double arrow
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

 

Розподіл балів, які присвоюються студентам:

3-й семестр:

Модуль 1 (поточне тестування) Модульний контроль № 3 Модуль 2 (ІНДЗ № 3,4) Сума Іспит Разом
Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8    
Т13 Т14 Т15 Т16 Т17

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка з шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен Залік
A 85-100 5 (відмінно) Зараховано
BC 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Не зараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) Не зараховано

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Дисципліна “Економічна інформатика” вивчається протягом 3-х семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, тому в загальній підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 80 балів (включно) за денною формою навчання, а завдання іспиту – від 0 до 20 балів (включно).

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Економічна інформатика” здійснюються на основі результатів поточного контролю, модульного контролю та іспиту.
Завдання поточного контролю призначені для перевірки розуміння та засвоєння рекомендованого матеріалу, наявність практичних навичок використання комп’ютерів при розв’язуванні завдань. Поточний контроль (тестування) здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів до виконання практичних завдань з конкретним програмним засобом. Поточний контроль знань студентів за темами змістового модулю №6 “Програмні засоби робот из базами та сховищами даних” проводиться у формі тестів, при цьому оцінці підлягають теоретичні знання, яких набули студенти під час опанування певного модуля. Після вивченні змістового модулю №6 студентам пропонуються тестові завдання, за які вони максимально можуть набрати 15 балів, критеріями яких є такі співвідношення:

0 балів – виконано 0-9% від максимально можливої кількості завдань;1 бал – виконано 10-15% від максимально можливої кількості завдань;

2 бала – виконано 16-25% від максимально можливої кількості завдань;

3 бали – виконано 26-35% від максимально можливої кількості завдань;

4 бали – виконано 36-45% від максимально можливої кількості завдань;

5 балів – виконано 46-55% від максимально можливої кількості завдань;

6 балів – виконано 56-65% від максимально можливої кількості завдань;

7 балів – виконано 66-75% від максимально можливої кількості завдань;

8 балів – виконано 76-85% від максимально можливої кількості завдань;

9 балів – виконано 86-95% від максимально можливої кількості завдань;

10 балів – виконано 96-100% від максимально можливої кількості завдань.

Після вивченні змістового модулю №7 студентам пропонується індивідуальні завдання, за які вони максимально можуть набрати 5 балів, критеріями яких є такі співвідношення:

0 балів – виконано 0-9% від максимально можливої кількості завдань;

1 бал – виконано 10-24% від максимально можливої кількості завдань;

2 бала – виконано 25-50% від максимально можливої кількості завдань;

3 бали – виконано 51-74% від максимально можливої кількості завдань;

4 бали – виконано 75-90% від максимально можливої кількості завдань;

5 балів – виконано 91-100% від максимально можливої кількості завдань.

Після вивченні змістового модулю №8 студентам пропонується тестові завдання, за які вони максимально можуть набрати 5 балів.

Таким чином загальна кількість балів модулю 1 (поточне тестування) за вивчення матеріалу змістових модулів № 6,7,8 складає 30 балів.

Самостійна робота оцінюється на підставі результатів виконаних студентами практичних робіт та індивідуальних практичних завдань (Модуль 2 (ІНДЗ №3,4)) за матеріалами змістових модулів №6, 7, 8. Максимальна кількість балів за цю форму навчання складає 20 балів.

Модульний контроль №3, який передбачений навчальним планом у третьому семестрі, проводиться у формі практичної роботи (2 частини), яка включає практичні завдання змістових модулів №6, 8. За виконання 1-ой частини (за матеріалам змістового модуля №6 студенти максимально можуть набрати 20 балів, за виконання 2-ой частини (за матеріалам змістового модуля №8 студенти максимально можуть набрати 10 балів. Таким чином загальна кількість за модульний контроль №3 (аудиторні практичні завдання) 30 балів.

Таким чином загальна кількість балів за вивчення матеріалу у третьому семестріскладає80 балів.

По завершенню третього семестру студенти складають іспит, за результатами якого вони максимально можуть набрати 20 балів.Сейчас читают про: