double arrow

Система поточного і підсумкового контролю знань


Мета контролю – визначення якості засвоєння навчального матеріалу, ступеню відповідності сформованих вмінь і навичок цілям і задачам навчання дисципліні "Фінанси підприємств". В процесі контролю формується відповідальне відношення студентів до навчання, встановлюється ефективність методики викладання.

Робота студента на практичному занятті оцінюється за такими критеріями: активність в обговоренні питань, що розглядаються за темою заняття, повнота відповіді, самостійне вирішення завдань за планом практичного завдання, творчий підхід до виконання завдань, пропозиції нестандартного варіанту рішення.

Контроль можна поділити на наступні типи: поточний, модульний (проміжний) і підсумковий (семестровий).

Поточний контроль проводиться на практичних заняттях за результатами виконання індивідуальних завдань та аудиторних контрольних робіт.

Модульний (проміжний) контроль проводиться двічі за семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

Метою модульного контролю є оцінювання рівня знань і ступеня засвоєння навчального матеріалу певного змістового модуля.

З дисципліни "Фінанси підприємств"проводиться два модульні контролі:

М1 – за темами 1-5;

М2 – за темами 6-10.

Завдання для контрольного заходу модульного контролю носять комплексний характер. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у вигляді тестування під час тижнів модульного контролю окремо у кожній академічній групі за додатковим розкладом.

Варіант тестового завдання містить 12 питань чотирьох типів:

А – теоретичне питання на знання головних категорій та визначень. Оцінка – 1 бал, кількість у варіанті тестового завдання - 6.

Б – теоретичне питання на розуміння функціонування фінансового механізму підприємства. Оцінка – 2 бали, кількість у варіанті тестового завдання - 3.

В – типове практичне завдання за окремими темами. Оцінка – 2 бали, кількість у варіанті тестового завдання -3.

Г – практичне завдання на вміння аналізувати фінансову інформацію та використовувати набуті знання у конкретній господарчій ситуації, кількість у варіанті тестового завдання -1.

Оцінка якості виконання тестового завдання здійснюється за системою балів, наведеною у табл. 13.
Таблиця 13.

Система оцінки виконання тестів модульного контролю

Кількість набраних балів Оцінка
19-20
14-16
12-13
9-11
6-8
4-5

 

Оцінка модульного контролю (МК1, МК2) виставляється з урахуванням результатів поточного контролю.

Підсумковий (семестровий) контрольпроставляється за результатами модульних контролів як середня з оцінок першого та другого модульного контролів.

Екзаменаційний білет включає два теоретичних питання та практичну задачу.

Перелік питань до підсумкового контролю:

1. Сутність і функції фінансів підприємств.

2. Види фінансових відносин підприємств.

3. Кошти, доходи і грошові фонди підприємств.

4. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування.

5. Внутрішні і зовнішні джерела формування фінансових ресурсів.

6. Економічна характеристика і класифікація грошових надходжень по видах діяльності.

7. Основи організації фінансів підприємств.

8. Фінансова діяльність підприємств, її зміст і задачі.

9. Зміст фінансової роботи підприємства.

10. Доходи: поняття, класифікація, визнання.

11. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг. Визначення моменту реалізації. Фактори, що впливають на розмір виручки.

12. Інші операційні й інші доходи підприємства.

13. Витрати: поняття і класифікація.

14. Методи калькулювання витрат.15. Поводження і функція витрат.

16. Поняття і склад активів підприємства.

17. Необоротні активи: поняття і класифікація.

18. Основні засоби: поняття, класифікація. Вплив амортизаційної політики на фінансові результати.

19. Оборотні активи: поняття і класифікація.

20. Джерела фінансування потреби в оборотних активах. Власні оборотні кошти.

21. Фінансова інформація в управлінні фінансами підприємств.

22. Поняття, мета і методологія фінансового аналізу.

23. Оцінка фінансового стану підприємства.

24. Оцінка ефективності діяльності.

25. Показники ліквідності і їх оцінка.

26. Оцінка платоспроможності підприємства.

27. Система показників фінансової стійкості підприємств і їх оцінка.

28. Оцінка рентабельності підприємства.

29. Оцінка ділової активності підприємства.

30. Аналіз грошових потоків.

31. Факторні методи оцінки. Модель Дюпона. Модель Альтмана.

32. Комплексна фінансова оцінка підприємства.

33. Поняття і структура фінансового механізму підприємства.

34. Ефект фінансового важеля. Фінансовий ризик.

35. Ефект операційного важеля. Підприємницький ризик.

36. Поріг рентабельності і запас фінансової міцності.

37. Використання маржинального аналізу в управлінні фінансами підприємств.

38. Сполучений ефекти фінансового й операційного важелів.

39. Склад і джерела мобілізації капіталу підприємства.

40. Способи мобілізації власного капіталу.

41. Способи залучення позичкового капіталу.

42. Форми і види кредитів, що використовуються у виробничо-господарській діяльності підприємств.

43. Раціонування структури капіталу.

44. Дивідендна політика підприємства.

45. Зміст і задачі фінансового планування.

46. Методи фінансового планування.

47. Банкрутство і санація: поняття й основні процеси.

48. Економічний зміст фінансової санації підприємства і порядок її проведення

49. План санації: зміст і порядок складання.

50. Форми і фінансові джерела санації підприємств.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: