double arrow

Захист курсової роботи


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Курсова робота, що одержала позитивну оцінку, допускається до захисту, у ході якого студент повинен довести уміння викласти мету й основний зміст роботи, аргументувати обґрунтованість її структури й одержаних висновків; відповісти на питання і зауваження, зроблені в письмовій рецензії або при співбесіді.

Важливо правильно організувати самостійну роботу з підготовки до захисту: вивчити додаткову економічну літературу; проаналізувати конкретний фактичний матеріал; докладніше вивчити окремі питання теми і т. ін. У процесі самостійної підготовки до захисту курсової роботи варто консультуватися з викладачами кафедри.

Результати проведеної роботи можуть бути використані при підготовці письмових внесень у відповідні розділи курсової роботи, а також при усних відповідях на питання, поставлені в рецензії, у процесі захисту.

Якщо студент добре підготовлений до захисту і дав вичерпні відповіді на питання і зауваження, що надавалася в рецензії, а також на додаткові питання, що виникли в процесі захисту, остаточна оцінка курсової роботи може бути підвищена в порівнянні з попередньою оцінкою, що була надана в рецензії.

Разом з тим, якщо в процесі захисту курсової роботи з’ясується, що студент недостатньо підготувався, слабо володіє матеріалом на дану тему, остаточна оцінка курсової роботи може бути і знижена.

 

Критерії оцінювання курсових робіт

 

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних в чотирьохбальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

Об’єктами оцінювання є п’ять основних елементів:

1. Ступінь розкриття актуальності, теоретичних та правових засад досліджуваної теми;

2. Глибина аналізу та рівня його інформаційного забезпечення;

3. Рівень самостійності та обґрунтованості висновків і пропозицій;

4. Якість ілюстративного матеріалу й оформлення роботи;

5. Якість презентації роботи під час її захисту та повнота відповідей на запитання членів комісії.

Для оцінки кожного елементу об’єкта оцінювання застосовуються критерії, наведені в таблиці 1.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та відповідно із системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Кращі курсові роботи, виконані на найбільш актуальні теми, що мають велике теоретичне і практичне значення, можуть бути рекомендовані кафедрою на конкурс студентських наукових праць.

Студент може запропонувати і таку тему курсової роботи, яка відсутня в переліку, рекомендованому кафедрою. Однак тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи.

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
A 85–100 «5» «Відмінно»
B «4» «Добре»
C 65–75
D «3» «Задовільно»
E 50–55
FX 20–45 «2» «Незадовільно» з можливістю повторного захисту курсової роботи
F 0–15 «Незадовільно» з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

 

 

Додаток А.1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

КАФЕДРА ЕКОМІКИ ПІДПРЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

 

Курсова робота на тему:

 

ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Виконав (ла): студент (ка) групи ТР-0_

факультету О.О. Охріменко

 

 

Керівник: канд. екон. наук, доцент О.В. Благоразумова

 

ХАРКІВ – 201_
Додаток Б

 

РЕФЕРАТ

Тема: «ФОРМУВАННЯ Й РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА»

Курсова робота: 38 с., 4 рис., 7 табл., 35 джерел.

 

Об’єкт дослідження – прибуток туристичного підприємства.

Предмет дослідження – формування й розподіл прибутку туристичного підприємства.

Мета роботи – вивчення основного елементу фінансових ресурсів туристичного підприємства – прибутку і розробка рекомендацій щодо оо збільшення та оптимального розподілу на підприємства у сфері туризму.

Методи дослідження – економіко-статистичні, економіко-математичні, системний підхід, порівняльний метод, метод опису, методи загальної логіки (аналіз, синтез, узагальнення, аналогія й моделювання).

Обґрунтовані теоретичні підходи до вивчення економічної категорії «прибуток», зокрема підприємств туризму, наведена типологія прибутку як фінансового результату діяльності підприємств туризму, розглянуті методи планування прибутку, розраховано нетто-прибуток і здійснено аналіз ефективності господарської діяльності підприємства у сфері туризму, запропонована бізнес-ідея і надані рекомендації щодо підвищення його дохідності і прибутковості.

ПРИБУТОК ТУРИСТЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА, НЕТТО-ПРИБУТОК, МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ, ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ, РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

 

Додаток А

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» *

1. Виробництво, якість і конкурентоспроможність туристичних послуг.

2. Туристичний продукт як товар.

3. Економічні ресурси туристичного підприємства.

4. Туристичний ринок і його компоненти.

5. Сутність та особливості підприємницької діяльності у сфері туризму.

6. Економічний механізм діяльності туристичного підприємства.

7. Конкурентоспроможність туристичного підприємства.

8. Сучасні чинники туристичного виробництва.

9. Основи комерційної діяльності туристичного підприємства.

10. Внутрішнє середовище туристичного підприємства.

11. Франчайзингова діяльність туристичного підприємства.

12. Ресурсний потенціал туристичного підприємства.

13. Основні та оборотні засоби туристичного підприємства.

14. Мотивація праці та організація заробітної плати на туристичному ```підприємстві.

15. Організація матеріального стимулювання працівників на туристичному ```підприємстві.

16. Заробітна плата і продуктивність праці на туристичному підприємстві.

17. Фінансова політика туристичної фірми.

18. Фінансові результати діяльності туристичного підприємства та їх ```оптимізація.

19. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства.

20. Формування й розподіл прибутку туристичного підприємства.

21. Витрати туристичного виробництва та їх види.

22. Планування витрат туристичного підприємства.

23. Планування розвитку матеріально-технічної бази туристичного ```підприємства.

24. Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг.

25. Собівартість туристичного продукту та методика її визначення.

26. Ціноутворення на туристичному підприємстві: умови, методи, стратегії.

27. Стратегічне і тактичне планування на туристичному підприємстві.

28. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного ```підприємства.

29. Бізнес-план інвестиційного проекту створення туристичної фірми.

30. Ефективність реальних інвестиційних проектів та інвестиційної ```привабливості суб’єктів туристичної індустрії.

 

* – студент може запропонувати до розробки іншу тему, проте вона має бути узгоджена з науковим керівником курсової роботи.

Додаток В

 

ЗМІСТ

 

Вступ
Розділ 1 Ціноутворення на туристичному підприємстві
1.1. Роль ціни в економіці туристичного підприємства
1.2. Цінові стратегії: види, вибір
1.3. Особливості ціноутворення у сфері туризму
Розділ 2 Аналіз ефективності господарської діяльності туристичної фірми
2.1. Методика розрахунку нетто-прибутку
2.2. Розрахунок нетто-прибутку
Розділ 3 Шляхи покращення процесу формування ціни у сфері туризму
3.1. Розробка бізнес-ідеї й пропозицій щодо підвищення прибутковості туристичної фірми
3.2. Визначення нетто-прибутку на базі прогнозної моделі розвитку туристичної фірми
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А. Визначення ціни за системою «директ-костінг»

 

Додаток

Вихідні данні за варіантами для розрахунку і аналізу результату фінансово-господарської діяльності туристичної фірми

 

№ варіанту з/п Обсяг реалізації туристичних послуг (без непрямих податків), тис. у.д.о. Поточні витрати, тис. у.д.о. Амортизаційні відрахування, тис. у.д.о.
1-й рік 2-й рік 3-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Розрахувати за кожний рік (розрахунки округляти до 2-х знаків після крапки за арифметичними правилами округлення):

– оподаткований прибуток;

– податок на прибуток;

– прибуток після оподаткування (чистий прибуток).


 

№ варіанту з/п Обсяг реалізації туристичних послуг (без непрямих податків), Поточні витрати, тис. у.д.о. Амортизаційні відрахування,
тис. у.д.о. тис. у.д.о.
1-й рік 2-й рік 3-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік

 


1 [1] Автоматизація робіт в установах //ТІІЕР. - № 4. –М: Мир, 1983. – С. 66–76.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: