double arrow
ТЕМА 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 

ПРОГРАМА, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни “Економіка підприємства”

 

Укладач:

д.е.н., професор Гречан А.П.

 

 

Київ – 2011


 

Мета дисципліни "Економіка підприємства" - надати майбутнім спеціалістам з економіки усіх фахових спрямувань ґрунтовні знання з основних розділів прикладної економіки на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідні практичні навички щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

Вступ

Економіка підприємства як базова загальноекономічна дисципліна навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Предмет курсу. Методологія вивчення курсу. Зміст курсу.

ТЕМА 1. Підприємство в системі економічних відносин

Підприємство як суб¢єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Класифікація підприємств, організаційно-економічні особливості їх функціонування..

Інтеграційні форми підприємств та організацій. Форми добровільного й інституційного об»єднання підприємств та організацій (асоціації, консорціуми, концерни, корпорації, холдинги тощо). Мета їх створення, особливість та ефективність діяльності.

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: макросередовище та мікросередовище. Поняття й загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. Сутність, функції і типи сучасного ринку. Загальні принципи та етичні норми поведінки суб¢єктів господарювання на ринку. Державне регулювання діяльності підприємств.
ТЕМА 2. Основні засоби промислового підприємства

Основний капітал підприємства. Поняття та склад основних засобів підприємства. Класифікація основних засобів підприємства.

Оцінка основних засобів. Первісна, відновлювальна, залишкова, переоцінена, ліквідаційна вартість основних засобів. Індексація вартості основних засобів підприємства.

Знос та відтворення основних засобів виробничого підприємства. Амортизація основних засобів, методи нарахування амортизації.

Оцінка доцільності витрат на періодичний ремонт, модернізацію й заміну виробничого устаткування. Розширене відтворювання основних фондів їх технічним переозброєнням, реконструкцією, розширенням і новим будівництвом.Показники стану та ефективності використання основних засобів промислового підприємства. Завдання управління основними засобами підприємства та шляхи їх розв¢язання.

ТЕМА 3. Виробнича потужність промислового підприємства

Сутність та види виробничої потужності промислового підприємства. Фактори, що визначають рівень виробничої потужності підприємства. Методичні принципи розрахунку рівня виробничої потужності промислового підприємства.

ТЕМА 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об¢єктів промислової власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків обслуговування). Інформаційні технології та програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси («ноу-хау», раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл фірми).

Нематеріальні активи як юридичне оформлені права виключного користування об¢єктами промислової та інтелектуальної власності. Вартісна оцінка й строки зношування (старіння) нематеріальних активів.


Сейчас читают про: