double arrow

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Виконання контрольної роботи є складовою вивчення дисципліни "Ризик - менеджмент". Метою контрольної роботи є закріплення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни.

Під час виконання контрольної роботи студенти повинні користуватись як рекомендованою, так і самостійно підібраною літературою з відповідної теми роботи.

Контрольна робота складається з двох частин. У першій частині (текстовій) студент має розкрити зміст теми, показати знання літературних джерел та нормативних актів. При цьому повинні бути висвітлені усі питання, передбачені планом контрольної роботи з відповідної теми.

У другій частині контрольної роботи {розрахунковій) студент повинен показати вміння самостійно здійснювати ідентифікацію та аналіз ризику, оцінювати міру економічного ризику та обирати найраціональніше в заданих умовах рішення.

Загальний обсяг контрольної роботи — 20-25 сторінок шкільного зошита.

Виправлення, закреслення, вставлення та скорочення слів і використання абревіатури (крім загальноприйнятих) у тексті не дозволяється.

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки "О", то відповідно треба вибрати тему 10, "1" —тему 1 тощо.

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи студент повинен викладати відповідно до плану роботи.

Кожне питання, зазначене в плані контрольної роботи, повинно починатися з нової сторінки і обов'язково мати свій заголовок.

При викладенні теоретичного матеріалу в роботі повинні бути посилання на першоджерела.

Кожна сторінка контрольної роботи, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Усі наведені рисунки мають бути пронумеровані, мати назву та посилання на них у тексті.

Усі таблиці, наведені в роботі, повинні мати назву і бути пронумеровані.

Контрольна робота повинна бути написана розбірливим, чітким почерком, грамотно та охайно.

У кінці контрольної роботи необхідно подати список використаних літературних джерел у систематизованому вигляді.


ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: