double arrow

Завдання на самостійну роботу. 1) Ринкова вартість звичайних акцій компанії - 450 000 грн., привілейовані акції складають 120000 грн.


1) Ринкова вартість звичайних акцій компанії - 450 000 грн., привілейовані акції складають 120000 грн., а загальний залучений капітал – 200000 грн. Вартість власного капіталу – 14%, привілейованих акцій – 10%, облігацій компанії – 9%. Визначити середньозважену вартість капіталу.

2) Підприємство має 1000 тис. од. акцій на загальну суму 10 млн. грн. і розглядає альтернативні можливості: або здійснити додаткову емісію акцій того же номіналу ще на 10 млн. грн., або залучити кредити на таку ж суму за середньою розрахунковою ставкою відсотку 14%. Що вигідніше? Провести аналіз для 2 прогностичних сценаріїв: а) досягнення Под величини 4000 тис. грн., б) Под дорівнюватиме 2000 тис. грн.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Для чого розраховується середня вартість капіталу?

2. Назвіть переваги та недоліки комерційного та банківського кредиту.

3. Які чинники потрібно враховувати щоб структура капіталу була раціональною?

4. Наведіть приклади, коли якийсь чинник змінює рішення щодо структури капіталу.

5. Наведіть приклади системи оподаткування знайомих Вам підприємств?

6. Перелічите елементи оподаткування розглянутих податків та зборів.

7. В чому різниця для фінансів підприємства між податками та соціальними зборами?

8. Чому податок на додану вартість забезпечує основні суми надходжень у бюджет?

9. Чому, на Вашу думку, настільки складна структура митних тарифів?

10. Яким би чином Ви організували облік податкових зобов’язань та управління відповідними коштами?

11. Вади спрощеної системи оподаткування відомі, а чи є в неї недоліки?

12. На які державні органи покладена функція нарахування й стягнення податків?

13. Який порядок оскарження дій податкових органів?

Тести для проведення контролю знань:

1. Вартість капіталу - це:

1) Ціна, яку підприємство винне сплатити за залучення капіталу з різних джерел.

2) Ціна, яку підприємство сплачує за залучення капіталу із зовнішніх джерел.

3) Розмір відсотків, який підприємство сплачує за користування кредитними ресурсами.

4) Правильної відповіді немає.

2. Вартість акціонерного капіталу, сформованого за рахунок привілейованих акцій, розраховується як:

1) Співвідношення обсягу чистого прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів, та кількості привілейованих акцій.
2) Співвідношення розміру фіксованого дивіденду, що сплачується на одну акцію, та ринкової ціни привілейованої акції.

3) Співвідношення розміру дивіденду, що сплачується на одну акцію, та номінальної вартості привілейованої акції.

4) Правильної відповіді немає.

3. Вартість (ціна) залученого капіталу визначається як:

1) Сума відсотків по кредитах і виплачених дивідендах.

2) Сума сплачених відсотків по кредитах.

3) Відношення витрат, зв'язаних із залученням фінансових ресурсів, до суми притягнутих ресурсів.

4) Відношення сплачених відсотків до власного капіталу.

4. Залучення банківських кредитів доцільно:

1) У всіх випадках.

2) У залежності від порядку сплати відсотків за кредити.

3) У залежності від рентабельності діяльності.

4) У залежності від рентабельності власного капіталу.

5. Середньозважена вартість капіталу визначається як:

1) Добуток і-го елемента капіталу на питому вагу і-го елемента в загальному обсязі капіталу.

2) Відношення рівня позикового відсотка після оподаткування до рівня витрат по залученню капіталу.

3) Сума добутків і-го елемента капіталу на питому вагу і-го елемента в загальному обсязі капіталу.

4) Правильної відповіді немає.

6. Що з перерахованого нижче є складовою позикового капіталу підприємства?

1) Заборгованість за векселями виданими.

2) Заборгованість за векселями одержаними.3) Дебіторська заборгованість за розрахунками.

4) Жодна з відповідей не підходить.

7. Які переваги надає підприємству отримання незабезпеченого кредиту?

1) Зменшення відсоткової ставки за використання кредиту.

2) Зменшення вартості кредиту.

3) Збереження прав управління та розпорядження майном.

4) Жодна з відповідей не підходить.

8. Які наслідки для підприємства матиме отримання кредиту під заставу майна (наприклад, основних засобів підприємства)?

1) Збільшення ризику втрати цього майна при неможливості своєчасного виконання кредитних зобов'язань.

2) Зменшення вартості кредиту.

3) Усі перелічені наслідки.

4) Жодна з відповідей не підходить

9. Що з наведеного нижче відноситься до складу непрямих податків підприємства?

1) Комунальний податок.

2) Ринковий збір.

3) Податок на землю.

4) Мито.

10. Джерелом сплати податку на землю є:

1) Прибуток підприємства.

2) Собівартість виробництва продукції.

3) Частина виручки від реалізації товарів, робіт, послуг.

4) Вартість товарної продукції.

11. До якої групи податків можна віднести акцизний збір?

1) До загальнодержавних прямих податків.

2) До загальнодержавних непрямих податків.

3) До місцевих податків.

4) До місцевих зборів.

12. Що з наведеного не можна віднести до складу загальнодер­жавних зборів?

1) Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

2) Збір на обов'язкове соціальне страхування.

3) Ринковий збір.

4) Відрахування у фонд зайнятості.

13. Який з податків сплачується по високорентабельних та монопольних товарах?

1) Податок на додану вартість.

2) Податок з реклами.

3) Податок на прибуток.

4) Акцизний збір.

14. Яким чином визначається об'єкт оподаткування при роз­рахунку податку на прибуток?

1) Як сума прибутку від операційної та інвестиційної діяльності.

2) Як різниця між скоригованою величиною валового доходу підприємства, валовими витратами та амортизаційними відра­хуваннями.

3) Як сума прибутку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

4) Правильної відповіді немає.

15. Чи правильним є ствердження, що розмір ПДВ, який нале­жить сплаті до бюджету, визначається як різниця між обсягом податкового зобов'язання підприємства та розміром валових витрат?

1) Так, абсолютно правильно.

2) Ні, тому що ПДВ, який нале­жить сплаті до бюджету, визначається як різниця між скоригованим валовим доходом та валовими витратами.

3) Ні, тому що ПДВ, який нале­жить сплаті до бюджету, є різницею між сумою податко­вого зобов'язання та сумою вхідного ПДВ.

4) Ні, тому що ПДВ, який нале­жить сплаті до бюджету, визначається як сума податкового зобов'язання та податкового кредиту.

16. Що з наведеного не відноситься до складу загальнодер­жавних податків?

1) Податок з власників транспортних засобів.

2) Відрахування на обов'язкове соціальне страхування.

3) Податок на прибуток.

4) Податок на землю.

17. Які обмеження існують для суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподатку­вання з використанням єдиного податку?

1) Обмеження щодо видів діяльності.

2) Обмеження щодо місця розташування таких підприємств.

3) Обмеження щодо кількості працюючих робітників та обсягу виручки від реалізації продукції.

4) Обмеження щодо кількості робітників та обсягу отриманого прибутку.

18. Що з наведеного нижче відноситься до складу місцевих податків і відноситься на собівартість продукції?

1) Податок на прибуток.

2) Відрахування до фонду зайнятості.

3) Відрахування на обов'язкове пенсійне страхування.

4) Комунальний податок.

19. Що є об'єктом оподаткування зборів до фонду сприяння зайнятості?

1) Балансовий прибуток.

2) Собівартість продукції.

3) Фонд оплаті праці.

4) Додана вартість.

20. Виберіть найбільш повну та коректну характеристику ПДВ:

1) Загальнодержавний, цільовий, прямий податок.

2) Місцевий, непрямий податок.

3) Загальнодержавний, непрямий податок.

4) Загальнодержавний, непрямий, цільовий податок

Рекомендована література:

1. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91 № 39. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

2. Про місцеві податки та збори: Декрет Кабінеті Міністрів України від 20.05.93. №56-93. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

3. Про податок на додану вартість: Закон України от 03.04.97. №168/97-ВР. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

4. Про платників та порядок сплати акцизного збору: Указ Президента України от 11.05.98. № 453/98 – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

5. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92. №18-92. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

6. Митний кодекс України. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

7. Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.92. № 2097-XII. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94. №334-94-ВР. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

9. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.03. №889 – IV – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

10. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93 № 7-93. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

11. Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування: Закон України від №1788-12– Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001. №2240-ІІІ. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

13. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2.03.2000. №1566-ІІІ. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99. №11105-ХІV. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

15. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005. №2505-ІV. – Режим доступу: http: // www. zakon. rada. gov. ua

16. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Гончаров В.М., Непочатов С.І., Пчелинська Г.В., Путінцев В.А. Донецк: ТОВ «Альматео», 2006. – 184с.

17. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси підприємств” (для студентів спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050106 “Облік та аудит”)/ укл. С.І. Непочатов, Г.В. Пчелинська – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005. – 166с.

2.7. Заняття 7
Тема: Фінансове планування на підприємствах. Банкрутство та фінансова санація підприємств.

Мета: закріплення знань щодо теоретичних основ фінансового планування, процесу банкрутства та санації; проведення контролю за самостійною роботою студентів.

Питання для обговорення:

1. Зміст, завдання та методи фінансового планування

2. Зміст фінансового плану та порядок його складання

3. Зміст і значення оперативного, фінансового плану

4. Поняття та процедури банкрутства та санації

5. Заходи та процес проведення санації

6. План санації

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Назвіть головні завдання фінансового планування.

2. Покажіть взаємозв’язок між різними фінансовими планами.

3. Покажіть взаємозв’язок між конкретними завданнями та змістом відповідних фінансових планів.

4. Які бюджети відносяться до операційних?

5. Які бюджети безпосередньо використовуються при складанні бюджету грошових коштів?

6. В чому різниця між бюджетом грошових коштів та платіжним календарем?

7. Дайте визначення головним термінам теми.

8. Назвіть основні ознаки фінансової кризи на підприємстві.

9. Чим відрізняються ініціативна та примусова санація?

10. Назвіть головні етапи проведення санації.

11. Яким чином вирішується питання про фінансову форму санації?

12. Поясніть зміст основних розділів плану санації.

13. Чим відрізняється фінансовий план санації від фінансової частини звичайного бізнес-плану?

Допоміжні довідкові матеріали:

На рис. 10 відображено можливі наслідки системної фінансової кризи.

Рис. 10 Можливі наслідки системної фінансової кризи:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: