієнт маржинального доходу;

Р1 – нова ціна реалізації.

- Якщо змінюються постійні витрати:

,

де МД1 – нова сума маржинального доходу;

Кмд0 – початковий коефіцієнт маржинального доходу;

Р0 – початкова ціна реалізації.

- Якщо змінюються змінні витрати:

Вартість розміщення привілейованих акцій:

,

де С – оцінювана вартість акції;

D - розмір дивіденду, виплачуваного на одну акцію;

Р - сума, яка отримана від розміщення однієї акції без врахування витрат на розміщення.

Поточна ринкова вартість акції (Рm) за моделлю Гордона при n, що прагне до нескінченності (g < r) розраховується за формулою:

де r - використовувана ставка дисконтування;

g – щорічний темп приросту дивідендів.

Для інвестора прибутковість придбання акцій (С) за моделлю зросту дивідендів, що прогнозується, розраховується за формулою:

,

де Рm - ринкова ціна однієї акції (ціна покупки);

D1 - дивіденд, виплачуваний у перший рік.

Для підприємства - емітента звичайних акцій формула коректується з урахуванням емісійних витрат:

,

де Сs - вартість акціонерного капіталу,

Рm - ринкова ціна однієї акції (ціна розміщення),

L - ставка, що характеризує витрати на емісію (у відносній величині).

За моделлю визначення вартості фінансових активів вартість капіталу, отриманого від емісії звичайних акцій розраховується:

,

де Cs - необхідна прибутковість акцій;

Cf - прибутковість безризикового активу;

 

Cm - середня ринкова прибутковість;

ß - коефіцієнт бета - показник ризикованості окремої акції.

 

 

За моделлю прибутку на акцію вартість власного капіталу розраховується за формулою:

,

де EPS - величина прибутку на одну акцію.

Завдання 1

Керівництво фірмою прийняло рішення про збільшення виручки від реалізації на 10% (з 40000грн до 44000 грн.), залишаючись у границях релевантного діапазону. Загальні перемінні витрати для початкового варіанту – 31000 грн. Постійні витрати – 3000 грн. Розрахуйте поріг рентабельності, запас фінансової міцності, СВОВ. Як і чому змінюються сила впливу операційного важеля і запас фінансової міцності в міру видалення виторгу від порога рентабельності?

Рішення

Таблиця 2.6

Розрахунок показників операційного аналізу

Показник Початковий варіант Варіант 10-% росту виручки
Виручка від реалізації, грн. 40000,0 44 000,0
Змінні витрати, грн. 31 000,0 34 100,0
1. Валова маржа, грн. 9 000,0 9 900,0
2. Коефіцієнт валової маржі
3. Постійні витрати, грн. 3 000,0 3 000,0
4. Поріг рентабельності, грн.
5.1. Запас фінансової міцності, грн.  
5.2. Запас фінансової міцності, %  

 

 

Продовження таблиці 2.6

Показник Початковий варіант Варіант 10-% росту виручки
6. Прибуток, грн.   26666,7 0,225=6000,0   30666,7 0,225=6900,0  
7. Сила впливу операційного важеля

Висновок: В міру видалення виручки від граничного її значення сила впливу операційного важеля слабшає, а запас фінансової міцності збільшується. Це зв'язано з відносним зменшенням постійних витрат у релевантному діапазоні.

Завдання 2

Підприємство А є відносно стабільним з розміром ß = 0,5. Прибутковість безризикового активу 6%, а середня ринкова прибутковість – 9%. Чому дорівнює вартість капіталу?

Рішення:

Таким чином, вартість капіталу дорівнює 7,5%.


Сейчас читают про: