double arrow

Методичні вказівки до розв’язку задач з теми

Оцінка узгодженості дій експертів здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнта конкордації (погодження):

, (9)

де - фактична дисперсія сумарних оцінок, даних експертами;

- дисперсія сумарних оцінок у випадку, коли думки експертів повністю співпадають.

Значення коефіцієнта конкордації змінюється в межах 0 ¸1.

При W = 0 вважається, що узгодженості в діях не було;при W = 1 – узгодженість думок повна.В інших випадках встановлюється нормативне значення коефіцієнта конкордації, з яким порівнюється його фактичне значення. Найчастіше = 0,5. У випадку W >0,5 вважають, що думки експертів більшою мірою узгоджені, ніж не узгоджені, і навпаки.

Для розрахунку коефіцієнта конкордації думки експертів ранжують: спочатку визначається сумарний ранг важливості за фактичними експертними оцінками (у таблиці вихідних даних), потім – у випадку повного співпадання думок.

Для випадку повного співпадання думок експертів складається таблиця виду:

При W = 0 вважається, що узгодженості в діях не було; при W = 1 – узгодженість думок повна. Ризики
         
         
Сумарний ранг важливості          

 

Визначення рангів важливості ризику у випадку узгодженості дій експертів.

В таблиці експертна оцінка проставляється виходячи з того, що на перше місце ставиться вид ризику, якому кожен експерт присвоїв би оцінку в один бал, виходячи з мінімального сумарного рангу важливості ризику, визначеного в попередній таблиці (вихідних даних) і т.д. з наростанням рангу важливості ризиків. Сумарний ранг важливості у випадку повного співпадання думок визначається як добуток експертної оцінки та кількості експертів, що брали участь в опитуванні.

Дисперсії сумарних експертних оцінок розраховують за формулою:

- фактичних експертних оцінок:

(10)

- оцінок у випадку повного співпадання думок:

(11),

де - фактичні експертні оцінки (за сумарним рангом важливості);

- експертні оцінки у випадку співпадання думок (за сумарним рангом важливості);

- середнє значення експертної оцінки для m об’єктів, призначених n експертами, розраховане за формулою:

(12)

Спрощений метод експертної оцінки ризику ґрунтується на графічному представленні її результатів. Графічна інтерпретація полягає у побудові диференціальної та інтегральної функції розподілу випадкової величини та подальшій обробці результатів за способом, описаним в темі „Ймовірнісний метод оцінювання ризиків”.

 

Задача 12. Оцініть узгодженість дій експертів, яких запрошували для ранжування трьох складових ризику діяльності підприємства:

Експерти Складовіризику
     
       
       
       
       
       
Сумарний ранг важливості      

 

Задача 13. Менеджер підприємства прийняв рішення здійснити експертизу збутового ризику підприємства, використовуючи спрощений метод експертних оцінок. В результаті проведеного опитування отримані такі відповіді експертів:

Результати експертизи ризику

Обсяг реалізації продукції, шт. Кількість відповідей експертів
   
   
   
   
   

 

Визначити:

1) ймовірність досягнення обсягу реалізації 220 шт. і більше;

2) ймовірність досягнення обсягу реалізації в межах 220 – 230 шт.

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: