double arrow

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

Н.В. Нестеренко

 

РИЗИКОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До практичних занять та контрольних робот

Для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

ЗАПОРІЖЖЯ, 2016

 


Методичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот з дисципліни “Ризикологія" для студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»/Нестеренко Н.В. - Запоріжжя, ЗДІА, 2016. – 44 с.

 

Уміщено інформацію про порядок проведення практичних занять, зміст тем, методичні рекомендації до розв’язання завдань, завдання до практичних занять та контрольних робот.

 


ЗМІСТ

  Вступ
Мета і завдання дисципліни
Тематичний план
Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни
Тематичний зміст курсу
Вказівки до виконання контрольної роботи
Теми контрольних робіт
Контрольні питання
  Рекомендована література

ВСТУП

Ризик є одним з невід’ємних атрибутів підприємництва. Його вплив на розвиток та результати господарської діяльності суб’єктів підприємництва є особливо відчутним за умов високої нестабільності ринкової кон’юнктури, що, на жаль, є характерною особливістю сучасної національної економіки України. Висока цінова нестабільність, нецивілізована конкуренція, величезні обсяги прихованих підприємницьких прибутків, збитки та втрати активів значної частини суб’єктів легального сектора економіки значною мірою стримують розвиток підприємництва. Водночас, більшість з проблем, спричинених нестабільністю умов функціонування підприємств, можна вирішити шляхом застосування відомих та поширених у світовій економічній практиці механізмів управління ризиками. Тому вивчення сучасних концепцій та методів ризик-менеджменту є одним з необхідних напрямів підготовки кваліфікованих управлінців різного професійного спрямування.
 


МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Метою викладання курсу «Ризикологія» є дослідження суті та значення ризику, вивчення ефективних методів його оцінки, аналізу та регулювання, а також засвоєння ефективних моделей прийняття управлінських рішень з урахуванням ризику.

Для досягнення вказаної мети в процесі викладання курсу вирішуються такі основні завдання:

¾ вивчення сутності ризику;

¾ вивчення ознак класифікації ризиків та виявлення тих видів ризику, які найбільше впливають на результати підприємницької діяльності;

¾ засвоєння основних методів оцінювання та аналізу економічного ризику;

¾ вивчення найпоширеніших механізмів та інструментів регулювання ризиків;¾ напрацювання навичок прийняття ризикових управлінських рішень.

Основні вміння набуваються студентами при вивченні навчальної літератури, на практичних заняттях, а також під час виконання індивідуальних завдань, варіанти яких узгоджуються з викладачем.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності: вірно оцінювати наявну ринкову ситуацію і у відповідності з нею обирати необхідну методику вимірювання та аналізу рівня ризику. У випадку неприйнятності існуючого рівня ризику студент повинен вміти розробити заходи щодо оптимізації рівня ризику, запропонувати різноманітні варіанти дій у ризиковій ситуації, використовуючи відомі критерії прийняття ризикових рішень.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ теми Найменування теми
1. Сутність ризику
2. Класифікація ризиків
3. Управління ризиками
4. Статистичні (об’єктивні) методи оцінки ризику
5. Експертні (суб’єктивні) методи оцінювання ризику
6. Засоби регулювання ризику
7. Диверсифікація ризиків
8. Біржові інструменти регулювання ризиків
9. Критерії прийняття ризикових рішень

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Самостійна робота студентів над дисципліною розпочинається з вивчення даних методичних вказівок Підготовку до практичних занять з кожної теми рекомендується розпочинати з вивчення теоретичних положень теми, які подаються в лекціях. Для глибшого засвоєння програмного матеріалу пропонується використовувати основну та додаткову літературу, список якої наведено в цих методичних вказівках. Програмний матеріал бажано вивчати в тій послідовності, що передбачена методичними вказівками.З метою самоперевірки необхідно відповідати на питання, що приводяться в кінці кожної теми, самостійно розв’язувати наведені задачі, які в даних методичних вказівках систематизовані відповідно до основних тем дисципліни.

В кінці семестру при підготовці до іспиту з метою контролю знань студентам рекомендується відповісти на питання гарантованого рівня знань.

 
Сейчас читают про: