double arrow
Властивості СУБД і бази даних

До основних властивостей СУБД і бази даних можна віднести:

- відсутність дублювання даних у різних об’єктах моделі, що забезпечує однократне уведення даних і простоту їхнього кореґування;

- несуперечність даних;

- цілісність БД;

- можливість багатоаспектного доступу;

- усілякі вибірки даних і їхнє використання різними завданнями й додатками користувача;

- захист і відновлення даних при аварійних ситуаціях, апаратних і програмних збоях, помилках користувача;

- захист даних від несанкціонованого доступу засобами розмежування доступу для різних користувачів;

- можливість модифікації структури бази даних без повторного завантаження даних;

- забезпечення незалежності програм від даних, що дозволяє зберегти програми при модифікації структури бази даних,

- реорганізацію розміщення даних бази на машинному носії для поліпшення об’ємно-тимчасових характеристик БД;

- наявність мови запитів високого рівня, орієнтованого на кінцевого користувача, що забезпечує вивід інформації з бази даних за будь-яким із запитів й надання її у вигляді відповідних звітних форм, зручних для користувача.

Технологія використання СУБД

СУБД є основою створення практичних додатків користувача для різних предметних областей.

Критерії вибору СУБД користувачем. Вибір СУБД для практичних додатків користувачем визначається багатьма факторами, до яких відносяться:

- наявне технічне й базове програмне забезпечення, їхня конфігурація, оперативна й дискова пам’ять;
- потреби розроблювальних додатків користувача;

- тип підтримуваної моделі даних, специфіка предметної області, топологія інформаційно-логічної моделі;

- вимоги до продуктивності при обробці даних;

- наявність у СУБД необхідних функціональних засобів;

- рівень кваліфікації користувачів і наявність у СУБД діалогових засобів розробки й взаємодії із БД.

ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

Поняття предметної області

Кожна інформаційна система залежно від її призначення має справу із частиною реального світу, що прийнято називати предметною областю (ПО) системи. ПО може відноситься до будь-якого типу організацій банк, університет, підприємство, магазин і т.і.

Предметна область інформаційної системи - це сукупність реальних об’єктів (сутностей), які становлять інтерес для користувачів.

Об’єкт (сутність) - предмет, процес або явище, про який збирається інформація, необхідна для рішення завдання. Об’єктом може бути людина, предмет, подія.Кожний об’єкт характеризується рядом основних властивостей – атрибутів. Атрибутом називається пойменована характеристика об’єкта. Атрибут показує, яка інформація повинна бути зібрана про об’єкт.

Наприклад, об’єкт - клієнт банку.

Атрибути - номер рахунку, адреса, сума внеску.

Технологія аналізу предметної області

Першим етапом проектування БД будь-якого типу є аналіз предметної області, що закінчується побудовою інформаційної структури (концептуальної схеми). На даному етапі аналізуються запити користувачів, вибираються інформаційні об’єкти і їхні характеристики, які визначають зміст проектованої БД. На основі проведеного аналізу структурується предметна область. Аналіз предметної області не залежить від програмного й технічного середовищ, у яких буде реалізовуватися БД.

Аналіз предметної області доцільно розбити на три фази:


Сейчас читают про: