double arrow

Тести для здійснення контролю знань


1. У процесі фінансового планування:

1) Формулюється послідовність дій по досягненню поставлених цілей.

2) Ідентифікуються фінансові цілі й орієнтири фірми.

3) Установлюється ступінь відповідності цих цілей поточному фінансовому стану фірми.

4) Усе перераховане вище.

2. До фінансових планів відносять:

1) План загальногосподарських витрат.

2) Бюджет виробничої собівартості.

3) План продажів.

4) Прогнозний баланс.

3. Що таке: фінансове планування? перспективний фінансовий план? поточний фінансовий план? оперативний фінансовий план?

1) Баланс грошових надходжень.

2) Баланс доходів і видатків.

3) Платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів.

4) Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та інвестиційної діяльності.

5) Розробка фінансового забезпечення загального розвитку підприємства на п'ять років.

6) Розрахунок витрат і відрахувань.

7) Прогноз звіту про прибутки та збитки.

8) Перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка).

9) Прогноз балансу активів та пасивів.

10) Визначення цілей фінансової стратегії.

4. Балансовий метод - це...

1) Економіко-математичне моделювання.

2) Розрахунково-аналітичний метод.

3) Метод балансування підсумкових показників.

4) Нормативний метод.

5) Ув'язка фінансових показників дохідної та видаткової частин фінансового плану.

5. Яке призначення: оперативного фінансового планування? поточного фінансового планування? перспективного фінансового планування?

1) Контроль за платоспроможністю підприємства.

2) Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.

3) Фінансове забезпечення загального розвитку підприємства.

4) Контроль за своєчасністю платежів.

5) Фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей.

6) Контроль за своєчасністю грошових надходжень.

7) Фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

6. З економічної точки зору сутність поняття "банкрут­ство" - це:

1) Незначне розбалансування деяких економічних показників підприємства з частковою неможливістю фінансового забезпе­чення його діяльності.

2) Значне розбалансування економічного стану підприємства з відповідною неможливістю фінансового забезпечення його діяльності та неліквідною структурою балансу.

3) Розбалансування економічного стану підприємства з можли­вістю фінансового забезпечення його діяльності.
4) Правильної відповіді немає

7. Технічне банкрутство підприємства пов'язане з:

1) Значними обсягами дебіторської заборгованості, що переви­щують його зобов'язання.

2) Відставанням у технічному розвитку підприємства.

3) Недостатністю оборотних активів підприємства.

4) Правильної відповіді немає.

8. Яка з наведених форм санації спрямована на реструкту­ризацію підприємства?

1) Злиття.

2) Відстрочення погашення облігацій підприємства.

3) Реструктуризація короткострокових кредитів у довгострокові.

4) Перевід боргу на іншу юридичну особу.

9. Що не є зовнішнім проявом кризи платоспроможності?

1) Періодичний та все більш тривалий дефіцит грошових коштів.

2) Затримка оплати поточних платежів.

3) Зниження ефективності діяльності, погіршення показників при­бутковості обороту та капіталу.

4) Поява простроченої кредиторської заборгованості та непогаше­них кредитів.

10. Які з перелічених факторів відносяться до зовнішніх фак­торів, що сприяють розвитку фінансової кризи на підприємстві?

1) Спад кон'юнктури у економіці, значний рівень інфляції, неста­більність податкового законодавства.

2) Втрата клієнтів та покупців готової продукції, низька якість менеджменту.

3) Недоліки в організаційній структурі, низький рівень кваліфікації персоналу, зменшення кількості замовлень та угод на збут товару.4) Правильної відповіді немає.

11. Реальне банкрутство — це:

1) Банкрутство, викликане невідповідністю грошових потоків у часі, тобто немає синхронності надходження та витрачання грошових коштів.

2) Штучне створення керівником (власником) підприємства си­туації неплатоспроможності, спричинення економічних збитків.

3) Завчасно невірне об'явлення підприємством про свою неплато­спроможність з метою неправдивого інформування кредиторів.

4) Повна нездатність підприємства відновити у майбутньому свою фінансову стійкість та платоспроможність внаслідок значних втрат капіталу.

12. Санація підприємства - це :

1) Надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги.

2) Задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань перед бюджетом.

3) Сукупність усіх заходів, що здатні забезпечити фінансове оздоровлення підприємства.

4) Те ж, що і реструктуризація.

13. Фінансова санація включає:

1) Рефінансування дебіторської заборгованості.

2) Реалізацію соціального плану.

3) Реструктуризацію заборгованості.

4) Технічне переустаткування виробництва.

Рекомендована література:

1. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев В.А. Донецк: ТОВ «Альматео», 2006. – 184с.

2. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 “Облік та аудит”)/ укл. С.І. Непочатов, Г.В. Пчелинська – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005. – 166с.

3. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.

4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996 – 799 с.

5. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: "Скарби", 1998. – 384 с.

6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.: ил.

7. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. Пособие/Пер с франц. Под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

8. Ли Ф. Ченг, Финнерти И. Джозеф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер с англ. – М.:ИНФРА-М, 2000. – XVIII, 686с.

9. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 1999. – 656 с.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: