double arrow

До виконання контрольної роботи з дисципліни


“ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства"

заочної форми навчання

 

 

Укладач:

Ганна Володимирівна Пчелинська

 

 

Редактор Г.В.Пчелинська
Техн. редактор Г.В.Пчелинська
Оригінал – макет О. Є. Турчанина

 

Підписано до друку 22.03.2006 р.

Формат 60×841/16. Папір типограф. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк . Умов.-вид. арк.

Тираж экз. Изд. №_______. Замовлення №______. Ціна договірна.

Видавництво Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк)

СНУ ім. Володимира Даля

Адреса видавництва:93400, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл.

пр. Радянський, 59-а. головний корпус.

Телефон: 8 (06452) 4-03-42

E-mail: sti@sti. lg. ua

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: